JAK SE UPLATŇUJÍ PRINCIPY CIRKULÁRNÍ EKONOMIKY V CEMENTÁRNĚ?
 

Jak si představit výrobní procesy, které uplatňují principy cirkulární ekonomiky?
lafarge circular4

Výrobní procesy uplatňující principy cirkulární ekonomiky jsou takové, v nichž sledujeme „oběh“ materiálu a energie, přičemž odpad buď nevzniká vůbec, anebo je možné vzniklý odpad dále využít jako další meziprodukt, k recyklaci atp. Zkrátka řečeno – neskládkuje se.

Někdo by mohl podotknout, že cementárna toto splňuje už 100 let. To by však bylo splněno pouze za předpokladu, že by byl i cement po jeho „spotřebování“ znovupoužitelný – například v podobě betonu z demolic, který se neuloží na skládku, ale rozdrtí se a přidá do některých typů betonu. Zde zatím nejsme. Nicméně, do roku 2027 je naším cílem zrecyklovat 24 milionů tun stavebního a demoličního odpadu.

 

 

Metodologie 5R

Nad rámec cirkulární ekonomiky, v širším pohledu zahrnujícím ekologický aspekt dopadu na okolí, by měl výrobní proces vždy minimalizovat dopad na své okolí, i co se týče hluku, prachu a emisí. To reflektuje tzv. metodologie 5R redukce odpadu a recyklace v rámci cirkulární ekonomiky. Každé „R“ přitom představuje jedno „pravidlo“.

1. REDUCE

„REDUCE“ nás vede ke snižování spotřeby a nakupování méně věcí.

2. RE-USE

„RE-USE“ znamená nabídnout věc k opětovnému použití, nevyhodit ji.

3. REPURPOSE

„REPURPOSE“ je využití věci k jinému účelu, nevyhodit ji.

4. RECOVER

„RECOVER“ představuje recyklaci materiálu, např. plastová láhev ze žlutého kontejneru se umyje, rozdrtí a znovu použije na výrobu jiných plastových výrobků, nebo se z ní stane alternativní palivo.

5. REFUSE

„REFUSE“ už pokrývá produkty, které nelze jinak dál využít a končí na skládce.

 

Kde se u nás v čížkovické cementárně uplatňují prvky cirkulární ekonomiky?

 

Vraťme se nyní k naší cementárně v Čížkovicích a povězme si něco o tom, jakým způsobem uplatňujeme prvky cirkulární ekonomiky v našem závodu.

Výpal slínku

Při výpalu slínku používáme ve velkém množství z odpadů vyrobená alternativní paliva – jedná se o odpad, který nemá další využití a může se jedině spálit. Z tohoto odpadu využíváme tepelnou energii. Minerální nespalitelná část odpadu se stává součástí slínku.

V dohledné době plánujeme postoupit ještě „o stupínek výš“ a suroviny vstupující do výrobního procesu nahradit z 5 až 10 % alternativními surovinami v podobě minerálních odpadů. Problematiku využitelných odpadů – alternativních paliv a alternativních surovin (např. výběr, nákup apod.) u nás řeší kolegové z Geocycle. Kromě toho v současné době probíhá ve vývojovém centru Cirktech výzkum, jak získávat lithium z rudy, a to za použití co nejšetrnější bezodpadové metody.

Rekultivace vytěžených částí lomu

Principy cirkulární ekonomiky fungují i v našem lomu. Oblast, kterou máme k dispozici a ze které vytěžíme surovinu, následně zpětně zavážíme zeminou a vracíme zemědělskému půdnímu fondu. Zrekultivovaná oblast tak může být dále využívána v zemědělství.

Recyklace vody

Jinou možností využívající principy cirkulární ekonomiky je recyklace vody. I my zde u nás plánujeme využívat ve výrobě „recyklovanou“ vodu vypouštěnou z cementárny.

Některé popsané postupy tu fungují již řadu let a nejsou pro nás nic nového. Jen je třeba si uvědomit jejich dopad na naše okolí, životy a přírodu. Přemýšlíme, jak tyto postupy dále vylepšovat a jaké nové zavádět. Cirkulární ekonomika není sprosté slovo. Možná je to spíš víc filozofie, která dává čím dál tím větší smysl, pokud je nás na planetě 8 miliard a chceme tu rozumně vedle sebe žít. A z pohledu jednotlivce může být skvělé být u realizace tohoto typu inovací a projektů!

Pokud vás o cirkulární ekonomice zajímá více, pak vám doporučujeme přečíst si i tento článek. Více informací o tom, jak přispíváme k péči o životní prostředí, najdete zde.