Lafarge Cement ukončil závislost na plynu díky používání alternativních paliv

Dopad stavebních aktivit na životní prostředí je obrovský a výroba některých stavebních materiálů je velmi energeticky náročná. Výrobce cementu společnost Lafarge Cement proto dlouhodobě využívá, kromě fosilních paliv, také alternativní zdroje energie, aby snížil svůj dopad na životní prostředí. Výsledkem dlouhodobého úsilí je výrazné snížení závislosti na zemním plynu. Dominantní podíl v energetickém palivovém mixu tvoří z více jak 95 % alternativní paliva.

Podle údajů Svazu výrobců cementu České republiky nepřesáhla spotřeba plynu v rámci energetického palivového mixu 1 %, a to za posledních 20 let. Za rok 2020 tento poměr činil dokonce 0,9 %, v roce 2000 pak 0,2 %. Zatímco ještě v roce 1990 využívaly cementárny v České republice plyn z 69,6 %. Za třicet let tak učinil cementářský průmysl ve snižování závislosti na plynu obrovský pokrok, protože stále více spaluje paliva alternativní.

„Ve využívání alternativních paliv jsme na špičce v České republice, a dokonce i v Evropě. Alternativním palivem rozumíme tuhé alternativní palivo, což je předzpracovaný (rozdrcený, vytříděný s danými kvalitativními parametry) výmět ze žlutých popelnic. Je to vlastně vše, co nelze z těchto popelnic zpracovat jinak. U nás v cementárně to ale využít dokážeme a přeměníme na teplo. Pro vaši představu, dokážeme nahradit 150 tisíc tun uhlí 130 tisíci tunami alternativních paliv,“ vysvětluje Miroslav Kratochvíl, generální ředitel a předseda představenstva Lafarge Cement. Plyn se v cementárně užívá jen při nájezdu pece, v níž se vypaluje slínek, základní složka cementu, částečně při mletí a na vytápění kancelářských prostor,“ doplňuje Miroslav Kratochvíl.

Cement je druhou nejpoužívanější komoditou na světě hned po vodě. K jeho výrobě je potřeba, kromě obrovského množství energie, také značný objem surovin, proto cementářský průmysl hledá alternativní suroviny a materiály, aby mohl snižovat negativní dopady na životní prostředí a současně nečelil nedostatku zdrojů.

„Cestou jsou pro nás principy cirkulární ekonomiky, která učí využívat cykly materiálů, které lze používat znovu a znovu, dokud se cyklus neuzavře. Stanovujeme si proto konkrétní cíle, které jsou zaměřeny na snížení závislosti na fosilních palivech a také omezení uhlíkové stopy nebo snížení spotřeby vody,“ uvádí Miroslav Kratochvíl.

Společnost Lafarge Cement má své cíle formulované ve Strategii 2025. Jak ale ukazuje nedávná Kvartální analýza českého stavebnictví Q2/2022 od CEEC Research, jen 25 % stavebních společností má v současnosti vypracovány nějaké konkrétní cíle, zbylých 75 % zatím žádné vypracované nemá.  „Naše podnikání je řízeno nejen finančními ukazateli, ale jde ruku v ruce s nastavením ambiciózních ekologických cílů v oblasti udržitelného stavebnictví. Naše strategie do roku 2025 je pouze o nich. Více prodaných „zelených cementů“, větší využívání stavebního odpadu, nižší spotřeba vody a CO2 pro výrobu cementu jsou ty ukazatele, kterými hodnotíme dlouhodobý úspěch naší společnosti,“ říká o Strategii 2025 Pavel Zdeněk, obchodní ředitel a člen představenstva Lafarge Cement.

Prvním výsledkem Strategie 2025 je tak například „zelený“ cement, při jehož výrobě vzniká o 30 % méně emisí CO2 než u běžných tzv. portlandských cementů. „Ale snaha o snížení negativního dopadu na životní prostředí začíná již u samotného výrobního procesu, na jehož konci jsou naše konkrétní výrobky,“ doplňuje Pavel Zdeněk.

 

Cíle udržitelné Strategie 2025:

  1. ECOPlanet, zelený cement

První ambicí strategie je v roce 2025 dosáhnout více než 40 % objemů z prodejů tzv. zelených cementů, které se ve skupině Holcim, do které Lafarge v České republice patří, prezentují pod značkou ECOPlanet.

  1. Udržitelné financování a zelené INVESTICE

Společnost Lafarge Cement se rozhodla vyrábět všechny své výrobky s maximálním ohledem na životní prostředí. Přijetím "Strategie 2025" a stanovením cílů jsme si dali jasný závazek, který chceme dodržet. Co pro naši čížkovickou cementárnu znamenají zelené investice a udržitelné financování? Jedná se o investiční projekty, u kterých jsou při jejich schvalování mateřskou společností Holcim důkladně posuzovány parametry udržitelnosti. Hodnotí se dopad projektu na životní prostředí, o kolik tun snížíme emise CO2, prachu a jiných škodlivin nebo zda a na jak dlouho prodloužíme životnost stávajícího zařízení.

  1. Cirkulární ekonomika

Prosazujeme cirkulární přístup ve všech našich oblastech zodpovědnosti. Naší vizí je recyklovat materiály v každé nové stavbě tak, abychom uzavřeli cyklus, tj. stavět více nového z použitých materiálů. Jelikož je možné beton recyklovat do nekonečna, stejně jako sklo, je naším cílem recyklovat 100 % stavebního a demoličního odpadu na bázi betonu do našich produktů, a nahradit tím přírodní materiály. Takto minimalizujeme náš dopad na přírodu a celkovou stopu naší činnosti.

  1. Stavební a demoliční odpad

Stavební a demoliční odpad aneb Construction Demolition Waste (CDW) je jednou z alternativ, která bude čím dál tím více zasahovat do úvah při výrobě slínku nebo cementu. Naším cílem je 110 000 t CDW zpracovaných do konce roku 2025 buď v cementářské peci, nebo v mlýně, a to v poměru téměř shodném. Nicméně pokud uvidíme vyšší potenciál pro využití CDW, nebudeme se obávat zpracování tohoto materiálu daleko více.

  1. Spotřeba užitkové vody

Cílem Lafarge Cement je co nejvíce šetřit primární zdroje a snažit se využívat vhodné alternativy. V případě vodního hospodářství cementárny se nabízí využití srážkových vod a vod odpadních, tedy vod vypouštěných do potoka Modly. V současné době jsou směřované srážkové vody z větší části přímo do potoka Modly, zatímco odpadní vody jdou přes čističku odpadních vod a až poté jsou vypouštěny do potoka. V současné době cementárna čerpá procesní vodu z řeky Labe. Tato voda by se dala z větší části nahradit právě vodou odpadní a tím by dále přispívala k politice udržitelnosti.

  1. Klima

V roce 2021 jsme již dosáhli hranice 461 kg emisí CO2/t cementu. Připravujeme projekty na efektivnější spotřebu elektrické energie využitím paliv a materiálů s nižšími emisemi CO2 v porovnání se současným stavem; dále projekt na snížení obsahu slínku, hlavní složky cementu, a jeho částečné nahrazení jinými materiály s nižšími emisemi CO2. Díky výše popsaným opatřením dosáhneme v roce 2025 hranice 408 kg emisí CO2/t cementu.

 

Chci se dozvědět více informací