Právní prohlášení

Naši partneři

Internetové stránky www.holcim.cz vytváří útvar pro externí a interní komunikaci ve spolupráci s následujícími partnery:

Amazon Web Services, pro hostování
LLC 1200 12th Avenue South Seattle,
Washington 98144-2734 AWS
http://aws.amazon.com

Edifixio, pro technickou realizaci stránky a pro správu hostingu a dohled
123 rue Jules Guesde
92300 Levallois-Perret - France
Tel.: +33 1 56 90 50 40 - Fax: + 33 1 56 90 50 20
www.edifixio.com

Prohlášení

Internetové stránky www.holcim.cz vlastní společnost Holcim Ltd, Zürcherstrasse 156, 8645 Jona, Švýcarsko.

 

Bez závazných prohlášení a bez záruk

Ve vztahu k informacím, které zpřístupňuje návštěvníkům těchto internetových stránek www.holcim.cz, je Holcim (Česko), a.s. vázána pouze závazkem maximálního úsilí.

I když Holcim (Česko), a.s. vyvinula velké úsilí k tomu, aby uváděla přesné a aktuální informace a odkazy, jsou tyto informace a odkazy na těchto internetových stránkách poskytovány pro váš komfort tak, jak jsou a dle jejich dostupnosti.

Holcim (Česko), a.s. nečiní ve vztahu k dostupnosti, správnosti, kompletnosti, spolehlivosti nebo obsahu těchto internetových stránek žádná prohlášení či záruky jakéhokoliv druhu, ať výslovné či předpokládané, mj. včetně záruk vlastnictví, neporušování práv, obchodovatelnosti nebo vhodnosti pro konkrétní účel.

Internetové stránky www.holcim.cz jsou zpravidla přístupné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. V případě okolností mimo kontrolu Holcim (Česko), a.s., potíží spojených s informačními systémy, potíží spojených s telekomunikačními sítěmi, jiných technických problémů nebo z důvodu údržby – tento seznam není úplný – se může Holcim (Česko), a.s. rozhodnout pozastavit nebo přerušit přístup ke všem stránkám nebo jejich části.

Holcim (Česko), a.s. může tyto internetové stránky kdykoliv bez upozornění měnit, nicméně nepřijímá žádnou odpovědnost za její aktualizace. Všichni uživatelé souhlasí, že přístup a používání těchto internetových stránek a jakýchkoliv internetových stránek, na které je z těchto odkazováno, a obsahu takových stránek je na jejich vlastní riziko.


Žádná nabídka ani výzva

Nic z uvedeného na těchto internetových stránkách by nemělo být vykládáno jako nabídka prodeje či koupě. V jednotlivých zemích nemusejí být všechny produkty, procesy a programy prezentované na internetových stránkách www.holcim.cz nezbytně k dispozici. Z tohoto důvodu uživatel těchto internetových stránek souhlasí, že při používání těchto informací bude postupovat na vlastní odpovědnost.

Investoři nesmějí svá investiční rozhodnutí opírat o informace poskytované na těchto internetových stránkách, jelikož tyto informace nepředstavují nabídku ani výzvu k nabídce koupě, prodeje, obchodu, směny nebo provedení jakékoliv jiné transakce s jakýmikoliv cennými papíry Holcim (Česko), a.s.

Autorská práva

Holcim (Česko), a.s. je vlastníkem veškerých práv, vlastnických práv a nároků ve vztahu k názvu Holcim (Česko), a.s. Používání názvu Holcim (Česko), a.s. bez povolení Holcim (Česko), a.s. je zakázáno. Tyto stránky a jejich obsah jsou chráněny dle zákonů o duševním vlastnictví, obzvláště pak ohledně používání obchodních značek, ohledně autorských práv, výkresů a vzorů.

V souladu s příslušnými zákony a mezinárodními úmluvami a smlouvami obsahujícími ustanovení o ochraně autorských práv je zakázáno zčásti nebo zcela a v jakékoliv formě reprodukovat (vyjma pro vlastní soukromé účely), prodávat, šířit, vydávat, vysílat, upravovat, měnit, publikovat, sdělovat údaje, prezentaci nebo organizaci těchto stránek nebo díla chráněná autorskými právy prezentovaná na internetových stránkách Holcim (Česko), a.s. www.holcim.cz bez předchozího konkrétního písemného souhlasu držitele daných autorských práv náležících k reprodukovanému dílu, prezentaci či organizaci internetových stránek či údajům.

Je taktéž zakázáno jakýmikoliv prostředky zavádět do internetových stránek www.holcim.cz data, která by měnila nebo mohla měnit obsah nebo vzhled údajů, prezentaci či organizaci internetových stránek, nebo díla uvedená na internetových stránkách Holcim (Česko), a.s.

Ohledně více informací kontaktujte správce internetových stránek na adresách:  jarmila.vinduskova@holcim.com a denisa.simackova@holcim.com.

Odkazy

Odkazy na internetové stránky www.holcim.com

Prosté odkazy na domovskou stránku www.holcim.cz lze volně uvádět, pokud nejsou využívány ke komerčním či reklamním účelům a za podmínky, že v daném odkazu či u něj bude jasně uvedeno výslovné upozornění „na stránkách Holcim (Česko)" (nebo jakékoliv obdobné či podrobnější upozornění).

Holcim nepřijímá žádnou odpovědnost za používání těchto internetových stránek nebo jakýchkoliv internetových stránek, na které je odkazováno, a nebude žádným způsobem odpovědna za žádné přímé, vedlejší, zvláštní, nepřímé, trestní nebo jiné následné škody vzniklé z vašeho přístupu, používání nebo nemožnosti používat tyto internetové stránky nebo jakékoliv internetové stránky, na které je z těchto odkazováno, ani z titulu jakéhokoliv chybného či chybějícího obsahu těchto stránek, mj. včetně virů, které mohou infikovat vaše počítačové zařízení, ani za jakýkoliv ušlý obchod či zisk, ztracená data či ztrátu užívání.

Toto oprávnění se nevztahuje na internetové stránky poskytující nezákonný, pornografický, xenofobní, podvratný, nemorální obsah nebo obsah urážející lidskou důstojnost, ani jakýkoliv jiný obsah, který by mohl šířeji narušovat citlivost více osob.

Podrobné odkazy na jakékoliv jiné dokumenty, než na hlavní stránku www.holcim.cz, jsou nehledě na tvar a obsah takových odkazů bez předchozího výslovného souhlasu Holcim (Česko), a.s. zakázány. Mezi tyto patří mj. především jakékoliv dokumenty grafického druhu a jakékoliv multimediální či textové dokumenty.

Jakákoliv reprodukce či jakékoliv používání, byť částečné, jakékoliv prvku internetových stránek  www.holcim.cz v rámci internetových stránek třetí strany pomocí rámců, vkládání nebo jakéhokoliv jiného procesu je bez výjimečného oprávnění ze strany Holcim (Česko), a.s. přísně zakázáno.  

Odkazy Holcim (Česko), a.s. na internetové stránky třetích stran

Tyto internetové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné internetové stránky Holcim (Česko), a.s., jakož i na externí internetové stránky. Takové odkazy jsou uváděny pouze pro váš komfort. 

Holcim (Česko), a.s. nevyjadřuje žádný názor k obsahu jakýchkoliv internetových stránek třetích stran, na které je odkazováno z těchto internetových stránek, nebo přes které jste mohli získat přístup k těmto internetovým stránkám, a není za takový obsah odpovědná. Holcim (Česko), a.s. nečinní žádná prohlášení ohledně žádných internetových stránek třetí osoby a výslovně nepřijímá žádnou odpovědnost za žádné takové informace třetích stran či jejich použití.