Výhody aplikace alternativních paliv

Alternativní paliva jsou klíčovým pojmem v diskuzích o udržitelnosti a ekologii. Tyto zdroje energie jsou zásadní pro omezení dopadu lidstva na planetu Zemi. Ve srovnání s konvenčními palivy, jako jsou uhlí, ropa a zemní plyn, přinášejí širokou škálu výhod.

EKOLOGICKÉ VÝHODY

Image
Alternativní paliva - ekologické výhody

Snížení emisí skleníkových plynů

Alternativní paliva mohou výrazně snížit emise CO₂ a dalších škodlivých skleníkových plynů, což přispívá k ochraně ozónové vrstvy a zmírňování klimatických změn. Emise CO₂ jsou hlavním faktorem globálního oteplování, mezi jehož následky patří ztráta biodiverzity, zvyšování hladiny moří a extrémní počasí. Snížení těchto emisí je proto velice důležité v boji proti změně klimatu a k ochraně životního prostředí.

Šetření zdrojů

Přechod na alternativní paliva umožňuje signifikantní úsporu přírodních zdrojů (uhlí, ropa, zemní plyn). Těžba a využití těchto fosilních paliv mají devastující dopad na životní prostředí, včetně degradace půdy, narušení biologické rozmanitosti, znečištění vody a vzduchu. Omezením spotřeby přírodních zdrojů a přechodem na udržitelnější alternativy můžeme zmírnit dopady a chránit biosféru Země pro příští generace.

Recyklace odpadů

Využití odpadních materiálů, jakožto zdroje energie, pomáhá snížit objem skládek a posílit recyklaci. Odpad nemusí zatěžovat životní prostředí, může se stát cenným zdrojem. Recyklace a opětovné využití odpadů ve formě paliva přináší značné environmentální přínosy, například snížení emisí metanu ze skládek odpadu. Navíc přispívá k přechodu na „cirkulární“ ekonomiku, jejímž smyslem je využití zdrojů co nejefektivněji za účelem minimalizování množství odpadu.

ekonomické výhody

Image
Alternativní paliva - ekonomické výhody

Snížení nákladů

Investice do alternativních paliv přináší snížení provozních nákladů. Novější zdroje paliv bývají ve srovnání s tradičními palivy často levnější, zejména když se zohlední náklady na suroviny, na dopravu a rovněž na distribuci. Inovace v oblasti alternativních paliv mohou firmám z dlouhodobého hlediska jednoznačně přinést výrazné finanční úspory a optimalizaci nákladů.

Stabilita cen

Jedním z hlavních benefitů alternativních paliv je jejich schopnost zajistit stabilitu cen, což firmy chrání před fluktuacemi a kolísáním částek za tradiční paliva. Tato trvalá cenová politika může usnadnit přesnější finanční plánování a rozpočtování, což zase vede k větší finanční jistotě. Především v období, kdy jsou ceny konvenčních paliv velmi proměnlivé, je použití alternativních paliv strategicky výhodné.

Zvyšování hodnoty firmy

Implementace udržitelných strategií a přijetí alternativních paliv mohou mít pozitivní dopad na obraz a reputaci společnosti na trhu. Firmy, které jsou vnímány jako zodpovědné a udržitelné, mají konkurenční výhodu a mohou být atraktivnější pro spotřebitele, investory i potenciální zaměstnance. Společnosti aktivně přispívající k ochraně životního prostředí mají vyšší hodnotu a jsou lépe hodnoceny ve svých odvětvích.

společenské výhody

Image
Alternativní paliva - společenské výhody

Podpora místních komunit

Využívání alternativních paliv může podpořit lokální ekonomiku a komunity. Nejenže mohou vytvářet nová pracovní místa, ale také mohou poskytovat příležitosti pro spolupráci s místními firmami a podniky. Zmíněná podpora může být katalyzátorem pro socioekonomický rozvoj regionů, kde jsou tyto technologie implementovány.

Zvyšování osvěty o udržitelnosti

Začlenění alternativních paliv, zejména ve stavebnictví a při výrobě cementu, nabízí jedinečnou příležitost ke zvýšení povědomí o otázkách udržitelnosti a ekologie. Tato integrace může inspirovat jednotlivce, komunity a další průmyslová odvětví k přijetí zelených technologií a ekologicky šetrných metod. Nárůst osvěty může vyústit v širší společenský dialog o udržitelných postupech a jejich významu pro budoucnost naší planety.

Zlepšení zdraví a životního prostředí

Omezení závislosti na fosilních palivech a snížení emisí vede ke zlepšení kvality vzduchu a vody, což ovlivňuje celkovou udržitelnost životního prostředí. Úbytek emisí mimo jiné přispívá k ochraně biodiverzity a k posílení odolnosti ekosystémů. Dále se může zlepšit zdraví obyvatel a zvýšit kvalita života v dotčených oblastech.

Aktivity Holcim v oblasti zeleného provozu

Holcim Česko, jako součást globální skupiny Holcim, působí jako průkopník v oblasti zeleného stavebnictví. Společnost nabízí širokou škálu nízkouhlíkových a cirkulárních řešení a usiluje o minimalizaci dopadu stavební činnosti na životní prostředí. 

Image
Zelený provoz v Holcim

Udržitelné postupy

Holcim je světová jednička v udržitelnosti. Využívá široké spektrum ekologických postupů, aby minimalizovala svůj environmentální dopad. Firma implementuje konkrétní opatření a strategie, jež snižují závislost na fosilních palivech, a demonstruje úspěchy ve zvyšování podílu alternativních paliv a surovin.

Implementace alternativních paliv

Holcim využívá přes 90 % alternativních paliv v České republice a na Slovensku v procesu výroby cementu, což demonstruje jeho závazek k ekologii a udržitelnosti v celém provozu. Firma aplikuje inovativní přístupy a technologie pro ekologickou likvidaci odpadů, což má zásadní význam pro zelený provoz.
 

Přínosy použití alternativních paliv

Díky využití alternativních paliv získává Holcim nejen ekologické, ale i ekonomické a společenské přínosy, čímž posiluje svou pozici na trhu a přispívá k rozvoji udržitelného stavebnictví. Alternativní paliva umožňují firmě snižovat svou závislost na fosilních palivech a přispívají ke snižování emisí skleníkových plynů.

ECO produkty

Holcim podporuje vývoj nových technologií, výzkum nových surovin i rozvoj produktů. Pro označení ekologicky příznivějších produktů společnost zavedla ECO značku (ECO label).

Maltovinové pojivo MULTIBAT PLUS nese od ledna 2021 označení „o 50 % méně emisí CO₂“. V květnu 2022 se k němu přidal další produkt s označením ECO, jmenovitě cement STANDARD PLUS, při jehož výrobě je produkováno o 40 % méně emisí CO₂ než při výrobě běžného portlandského cementu. 
 

Image
Multibat PLUS

Klimatický report Holcim za 2022

Zrecyklovali jsme 54 milionů tun materiálu napříč všemi našimi závody po celém světě, což je o 17 % tun více než v roce 2020. Do roku 2027 chceme recyklovat 24 tisíc tun stavebního a demoličního materiálu.

Snížili jsme produkci CO₂, který při výrobě v cementářském průmyslu vzniká, na 553 kg CO₂ na tunu cementu, což je o 23 kg méně než v roce 2018. Do roku 2027 chceme snížit emise CO₂ na 349 kg čistého CO₂ na tunu cementu.
 

Alternativní paliva pro zelenější planetu

Výhody aplikace alternativních paliv jsou nesmírné a sahají od ekologických přínosů až po ekonomickou a společenskou hodnotu. Firma Holcim, lídr v udržitelném stavebním průmyslu, je příkladem, jak mohou společnosti přijmout ekologické praktiky ve výrobě a podílet se na lepší budoucnosti naší planety.