příroda a životní prostředí

 

Společnost Holcim si plně uvědomuje silnou závislost stavebního průmyslu na přírodních zdrojích, a proto se snaží co nejvíce přizpůsobit své výrobní postupy okolnímu prostředí. Ve velkém se přitom zaměřuje na ochranu biologické rozmanitosti a vodních zdrojů.

Prostřednictvím plánů obnovy a doplňování sladké vody zmírňuje dopady svých aktivit a pozitivně přispívá v rámci svých lokalit a komunit po celém světě.

Rekultivace krajiny

Rekultivujeme vytěžené části lomu podle dlouhodobého plánu

Jsme si dobře vědomi toho, že těžba surovin potřebných k výrobě cementu znamená jistý zásah do okolní krajiny. Z toho důvodu věnujeme značnou pozornost její rekultivaci. Jedná se o komplexní a souhrnná opatření, která mají za cíl zahladit nežádoucí antropogenní zásahy do krajiny – v tomto případě zmírnit následky těžební činnosti.

Rekultivační plán do 21. století

V Holcim jsme vytvořili dlouhodobou strategii soustřeďující se na udržitelný rozvoj a ochranu životního prostředí. Jedním z hlavních aspektů této strategie je rekultivace těžebních oblastí.

Rekultivační plán Holcimu na 21. století se zaměřuje především na následující kroky:
 

Plánování

Holcim plánuje rekultivaci již při počátečním plánování těžební oblasti. To zahrnuje zohlednění budoucího použití území, rozvoj vegetace a obnovení půdních vrstev.

Monitorování

Holcim pravidelně monitoruje své rekultivační projekty, aby bylo zajištěno, že se dosahuje očekávaných výsledků a že se obnovuje přírodní prostředí.

Obnova

Holcim se snaží obnovit přírodní prostředí v již využitých těžebních oblastech. To zahrnuje obnovu půdy, vodních zdrojů a vegetace.

Podpora biodiverzity

Holcim podporuje biodiverzitu v těžebních oblastech tím, že se snaží obnovit přirozené ekosystémy. To může zahrnovat vytváření nových mokřadů, nádrží nebo zalesňování.

Spolupráce s místními komunitami

Holcim spolupracuje s místními komunitami a orgány na plánování a realizaci rekultivace těžebních oblastí.

Inovace

Pro rekultivaci těžebních oblastí se Holcim snaží využívat inovativní technologie a postupy. Především zelené technologie.

Rekultivace technická a biologická

Rozsah rekultivačních cílů je velmi rozmanitý a lze jej shrnout do dvou navazujících etap. Jedná se o rekultivaci technickou a biologickou.

Biologická rekultivace sestává z agrotechnických, lesopěstebních a dalších prací, které v konečném důsledku vedou k revitalizaci daného území. Pod biologickou rekultivaci spadá mimo jiné rekultivace zemědělská, kterou se intenzivně zabýváme.
 

 

Rekultivace zemědělská

 

Na vytěžený prostor se vrací skrývka a ornice, a pozemky tak lze dále využít pro potřeby zemědělství.

Budou-li se zemědělskou výrobou zabývat i příští generace, budou k tomu mít k dispozici prostor ve výborné kondici. Z celkové plochy rekultivace tvoří plocha zemědělská 90 %.
 

 

 

Rekultivace nezemědělská

 

Zbývající část plochy poslouží k rekultivaci nezemědělské, v rámci níž budou vytvořeny podmínky pro vznik krajinných prvků blízkých přírodě. Například remízky nebo jezírka, do nichž budou vyústěny občasné vodoteče s funkcí melioračních rýh.

Napříč rekultivovanou plochou jsou plánované biokoridory propojující biocentra v okolí stávajícího lomu. Tyto prvky v krajině jsou též příslibem větší druhové rozmanitosti.
 

 

Zachování biodiverzity

Ani biodiverzita nám není cizí. Staráme se o to, aby i příští generace měly možnost osobně zažít některé živočišné druhy, které jsou v současnosti na ústupu. 

Kromě toho, že rozsáhlý areál cementárny a lomu sám o sobě poskytuje dostatečný prostor, klid a loviště řadě druhů ptactva, ve spolupráci s Českou společností ornitologickou pracujeme přímo na záchraně některých ohrožených druhů. Cíleně jsme vytvořili podmínky pro hnízdění vzácného sokola stěhovavého na našem hlavním komíně a také pomáháme zachovat ubývající populaci sýčka obecného.
 

Co je biodiverzita?

Biodiverzita, neboli biologická diverzita, je chápána jako rozmanitost všech živých organismů a systémů, jichž jsou tyto organismy součástí. Každý druh, ať už rostlinný či živočišný, má v přírodě své místo a dohromady tvoří provázaný celek

Biodiverzita je však ohrožena různými faktory, jako jsou klimatické změny, ztráta přirozených stanovišť, znečištění či výskyt invazivních druhů. K proměnám v zastoupení a složení druhů může docházet přirozenou cestou, v současné době ale nejvýznamnější změny způsobuje člověk svou činností.

Zachování biodiverzity je nezbytné, neboť udržuje stabilitu ekosystémů. I organismy, jejichž vliv na fungování ekosystémů byl doposud nepatrný, mohou hrát důležitou roli. 
 

 

Díky iniciativám Holcim jsou města "zelenější".

 

Zavádíme programy na doplňování sladké vody.

 

Rekultivujeme vytěžené části lomu.

 

Jak člověk ovlivňuje biodiverzitu?

Člověk má velký vliv na biologickou diverzitu, a to prostřednictvím mnoha svých aktivit majících vliv na životní prostředí a ekosystémy. Jakými způsoby může člověk ovlivňovat biodiverzitu?

Ztráta přirozených stanovišť

Člověk, za účelem získání místa pro zemědělskou činnost, urbanizaci či průmyslovou výrobu, mění a zmenšuje přirozená stanoviště, jako jsou lesy, mokřady nebo travnaté pláně.

Invazivní druhy

Když člověk přenáší druhy z jedné oblasti do jiné, mohou se tyto druhy stát v nové oblasti invazivními a mohou ohrožovat místní biodiverzitu, a to jak prostřednictvím predace, tak prostřednictvím konkurence o zdroje.

Znečištění vody, půdy a ovzduší

Tato znečištění mají škodlivý vliv na životní prostředí a živé organismy, ztrátu biodiverzity nevyjímaje.

Změny klimatu

Klimatické změny, za kterými stojí člověk, mohou mít dopad na biodiverzitu, včetně změn v ročním období, sucha a zvýšené hladiny moří.

Nadměrný lov

Nadměrný lov (a odlesňování k tomu) mohou mít velice negativní dopad na populace různých druhů. 

Biodiverzita v ČR

Biodiverzita v ČR je velmi bohatá a rozmanitá. Zahrnuje spoustu druhů rostlin, živočichů a hub, které jsou pro tuto oblast unikátní. Přesné číslo počtu druhů není možné stanovit, avšak odhaduje se, že se pohybuje v rozmezí 40-50 tisíc

Jaké jsou nejvýznamnější biotopy v ČR?

Mezi nejvýznamnější biotopy v ČR patří lesy, louky, řeky a jezera poskytující útočiště pro mnoho druhů zvířat a rostlin. Mezi tato útočiště pak lze specificky zařadit národní parky, přírodní rezervace a chráněné krajinné oblasti. Zmínit lze například Krkonošský národní park, Šumavský národní park, Podyjí a České Švýcarsko.

Co je pro zachování biodiverzity v Česku klíčové?

Zároveň je však v České republice i mnoho ohrožených druhů, které potřebují zvýšenou ochranu a podporu. V Česku je pro biodiverzitu naprosto klíčová změna způsobu hospodaření v zemědělství a v lesích, která:

  • podpoří pestřejší skladbu plodina dřevin, 
  • umožní existenci drobných biotopů,
  • nebude znečišťovat vodu a půdu jedovatými přípravky proti škůdcům a plevelům, 
  • nebude nadměrným hnojením dále zvyšovat koncentraci dusíku a fosforu.
     
Jaké strategické dokumenty existují v oblasti ochrany biodiverzity?

Strategická koncepce péče o životní prostředí je u nás zakotvena v národní směrnici environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001:2016, jejíž naplňování je každoročně zkoumáno autorizovanou společností, a dále v zásadách Environmentální politiky skupiny Holcim, která platí ve všech výrobních jednotkách skupiny po celém světě.

V posledních letech jsou snahy o zlepšení ochrany přírody a biodiverzity, které mají za cíl chránit a obnovovat přírodní prostředí a podporovat bohatství druhů v České republice, velice patrné.
 

VODA A VODNÍ ZDROJE

Ochrana sladkovodních zdrojů

S vědomím toho, že je sladká voda omezený zdroj, snažíme se napříč našimi výrobními procesy a operacemi snížit intenzitu její spotřeby. Při implementaci nových řešení se snažíme maximálně přizpůsobit místním podmínkám a rovněž doplňujeme zásoby sladké vody v oblastech, kde je jich nedostatek.

Naše závazky v oblasti hospodaření s vodou

V rámci naší strategie věnující se ochraně a obnově sladkovodních zdrojů stanovujeme reálné a měřitelné cíle, jichž chceme dosáhnout do roku 2030. Prostředkem k jejich dosažení je konkrétní akční plán.

 

snížení odběru sladké vody do roku 2030 na metrickou tunu vyrobeného cementu

 

snížení odběru sladké vody do roku 2030 na metrickou tunu vyrobeného kameniva

 

snížení odběru sladké vody do roku 2030 na metr krychlový vyrobeného hotového betonu

 

našich lokalit umístěných v oblastech se středním, vysokým a extrémně vysokým rizikem nedostatku vody bude do roku 2030 zásobena, a to díky projektům na doplňování sladké vody mimo naše hranice ve prospěch komunity a přírody

 

 

našich provozoven v oblastech se středním, vysokým a extrémně vysokým rizikem nedostatku vody bude do roku 2030 vybaveno recyklačními systémy

 

námi vypouštěné vody bude do roku 2026 splňovat normy kvality vody Holcim a bude v souladu s vnitrostátními předpisy na ochranu ekosystémů a biologické rozmanitosti

 

 

Strategie Holcim v oblasti hospodaření s vodou

Image
water-strategy.jpg

* Projekty jsou implementovány s ohledem na lokální kontext a ve spolupráci s příslušnými stakeholdery (míněny jsou především komunity a veřejná infrastruktura).

Jak dostáváme svým závazkům?

Snížení odběru sladké vody

Díky optimalizaci procesů, sníženým únikům a systémům recyklace sladké vody se naše provozy stávají stále více efektivními. Tam, kde je to možné, přecházíme na spotřebu vody z nesladkovodních zdrojů. V některých zemích používáme za silných dešťů sklizenou dešťovou vodu, v jiných zase vodu mořskou nebo vyčištěnou komunální odpadní vodu.

Do roku 2030 se Holcim se zavazuje snížit odběr sladké vody ve výrobě cementu, kameniva a hotového betonu o 33 %, 20 % a 15 %.
 

Nulové znečištění vody

Ve společnosti Holcim se zavazujeme upravovat vodu, kterou používáme, a vracet ji zpět přírodě. Požadujeme, aby všechny naše závody zavedly přísné normy, které zajistí vypouštění vysoce kvalitní vody, a to v souladu s vnitrostátními předpisy a normami společnosti Holcim. 

Doplňování sladké vody

Vzhledem k tomu, že 24 % našich provozních jednotek se nachází v oblastech se středním až vysokým rizikem nedostatku vody, zavádíme v těchto oblastech programy doplňování sladké vody i za hranicemi našich provozoven.

Projekty zahrnují tři hlavní kategorie: ochranu a obnovu povodí, přístup k vodě a hygieně a vodu pro produktivní použití. Řešení jsou přitom přizpůsobena místním podmínkám a potřebám, jež byly konzultovány s příslušnými zúčastněnými stranami, včetně místních komunit a veřejných insitucí. Cílem projektů je maximalizovat zlepšení povodí a zajistit spravedlivou distribuci vody.

Inovace vodních produktů

Voda je jedním ze dvou hlavních pilířů, které jsou v naší strategii ochrany přírody naprosto klíčové. Zabýváme se jednak vývojem produktů a řešení, které pozitivně ovlivňují sladkovodní ekosystémy, jednak jdeme i nad rámec našich „sladkovodních závazků“ – vytváříme mimo jiné i řešení pro zachování a ochranu mořských ekosystémů.

 
Vodohospodářský systém Hydromedia

 

Hydromedia je vodohospodářský systém kombinující vlastnosti betonu a pokročilé odvodňovací technologie. Stojí na principu absorpce dešťové vody z ulic, příjezdových cest atp., čímž snižuje riziko povodní.

Hydromedia rychle odvádí vodu přímo do půdy, díky čemuž vytváří přirozenou zvodněnou vrstvu, která následně umožňuje růst městských lesů a minimalizuje efekt tzv. městských tepelných ostrovů.

Více o projektu Hydromedia

 
Inteligentní betonové řešení I-DRACRETO

 

I-DRACRETO napouští do betonu vlhkost, čímž snižuje tvorbu trhlin v betonu v raném věku. Tím minimalizuje množství souvisejících oprav a zároveň šetří 70 litrů vody na čtvereční metr betonové podlahy.

Více o řešení I-DRACRETO

 
Technologie SmartBlends: zpracovatelný cement

 

Tento pytlový cement, který se prodává maloobchodu a zedníkům, poskytuje vynikající výkon a přitom vyžaduje až o 25 % méně vody než tradiční cement.