zelený provoz

 

Z hlediska zeleného provozu usilujeme o maximální využívání alternativních zdrojů, ekologickou likvidaci odpadů a celkově se zasazujeme o udržitelný rozvoj.

Alternativní paliva

Alternativní paliva jsou paliva, která slouží jako náhrada k tradičním fosilním palivům jako jsou ropa, uhlí a zemní plyn.

Druhy alternativních paliv
  • Biopaliva (např. etanol, biodiesel): tato paliva se vyrábí z obnovitelných zdrojů, jako jsou biomasa, rostlinné oleje a řepka olejka.
  • Elektrická energie: rovněž i elektrická energie může být vyráběna z obnovitelných zdrojů, jako jsou solární panely a větrné turbíny, případně pak z těch neobnovitelných v podobě jaderných reaktorů.
  • Vodík: pokud je vodík – za účelem výroby elektrické energie – spalován v palivových článcích, může být použit jako alternativní palivo.
  • Zemní plyn: zemní plyn se považuje za alternativní palivo, neboť má oproti ropě nebo uhlí nižší uhlíkovou stopu.
  • Bioplyn: jedná se o směs plynu, která se vyrábí z organických materiálů, jako jsou například odpadní produkty zemědělské produkce nebo potravinové odpady.
Cena alternativních paliv
  • Ceny alternativních paliv se odvíjí od mnoha faktorů, jako jsou například dostupnost paliva, technologie výroby či úroveň poptávky. Většinou však platí, že ceny alternativních paliv jsou o něco vyšší než v případě paliv fosilních. Proč?

  • Je to dáno především tím, že výroba alternativních paliv vyžaduje více investic do výzkumu, vývoje a výroby nových technologií. Kromě toho jsou náklady na těžbu, přepravu a zpracování fosilních paliv mnohem nižší než u alternativních paliv.
  • Nicméně, ceny alternativních paliv se v posledních letech značně snížily a stávají se stále více konkurenceschopnými. Navíc nepředstavují skryté náklady pro společnost v podobě znečišťování ovzduší a klimatických změn.

Principy udržitelného rozvoje

 

Udržitelný rozvoj je takový rozvoj, který usiluje o naplnění současných potřeb společnosti, aniž by byla ohrožena schopnost budoucích generací naplnit své potřeby.

Principy udržitelného rozvoje staví na třech základních pilířích – ekonomickém, environmentálním a sociálním.

 

Ekonomický pilíř udržitelného rozvoje

Ekonomický pilíř se soustředí na udržitelnou ekonomiku, která bere v úvahu nejen finanční výkonnost, ale také sociální a environmentální důsledky.

Zahrnuje především správu zdrojů, omezení plýtvání, snižování emisí, inovace a zlepšení efektivity procesů.

 

 

 

Environmentální pilíř udržitelného rozvoje

Environmentální pilíř se zaměřuje na využívání přírodních zdrojů takovým způsobem, aby se minimalizovaly jejich negativní dopady na životní prostředí a zabezpečila se jejich udržitelnost pro budoucí generace.

Spadá sem například ochrana biodiverzity, udržitelné hospodaření s půdou a vodou či snižování emisí a využívání obnovitelných přírodních zdrojů.

 

Sociální pilíř udržitelného rozvoje

Sociální pilíř usiluje o využívání přírodních zdrojů tak, aby se zlepšila kvalita života lidí v současné i budoucí době.

To zahrnuje boj proti chudobě, poskytování kvalitního zdravotního a vzdělávacího systému, podporu rovnosti a spravedlnosti, a respektování lidských práv.

 

Obnovitelné a neobnovitelné přírodní zdroje

Obnovitelné přírodní zdroje

Obnovitelné přírodní zdroje jsou takové, které mají schopnost se při postupném spotřebovávání částečně nebo úplně obnovovat. K obnově může docházet buď samovolně nebo za přispění člověka. Rozlišujeme jednak obnovitelné zdroje energie, jednak obnovitelné suroviny.

Mezi obnovitelné zdroje energie patří sluneční záření, vítr, voda, mořský příliv a odliv, biomasa a zemské nitro (resp. geotermální energie).

Obnovitelné suroviny jsou přírodní zdroje, které se mohou regenerovat v rámci lidského životního cyklu nebo se mohou obnovit bez ohrožení vyčerpání. Patří sem například nejrůznější plodiny, dřevo, biomasa, ryby a další mořské plody, sláma a seno či voda.

Neobnovitelné přírodní zdroje

Neobnovitelné přírodní zdroje jsou takové, které spotřebováváním zanikají. Opět rozlišujeme neobnovitelné zdroje energie (ropa, uhlí, zemní plyn a jaderné palivo) a neobnovitelné suroviny (rudy kovů, nerudné suroviny, hnojiva, suroviny pro chemický průmysl).

AKTIVITY HOLCIM V OBLASTI ZELENÉHO PROVOZU

 

Zvyšujeme podíl alternativních paliv a surovin

Dopad stavebních aktivit na životní prostředí a energetická náročnost výroby některých stavebních materiálů je obrovská. Z toho důvodu již dlouhodobě využíváme vedle fosilních paliv také paliva alternativní. V současné době činí podíl alternativních paliv v našem energetickém palivovém mixu dokonce úctyhodných 95 %. 

Výsledkem našich dlouhodobých snah je šetření neustále se ztenčujících zásob fosilních paliv a výrazné snížení závislosti na zemním plynu. Ten u nás v cementárně využíváme jen při nájezdu pece, v níž dochází k vypalování slínku, částečně pak při mletí a k vytápění kancelářských prostor.

Rovněž budeme navyšovat poměr alternativních surovin nahrazujících primární těženou surovinu. Je to součást našeho závazku „Zero pledge“ (závazek k nulovému zatížení planety).

 

 

Uplatňujeme ekologickou likvidaci odpadů

Podmínky v naší technologii vytváří optimální prostor pro ekologickou likvidaci odpadů, které zde energeticky a materiálově využíváme. Např. technologie výroby slínku v rotační peci zajišťuje jejich bezpečnou a bezodpadovou likvidaci. Už nyní pochází přes 90 % tepelné energie potřebné k výrobě slínku z odpadů a tento poměr hodláme nadále navyšovat. Takto využívané odpady patří pod tzv. tuhá alternativní paliva.

Díky soustavným investicím a modernizacím technologie patří naše linka na výrobu slínku v Čížkovicích mezi ty nejvyspělejší. Šetříme tak místo na skládkách, podílíme se na úspěšném řešení některých ekologických zátěží a významně snižujeme uhlíkovou stopu.

 

Dekarbonizujeme Holcim

Aktuálně pracujeme na zhruba 30 projektech napříč Evropou a USA s cílem dekarbonizovat Holcim prostřednictvím ekologických operací.

Usilujeme o maximální energetickou účinnost, která sníží emise skleníkových plynů na minimum. Dosahujeme toho prostřednictvím zelené energie, zelených receptur a mobility a rozvojem technologií nové generace.

 

Chcete se o alternativních palivech dozvědět více?

Využívání zemního plynu s sebou nese řadu rizik a především má negativní dopady na životní prostředí. Existuje však způsob, jak tento zdroj energie nahradit zdrojem alternativním.

Alternativní paliva jsou klíčovým pojmem v diskuzích o udržitelnosti a ekologii. Tyto zdroje energie jsou zásadní pro omezení dopadu lidstva na planetu Zemi. Ve srovnání s konvenčními palivy, jako jsou uhlí, ropa a zemní plyn, přinášejí širokou škálu výhod.