Ochrana osobních údajů

Oznámení o ochraně osobních údajů pro uživatele webových stránek www.holcim.cz

Oznámení o ochraně osobních údajů pro uživatele webových stránek www.HOLCIM.cz

Toto Oznámení o ochraně osobních údajů poskytuje informace o způsobu a účelech zpracování vašich osobních údajů a vysvětluje vaše práva vyplývající z příslušné ochrany osobních údajů. Usilujeme o to, aby bylo s vašimi osobními údaji vždy zacházeno zodpovědně, řádně a v souladu se všemi zákonnými požadavky. Ochrana integrity a bezpečnosti vašich osobních údajů bude v souladu s nejmodernějšími standardy.

KDO je za vaše osobní údaje odpovědný?

Odpovědným správcem veškerých osobních údajů, které nám poskytnete v souvislosti s naším obchodním vztahem, budeme my, společnost Holcim (Česko), a.s., se sídlem 411 12 Čížkovice č.p. 27, IČO: 14867494, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 84 (dále jen "Společnost").

Jaké osobní údaje shromažďujeme?

Pokud s vámi není ujednáno jinak, budeme shromažďovat pouze základní osobní údaje potřebné v souvislosti s naším obchodním vztahem. Mezi tyto patří kontaktní údaje (jako například jméno a pozice, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa a další kontaktní údaje, jedinečný identifikátor mobilního zařízení a IP adresa vašeho počítače, pokud používáte naše internetové stránky, online platformy nebo aplikace). V rámci obchodování s vámi budeme také shromažďovat obchodní údaje, mezi které mohou patřit informace o nákupech, službách a dalších obchodních činnostech, zpětná vazba k produktům nebo jakékoliv jiné informace, které nám případně poskytnete.

Pokud používáte naše internetové stránky, vezměte prosím na vědomí, že tyto stránky používají soubory cookies a další analytické nástroje (například sledovací pixel, Google Analytics atd.). Pro více informací o používání těchto nástrojů klikněte prosím zde.

Jakým způsobem osobní údaje shromažďujeme?

Vaše osobní údaje budeme shromažďovat přímo od vás během vaší komunikace s námi, např. když navštívíte naše internetové stránky, když s námi komunikujete ohledně našich produktů a služeb, když učiníte objednávku, registrujete se k odběru našich novinek nebo k účasti v našich zákaznických průzkumech. Osobní údaje nezískáváme od třetích stran.

Proč osobní údaje zpracováváme

Vaše osobní údaje používáme k tomu, abychom vám poskytli nabízené produkty a služby. Abychom mohli produkty a služby poskytnout, vedeme si záznamy o našich obchodech a spravujeme váš zákaznický účet. Můžeme vás také kontaktovat pro účely pomoci zákazníkům a obsluhy nebo abychom vás informovali o našich produktech a službách. Pokud nám osobní údaje neposkytnete, nebudeme vám moci poskytnout požadované produkty či služby.

Také budeme zpracovávat vaše osobní údaje v případech, kdy jsme k tomu povinni ze zákona (např. při vedení záznamů o prodejích pro daňové účely) nebo v případech, kdy jste nám to výslovně povolili.

Jak osobní údaje používáme

Vaše osobní údaje budeme uchovávat a zpracovávat především v rámci Evropské unie.

Vaše osobní údaje můžeme uchovávat a zpracovávat nebo sdílet s níže uvedenými příjemci i mimo Evropskou unii. K tomuto bude docházet pouze v rozsahu povoleném příslušnými zákony, přičemž přijmeme odpovídající opatření, abychom zajistili bezpečnost a integritu vašich osobních údajů. Pro více informací o daných opatřeních nás můžete kdykoliv kontaktovat za použití níže uvedených kontaktních údajů.

Nebudeme činit žádná automatizovaná rozhodnutí, která by na vás měla vliv, ani nebudeme za použití vašich osobních údajů vytvářet profily.

S kým osobní údaje sdílíme

Vaše osobní údaje můžeme sdílet s:

 • našimi společnostmi, pokud je to nutné k tomu, abychom vám mohli poskytnout naše zboží a služby nebo pokud je to jinak možné či nutné dle příslušných zákonů; a
 • úvěrovými agenturami a dalšími společnostmi při rozhodování o úvěrech, za účelem prevence podvodů a za účelem vymáhání od dlužníků.

Také můžeme pověřit místní či zahraniční poskytovatele služeb (např. poskytovatele cloudových služeb), aby vaše osobní údaje zpracovávali v našem zastoupení a v souladu s našimi pokyny. Nad vašimi osobními údaji si ponecháme kontrolu a i v případě využití dodavatelů a poskytovatelů služeb budeme vůči vám nadále plně odpovědni my.

Vaše osobní údaje můžeme také sdílet s třetími osobami v případě prodeje nebo koupě jakéhokoliv podnikání či aktiva, přičemž osobní údaje můžeme poskytnout danému potenciálnímu prodávajícímu či kupujícímu takového podnikání či aktiva a jeho odborným poradcům. Pokud společnost nebo v podstatě veškerá její aktiva získá třetí osoba, pak budou osobní údaje o zákaznících jedním z převáděných aktiv.

Mimo výše uvedené nebudou mít k vašim osobním údajům přístup žádné třetí osoby, pokud k tomu není zákonná povinnost nebo pokud nám k tomu nedáte souhlas.

Jak dlouho osobní údaje uchováváme?

Vaše osobní údaje budeme uchovávat po dobu nutnou k poskytnutí požadovaných služeb, produktů nebo informací a ke správě vašeho obchodního vztahu s námi. Pokud jste nás požádali, abychom vám nezasílali sdělení, pak předmětné informace budeme uchovávat po dobu nutnou ke splnění vašeho požadavku.Jsme také povinni uchovávat některé vaše osobní údaje (např. údaje o obchodních transakcích) po určitou dobu dle příslušných zákonů. Vaše osobní údaje budou bezodkladně odstraněny, jakmile nebudou pro tyto účely potřeba.

VAŠE PRÁVA

Máte právo po nás požadovat přístup k vašim osobním údajům a jejich opravu nebo výmaz, nebo omezení zpracování údajů, které se vás týkají, a vznést námitku proti zpracování a také máte právo na přenositelnost údajů v souladu s Obecným nařízením EU o ochraně osobních údajů.

Především máte právo vyžádat si kopii osobních údajů, které o vás vedeme. Pokud budete tuto službu využívat opakovaně, můžeme za ni požadovat drobný poplatek. Pokud si budete přát vaše osobní údaje předat jinému správci, pak vám osobní údaje, které jste nám poskytli a které byly zpracovány automatizovanými prostředky, bezplatně poskytneme v přenositelném strojově čitelném formátu.

Jelikož chceme, aby vaše osobní údaje byly správné a aktuální, můžete nás také požádat o opravu či odstranění jakéhokoliv údaje, který považujete za nepřesný.

Ohledně jakékoliv z výše uvedených žádostí zašlete prosím popis vašich osobních údajů spolu se svým jménem, e-mailovou adresou, označením osobního účtu a zákaznickým číslem pro ověření totožnosti, na adresu cz.sekretariat@holcim.com. Za účelem ochrany vašich osobních údajů proti neoprávněnému přístupu můžeme požadovat další doklad totožnosti.

Pokud máte jakékoliv pochybnosti o způsobu, jakým zacházíme s vašimi osobními údaji nebo si přejete podat stížnost na to, jak jsme s vašimi osobními údaji zacházeli, můžete nás kontaktovat na adrese cz.sekretariat@holcim.com, abychom danou záležitost prošetřili. Pokud nebudete spokojeni s naší odpovědí nebo pokud se domníváte, že zpracováváme vaše osobní údaje nikoliv v souladu se zákonem, pak můžete podat stížnost k dozorovému orgánu pro ochranu osobních údajů ve vaší zemi.

Co když jsem mladší 16 let?

Pokud je vám méně než 16 let, pak se prosím před poskytnutím jakýchkoliv svých osobních údajů ujistěte, že máte souhlas vašeho rodiče/opatrovníka. Osobám mladším 16 let není dovoleno nám své osobní údaje bez takového souhlasu poskytovat.

Změny tohoto Oznámení

Toto Oznámení o ochraně osobních údajů bylo naposledy aktualizováno v březnu roku 2018. V budoucnosti jej můžeme měnit či doplňovat podle potřeby za účelem dodržování příslušných zákonů na ochranu osobních údajů. Z tohoto důvodu je dobré si toto Oznámení občas zkontrolovat. Jakékoliv změny informací uvedených v Oznámení o ochraně osobních údajů se stávají platnými ke dni jejich zveřejnění na našich internetových stránkách.

Pokud máte jakékoliv dotazy ohledně vašich práv nebo pokud máte nějaké konkrétní požadavky týkající se vašich osobních údajů kontaktujte prosím Denisu Šimáčkovou na:

Tel.: +420 416 577 236

E-mail: denisa.simackova@holcim.com

Oznámení o ochraně osobních údajů pro uživatele webových formulářů www.holcim.cz

Oznámení o ochraně osobních údajů pro uživatele webových stránek www.HOLCIM.cz

Toto Oznámení o ochraně osobních údajů poskytuje informace o způsobu a účelech zpracování vašich osobních údajů a vysvětluje vaše práva vyplývající z příslušné ochrany osobních údajů. Usilujeme o to, aby bylo s vašimi osobními údaji vždy zacházeno zodpovědně, řádně a v souladu se všemi zákonnými požadavky. Ochrana integrity a bezpečnosti vašich osobních údajů bude v souladu s nejmodernějšími standardy.

KDO je za vaše osobní údaje odpovědný?

Odpovědným správcem veškerých osobních údajů, které nám poskytnete, budeme my, společnost Holcim (Česko), a.s., se sídlem 411 12 Čížkovice č.p. 27, IČO: 14867494, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 84 (dále jen "Společnost").

Jaké osobní údaje shromažďujeme?

Pokud s vámi není ujednáno jinak, budeme shromažďovat pouze základní osobní údaje potřebné v souvislosti s naším vztahem. Mezi tyto patří kontaktní údaje (jako například jméno, adresa, datum narození, telefonní číslo, e-mailová adresa a další kontaktní údaje, jedinečný identifikátor mobilního zařízení a IP adresa vašeho počítače, pokud používáte naše internetové stránky, online platformy, aplikace nebo webové formuláře). V rámci řešení vašeho dotazu, podnětu nebo stížnosti budeme také shromažďovat údaje, mezi které mohou patřit informace o obsahu Vašeho dotazu, podnětu nebo stížnosti nebo jakékoliv jiné informace, které nám případně poskytnete.

Pokud používáte naše internetové stránky, vezměte prosím na vědomí, že tyto stránky používají soubory cookies a další analytické nástroje (například sledovací pixel, Google Analytics atd.). Pro více informací o používání těchto nástrojů klikněte prosím zde.

Jakým způsobem osobní údaje shromažďujeme?

Vaše osobní údaje budeme shromažďovat přímo od vás během vaší komunikace s námi, např. když navštívíte naše internetové stránky, když s námi komunikujete ohledně vašeho dotazu, podnětu nebo stížnosti. Osobní údaje nezískáváme od třetích stran.

Proč osobní údaje zpracováváme

Vaše osobní údaje používáme k tomu, abychom byli schopni vyřešit váš dotaz, podnět nebo stížnost. Můžeme vás také kontaktovat pro účely dalšího ujasnění vašeho dotazu, podnětu nebo stížnosti. Pokud nám osobní údaje neposkytnete, nebudeme vám moci poskytnout informace o vyřešení vašeho podnětu nebo stížnosti. 

Také budeme zpracovávat vaše osobní údaje v případech, kdy jsme k tomu povinni ze zákona nebo v případech, kdy jste nám to výslovně povolili.

Jak osobní údaje používáme

Vaše osobní údaje budeme uchovávat a zpracovávat především v rámci Evropské unie.

Vaše osobní údaje můžeme uchovávat a zpracovávat nebo sdílet s níže uvedenými příjemci i mimo Evropskou unii. K tomuto bude docházet pouze v rozsahu povoleném příslušnými zákony, přičemž přijmeme odpovídající opatření, abychom zajistili bezpečnost a integritu vašich osobních údajů. Pro více informací o daných opatřeních nás můžete kdykoliv kontaktovat za použití níže uvedených kontaktních údajů.

Nebudeme činit žádná automatizovaná rozhodnutí, která by na vás měla vliv, ani nebudeme za použití vašich osobních údajů vytvářet profily.

S kým osobní údaje sdílíme

Vaše osobní údaje můžeme sdílet s poskytovateli poradenských služeb (advokáti, daňoví poradci, auditoři).

Také můžeme pověřit místní či zahraniční poskytovatele služeb (např. poskytovatele cloudových služeb), aby vaše osobní údaje zpracovávali v našem zastoupení a v souladu s našimi pokyny. Nad vašimi osobními údaji si ponecháme kontrolu a i v případě využití dodavatelů a poskytovatelů služeb budeme vůči vám nadále plně odpovědni my.

Mimo výše uvedené nebudou mít k vašim osobním údajům přístup žádné třetí osoby, pokud k tomu není zákonná povinnost nebo pokud nám k tomu nedáte souhlas.

Jak dlouho osobní údaje uchováváme?

Vaše osobní údaje budeme uchovávat po dobu nutnou k úplnému vyřízení vašeho podnětu nebo stížnosti. Jsme také oprávněni/povinni uchovávat některé vaše osobní údaje (např. údaje o obchodních transakcích) po určitou dobu dle příslušných zákonů. Vaše osobní údaje budou bezodkladně odstraněny, jakmile nebudou pro tyto účely potřeba.

VAŠE PRÁVA

Máte právo po nás požadovat přístup k vašim osobním údajům a jejich opravu nebo výmaz, nebo omezení zpracování údajů, které se vás týkají, a vznést námitku proti zpracování a také máte právo na přenositelnost údajů v souladu s Obecným nařízením EU o ochraně osobních údajů.

Především máte právo vyžádat si kopii osobních údajů, které o vás vedeme. Pokud budete tuto službu využívat opakovaně, můžeme za ni požadovat drobný poplatek. Pokud si budete přát vaše osobní údaje předat jinému správci, pak vám osobní údaje, které jste nám poskytli a které byly zpracovány automatizovanými prostředky, bezplatně poskytneme v přenositelném strojově čitelném formátu.

Jelikož chceme, aby vaše osobní údaje byly správné a aktuální, můžete nás také požádat o opravu či odstranění jakéhokoliv údaje, který považujete za nepřesný.

Ohledně jakékoliv z výše uvedených žádostí zašlete prosím popis vašich osobních údajů spolu se svým jménem, e-mailovou adresou, označením osobního účtu a zákaznickým číslem pro ověření totožnosti, na adresu cz.sekretariat@holcim.com. Za účelem ochrany vašich osobních údajů proti neoprávněnému přístupu můžeme požadovat další doklad totožnosti.

Pokud máte jakékoliv pochybnosti o způsobu, jakým zacházíme s vašimi osobními údaji nebo si přejete podat stížnost na to, jak jsme s vašimi osobními údaji zacházeli, můžete nás kontaktovat na adrese cz.sekretariat@holcim.com, abychom danou záležitost prošetřili. Pokud nebudete spokojeni s naší odpovědí nebo pokud se domníváte, že zpracováváme vaše osobní údaje nikoliv v souladu se zákonem, pak můžete podat stížnost k dozorovému orgánu pro ochranu osobních údajů ve vaší zemi.

Co když jsem mladší 16 let?

Pokud je vám méně než 16 let, pak se prosím před poskytnutím jakýchkoliv svých osobních údajů ujistěte, že máte souhlas vašeho rodiče/opatrovníka. Osobám mladším 16 let není dovoleno nám své osobní údaje bez takového souhlasu poskytovat.

Změny tohoto Oznámení

Toto Oznámení v budoucnosti můžeme měnit či doplňovat podle potřeby za účelem dodržování příslušných zákonů na ochranu osobních údajů. Z tohoto důvodu je dobré si toto Oznámení občas zkontrolovat. Jakékoliv změny informací uvedených v Oznámení o ochraně osobních údajů se stávají platnými ke dni jejich zveřejnění na našich internetových stránkách.

Pokud máte jakékoliv dotazy ohledně vašich práv nebo pokud máte nějaké konkrétní požadavky týkající se vašich osobních údajů kontaktujte prosím Denisu Šimáčkovou na:

Tel.: +420 416 577 236

E-mail: denisa.simackova@holcim.com

Oznámení o ochraně osobních údajů pro osoby vstupující do areálu Holcim (Česko), a.s.

Oznámení o ochraně osobních údajů pro osoby vstupující do areálu Holcim (Česko), a.s.

Vítejte

Společnost Holcim (Česko), a.s., člen skupiny Holcim, si Vás váží jakožto našeho dodavatele/ pracovníka dodavatele. Během Vaší spolupráce s námi budeme shromažďovat a zpracovávat některé vaše osobní údaje. Toto Oznámení o ochraně osobních údajů obsahuje vysvětlení způsobu, jakým společnost Holcim (Česko), a.s. Vámi poskytnuté osobní údaje používá a jaká práva a možnosti v tomto ohledu máte. Toto Oznámení se vztahuje na osobní údaje, které nám poskytnete, i další údaje z takových osobních údajů odvozené.

Kdo je za vaše osobní údaje odpovědný?

Vaše osobní údaje budou spravovány společností Holcim (Česko), a.s., se sídlem 411 12 Čížkovice č.p. 27, IČO: 14867494, zapsané v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 84.

K jakým účelům budeme vaše osobní údaje používat?

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze k následujícím účelům (dále jen "Povolené účely"):

 • Evidence osob pohybujících se v areálu Holcim (Česko), a.s. za účelem zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti;
 • Evidence osob za účelem prokázání provedení školení (např. z oblasti ochrany zdraví a bezpečnosti);
 • Plánování, provádění, řízení a správa smluvního obchodního vztahu mezi Vámi (nebo třetí stranou, se kterou jste propojeni nebo pro kterou pracujete) a Holcim (Česko), a.s., bude se jednat zejména o provádění transakcí a plnění objednávek produktů nebo služeb, zpracování plateb, účetnictví, audit, fakturaci a vymáhání, zajišťování zásilek a dodávek;
 • Prevence a detekce bezpečnostních hrozeb, podvodů nebo jiné trestné či protiprávní činnosti;
 • Dodržování zákonných povinností (jako například povinností vést záznamy), povinností provádět kontroly či pořizovat záznamy (např. dle antimonopolních zákonů, protikorupčních zákonů, vnitřních předpisů, nebo za účelem prevence trestných činů a praní špinavých peněz);
 • Řešení sporů, vymáhání našich smluvních ujednání a prokazování a uplatňování právních nároků nebo obrana před takovými nároky; nebo
 • Dodržování zákonných povinností, například uchovávání obchodních záznamů pro daňové účely nebo zasílání oznámení či jiných informací dle zákonných požadavků.

Pokud jste nám udělili výslovný souhlas, můžeme Vaše osobní údaje zpracovávat také k následujícím účelům:

 • Komunikace prostřednictvím Vámi schválených kanálů za účelem podávání informací o událostech a projektech Holcim.

Co se týče komunikace související s marketingem (tj. e-maily a telefonáty), budeme Vám, pokud je to tak vyžadováno dle právních předpisů, poskytovat pouze informace, které jste zvolili a v případě, že si již nebudete přát dále od nás dostávat marketingová sdělení, budete mít možnost se odhlásit.

Vaše osobní údaje nebudeme využívat pro žádné automatizované rozhodování, které by mělo na vás vliv, ani pro vytváření profilů mimo výše uvedených.

Právní základy pro zpracování vašich osobních údajů jsou stanoveny v článku 6 Evropského nařízení o ochraně osobních údajů. S ohledem na výše uvedené účely, ke kterým používáme Vaše osobní údaje, je takové zpracování buď nezbytné pro plnění smlouvy nebo jiného obchodního ujednání se společností Holcim (Česko), a.s., nebo pro splnění našich zákonných povinností, nebo pro účely našich oprávněných zájmů, přičemž vždy platí, že takové zájmy jsou podřízeny Vašim zájmům či základním právům a svobodám. Dále může být zpracování osobních údajů založeno na Vašem souhlasu, který nám výslovně poskytnete. 

Rozsah osobních údajů

Shromažďovat a zpracovávat můžeme zejména následující kategorie osobních údajů:

 • Základní údaje, například celé jméno, pracovní adresa, telefon do zaměstnání, mobilní telefonní číslo do zaměstnání, faxové číslo do zaměstnání a pracovní e-mailová adresa, datum narození, číslo řidičského průkazu, podpis;
 • Platební údaje, například údaje nezbytné pro zpracování plateb a prevenci podvodů;
 • Další obchodní informace nezbytně zpracovávané v rámci projektu nebo smluvního vztahu se společností Holcim (Česko), a.s. nebo Vámi dobrovolně poskytnuté, jako například učiněné objednávky, platby, žádosti a projekty;
 • Informace získané z veřejně dostupných zdrojů;
 • Pokud je to vyžadováno za účelem dodržování zákonů a dalších právních předpisů: informace o relevantních či významných sporech či jiných právních řízeních proti Vám nebo třetí straně s Vámi propojené, a o komunikaci s Vámi, která může být relevantní z pohledu antimonopolních zákonů.
 • Údaje o pracovní způsobilosti dle příslušných právních předpisů;
 • Další osobní údaje. V některých případech můžete být požádáni o předložení / pořízení Vaší podobizny za účelem vystavení identifikačních karet pro přístup do našich prostor. Jakékoliv použití takových informací podléhá Vašemu souhlasu.

Jakým způsobem Vaše osobní údaje shromažďujeme?

Zpravidla získáváme osobní údaje přímo od Vás. Osobní údaje neshromažďujeme od třetích osob, pokud to není uvedeno výše (např. informace z veřejně dostupných zdrojů, databáze záznamů o bezúhonnosti a úvěrové agentury).

Jak vaše osobní údaje chráníme

Za účelem ochrany vašich osobních údajů proti neoprávněnému přístupu či vniknutí udržujeme fyzické, elektronické a procesní zabezpečení, které využívá nejnovější technické prostředky a je v souladu s požadavky právních předpisů na ochranu osobních údajů.

S kým budeme Vaše osobní údaje sdílet?

Vaše osobní údaje můžeme sdílet s následujícími subjekty:

 • S našimi společnostmi skupiny Holcim po celém světě (viz https://www.holcim.com/directory), a to v nezbytném rozsahu a pokud je to pro Povolené účely nezbytné a dle právních předpisů možné. V těchto případech budou tyto subjekty dále osobní údaje používat ke stejným účelům a za stejných podmínek, jak je uvedeno v tomto Oznámení o ochraně osobních údajů.
 • Také můžeme pověřit poskytovatele služeb (tzv. zpracovatele osobních údajů) v rámci nebo mimo skupinu Holcim v tuzemsku nebo v zahraničí, např. centra sdílených služeb, zpracováním osobních údajů pro Povolené účely v našem zastoupení a pouze v souladu s našimi pokyny. Společnost Holcim (Česko), a.s. si ponechá kontrolu nad vašimi osobními údaji a bude za ně plně odpovědná a bude používat odpovídající ochranná opatření vyžadovaná dle příslušných právních předpisů, aby zajistila integritu a bezpečnost vašich osobních údajů v rámci spolupráce s těmito poskytovateli služeb.
 • Se soudy, orgány činnými v trestním řízení, regulátory nebo advokáty, pokud to je ze zákona přípustné a nezbytné ke splnění zákonné povinnosti nebo za účelem prokázání či uplatnění právních nároků nebo obrany proti nim.
 • V ostatních případech vaše osobní údaje poskytneme pouze na Váš pokyn nebo s Vaším souhlasem, pokud je to po nás vyžadováno dle příslušných právních předpisů nebo soudních či úředních žádostí, nebo v případě našeho podezření na podvodné či trestné jednání.

Kde budou vaše osobní údaje zpracovávány?

V rámci našich podnikatelských aktivit můžeme předávat vaše osobní údaje také příjemcům v zemích mimo Evropský hospodářský prostor („třetích zemích“), ve kterých příslušné právní předpisy neposkytují stejnou úroveň ochrany osobních údajů jako právní předpisy Vaší domovské země. V rámci takového předávání budeme dodržovat příslušné požadavky na ochranu osobních údajů a přijmeme vhodná opatření k zajištění bezpečnosti a integrity vašich osobních údajů, především pak díky standardním smluvním ustanovením EU, které jsou k dispozici na adrese http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004D0915&from=EN a na adresehttp://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010D0087&from=EN. Pro více informací o daných opatřeních nás můžete kdykoliv kontaktovat za použití níže uvedených kontaktních údajů.

Vaše práva na ochranu osobních údajů

Za určitých podmínek jste oprávněni požadovat přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu či výmaz, nebo omezení jejich zpracování. Také můžete vznést námitku proti zpracování nebo požadovat přenositelnost údajů. Především máte právo vyžádat si kopii osobních údajů, které o vás vedeme. Pokud tuto žádost budete činit opakovaně, můžeme zavést přiměřený poplatek za její vyřízení. Další informace o vašich právech na ochranu osobních údajů naleznete v článcích 15-22 Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů.

V případě jakékoliv z výše uvedených žádostí zašlete prosím popis vašich osobních údajů, kterých se žádost týká, na níže uvedené kontakty a uveďte vaše jméno, zákaznické číslo (nebo jiné identifikační číslo u společnosti Holcim (Česko), a.s.). Za účelem ochrany vašich osobních údajů proti neoprávněnému přístupu můžeme požadovat další doklad totožnosti. Vaši žádost pečlivě posoudíme a projednáme s vámi způsob, jakým ji lze nejlépe vyhovět.

Pokud jste nám udělili souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, pak tento souhlas můžete kdykoliv odvolat s účinností do budoucna, tj. odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování údajů na základě daného souhlasu před jeho odvoláním. V případě odvolání souhlasu můžeme dále zpracovávat pouze osobní údaje, u kterých existuje jiný právní důvod pro zpracování.

Pokud máte jakékoliv pochybnosti o způsobu, jakým zacházíme s Vašimi osobními údaji, nebo si přejete podat stížnost, můžete nás kontaktovat za použití níže uvedených kontaktních údajů a záležitost bude prošetřena. Pokud nebudete spokojeni s naší odpovědí nebo pokud se domníváte, že zpracováváme vaše osobní údaje nikoliv v souladu s právními předpisy, pak můžete podat stížnost k dozorovému orgánu pro ochranu osobních údajů ve Vaší zemi (V České republice je to Úřad pro ochranu osobních údajů).

Jste povinni poskytnout osobní údaje?

Obecně platí, že své osobní údaje nám poskytujete zcela dobrovolně, a také obecně skutečnost, že nám neudělíte souhlas se zpracováním nebo nám osobní údaje neposkytnete, nemá na Vás žádný negativní vliv. Nicméně za určitých okolností nemůže Holcim (Česko), a.s. bez některých Vašich osobních údajů jednat.

Uchovávání vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje budou vymazány v momentě, kdy již nejsou důvodně potřebné pro Povolené účely, nebo v momentě kdy odvoláte svůj souhlas (pokud je to možné) a kdy nejsme dle příslušných právních předpisů povinni či jinak oprávněni dále takové údaje uchovávat. Vaše osobní údaje si ponecháme především v případech, kdy je to pro společnost Holcim (Česko), a.s. nutné za účelem uplatnění právních nároků nebo obrany proti nim, a to až do konce příslušné lhůty pro uchovávání nebo do vyřešení příslušných nároků.

Jak nás můžete kontaktovat

Pokud máte jakékoliv dotazy či připomínky nebo pokud si přejete uplatnit svá práva, kontaktujte prosím Denisu Šimáčkovou na:

Tel.: +420 416 577 236

E-mail: denisa.simackova@lafargeholcim.com

Data Protection Notice for Persons Entering the Premises of Holcim (Česko), a.s.

Data Protection Notice for Persons Entering the Premises of Holcim (Česko), a.s.

Welcome

Company Holcim (Česko), a.s., the Member of Holcim Group values you as our supplier / an employee of our supplier. During your cooperation with us, we will collect and process certain of your personal data. This Data Protection Notice explains how Holcim (Česko), a.s. uses the personal data provided by you and which rights and options you have in this respect. This Notice applies to Personal Data that you provide us with or which is derived from such data.

Who is responsible for your personal data?

Your personal data will be controlled by Holcim (Česko), a.s., registered office at 411 12 Čížkovice No. 27, company ID: 14867494, entered in the Commercial Register maintained by the Regional Court in Ústí nad Labem, Section B, File 84.

For which purposes will we use your personal data?

We will process your personal data strictly only for the following purposes ("Permitted Purposes"):

 • Keeping records of persons entering the premises of Holcim (Česko), a.s. in order to maintain health and safety protection;
 • Keeping records of persons for purpose of demonstrating that such persons have certain training (e.g. regarding health and safety protection);
 • Planning, performing, managing and administering your (or a third party's for whom you work) contractual business relationship with Holcim (Česko), a.s., e.g. by performing transactions and orders of products or services, processing payments, performing accounting, auditing, billing and collection activities, arranging shipments and deliveries;
 • Preventing and detecting security threats, fraud or other criminal or malicious activities;
 • Ensuring compliance with legal obligations (such as record keeping obligations), compliance screening or recording obligations (e.g. under antitrust laws, anti-bribery or corruption laws and internal rules or to prevent crimes and money laundering);
 • Solving disputes, enforcing our contractual agreements and to demonstrate or exercise our legal claims or to defend against legal claims; or
 • Ensuring compliance with legal obligations, e.g. to keep sales records for tax purposes or to send notices and other disclosures as required by law.

Where you have expressly given us your consent, we may process your personal data also for the following purposes:

 • Communicating with you through the channels you have approved to keep you up to date on events and projects of Holcim.

With regard to marketing-related types of communication (i.e. emails and phone calls), we will where legally required only provide you with such information after you have opted in and provide you the opportunity to opt out if you do not want to receive further marketing-related types of communication from us.

We will not use your personal data for taking any automated decisions affecting you or creating profiles other than described above.

The legal bases for processing of your personal data are set forth in Article 6 of the European Data Protection Regulation. Depending on the above purposes for which we use your personal data, the processing is either necessary for the performance of a contract or other business agreement with Holcim (Česko), a.s. or for compliance with our legal obligations or for purposes of legitimate interests pursued by us, always provided that such interests are not overridden by your interests or fundamental rights and freedoms. In addition, the processing may be based on your consent where you have expressly given that to us.

Scope of personal data

We may collect and process in particular the following categories of personal data:

 • Contact information, such as full name, work address, work telephone number, work mobile phone number, work fax number and work email address, date of birth, number of driving licence, signature;
 • Payment data, such as data necessary for processing payments and fraud prevention;
 • Further business information necessarily processed in a project or contractual relationship with Holcim (Česko), a.s. or voluntarily provided by you, such as orders placed, payments made, requests and projects;
 • Information collected from publicly available resources;
 • If legally required for compliance purposes: information about relevant and significant litigation or other legal proceedings against you or a third party related to you and interaction with you which may be relevant for antitrust purposes.
 • Data about your fitness for work under relevant legislation;
 • Other Personal Data. In certain cases, we may ask you for submitting / enabling to take your portrait photo for purpose of issuing your identification card for access to our premises. Any use of such information is based on your consent.

How do we collect your personal data?

We will typically collect your personal data directly from you. We do not obtain personal data from third parties unless specified herein (e.g. information from publicly available resources, integrity data bases and credit agencies).

How do we protect your personal data?

We maintain physical, electronic and procedural safeguards in accordance with the technical state of the art and legal data protection requirements to protect your personal data from unauthorized access or intrusion.  

With whom will we sfare your personal data?

We may share your personal data as follows:

 • With our affiliates within Holcim Group worldwide (see https://www.holcim.com/directory) if legally permitted and to the extent required for the Permitted Purposes. In such cases, these entities will then use the Personal Data for the same purposes and under the same conditions as outlined in this Data Privacy Notice.
 • We may also instruct service providers (so called data processors) within or outside of Holcim Group, domestically or abroad, e.g. shared service centres, to process personal data for the Permitted Purposes on our behalf and in accordance with our instructions only. Holcim (Česko), a.s will retain control over and will remain fully responsible for your personal data and will use appropriate safeguards as required by applicable law to ensure the integrity and security of your personal data when engaging such service providers.
 • With courts, law enforcement authorities, regulators or attorneys if legally permitted and necessary to comply with a legal obligation or for the establishment, exercise or defence of legal claims.
 • Otherwise, we will only disclose your personal data when you direct us or give us permission, when we are required by applicable law or regulations or judicial or official request to do so, or when we suspect fraudulent or criminal activities.

Where will your personal data be processed?

In the course of our business activities, we may transfer your personal data also to recipients in countries outside of the European Economic Area (“third countries”), in which applicable laws do not offer the same level of data protection as the laws of your home country. When doing so we will comply with applicable data protection requirements and take appropriate safeguards to ensure the security and integrity of your personal data, in particular by entering into the EU Standard Contractual Clauses which are available here http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004D0915&from=EN and here http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010D0087&from=EN. You may contact us anytime using the contact details below if you would like further information on such safeguards.

Your data protection rights

Subject to certain legal conditions, you may request access to, rectification, erasure or restriction of processing of your personal data. You may also object to processing or request data portability. In particular you have the right to request a copy of the personal data that we hold about you. If you make this request repeatedly, we may make an adequate charge for this. Please refer to Articles 15-22 of the EU General Data Protection Regulation for details on your data protection rights.

For any of the above requests, please send a description of your personal data concerned stating your name, customer number (or other Holcim (Česko), a.s. identification number) to the contact details below. We may require additional proof of identity to protect your personal data against unauthorized access. We will carefully consider your request and may discuss with you how it can best be fulfilled.

If you have given us your consent for the processing of your personal data, you can withdraw the consent at any time with future effect, i.e. the withdrawal of the consent does not affect the lawfulness of processing based on the consent before its withdrawal. In case consent is withdrawn, we may only further process the personal data where there is another legal ground for the processing.

If you have any concerns about how your personal data is handled by us or wish to raise a complaint, you can contact us at the contact details below to have the matter investigated. If you are not satisfied with our response or believe we are processing your personal data not in accordance with the law you can complain to the competent data protection supervisory authority in your country (The competent authority in the Czech Republic is The Office for Personal Data Protection).

Are you required to provide personal data?

As a general principle, you will provide us with your personal data entirely voluntary; there are generally no detrimental effects on you if you choose not to consent or to provide personal data. However, there are circumstances in which Holcim (Česko), a.s. cannot take action without certain of your personal data.

Retention of your personal data

Your personal data will be deleted when it is no longer reasonably required for the Permitted Purposes or you withdraw your consent (where applicable) and we are not legally required or otherwise permitted to continue storing such data. We will in particular retain your personal data where required for Holcim (Česko), a.s.  to assert or defend against legal claims until the end of the relevant retention period or until the claims in question have been settled.

How to get in touch with us

For any questions and comments or in case you want to assert your rights, please contact Denisa Šimáčková at:

Phone: +420 416 577 236

E-mail: denisa.simackova@lafargeholcim.com