Jak se vyrábí cement

Postup výroby cementu od vápencového lomu až po konečný výrobek

 

Image
Schéma výroby cementu a odsiřovacích vápenců

Krok 1: těžba

 • Surovinou používanou pro výrobu cementu v Čížkovicích je vápencový slín, který se těží povrchově v nedalekém lomu. Vytěžený slín je přímo v lomu drcen.

Krok 2: výpal slínku

 • Rozdrcený materiál je pásovým dopravníkem přepraven na skládku suroviny v areálu cementárny.
 • Požadovaná směs základní suroviny a korekčních přísad je v surovinové mlýnici rozemleta na jemnou surovinovou moučku. Poté je uskladněna v homogenizačních silech a homogenizována.
 • Surovinová moučka se před vstupem do rotační pece předehřívá ve výměníku. Výpal probíhá při teplotách 1400 - 1500 °C. Na výpadu z pece dojde k rychlému ochlazení. 
 • Tím se vyrobí slínek, základní materiál nutný pro výrobu každého typu cementu.

Proč při výrobě cementu dochází k vytváření CO2?

Průmysl výroby cementu je přirozený zdroj CO2.  Cementárny se podílejí na celosvětové produkci      CO2 3,5 %.

 • 60 % emisí je způsobeno chemickou reakcí surovin při vysoké teplotě („dekarbonizace" vápence),
 • 40 % emisí vzniká v důsledku spalování paliv nutného k zahřátí vápencové suroviny v peci na 1450 °C.

Krok 3: mletí cementu

 • Hotový slínek je uskladněn v silech. Slínkové silo vybudované v areálu čížkovické cementárny má pojmout až 50 tisíc tun slínku.
 • Odtud je dopraven do cementové mlýnice, kde je semlet společně s energosádrovcem jako regulátorem tuhnutí na velmi jemný prášek.
 • V průběhu mletí je možno přidávat další složky (vápenec, popílek, strusku), případně i různá aditiva, a to v závislosti na požadovaném druhu cementu.

Krok 4: expedice

 • Z mlýnice je cement dopraven do expedičních sil, odkud je přes automatizovaná nakládací místa nakládán do autocisteren nebo do vagonů RAJ.
 • Část cementu prochází na balicí linku, odkud je přes mezisklad expedován balený cement na paletách.

Krok 5: rekultivace vytěžených částí lomu

 • V Holcim jsme si dobře vědomi toho, že těžba potřebných surovin pro výrobu cementu znamená nemalý zásah do okolní krajiny. Proto věnujeme značnou pozornost a nemalé úsilí její rekultivaci.
 • Přicházíme s komplexními a souhrnnými opatřeními, jejichž cílem je zahladit nežádoucí antropogenní zásahy do krajiny.
 • Rekultivace těžebních oblastí je jedním z hlavních aspektů naší dlouhodobé strategie, kterému se mimo jiné věnuje rekultivační plán Holcim na 21. století.

Snižování emisí CO2

Boj  za snížení emisí CO2 a snížení tzv. "uhlíkové stopy" vede přes směsné cementy.  Slínek je hlavní složka cementu a získává se vypálením vápencového slínu při teplotách vyšších než        1450 °C v rotační peci. Cement se poté vyrobí namletím slínku spolu s dalšími složkami. Složky cementu mohou snižovat emise skleníkových plynů. Například při výrobě cementu s 30procentním podílem jiné složky než je slínek vznikne až o 27 % emisí CO2 méně. Hlavními složkami mohou být např. přírodní vápenec, vysokopecní struska, nebo popílek, což jsou vedlejší produkty výroby železa a elektrické energie. Za určitých podmínek tyto složky mohou mít  pozitivní vliv na konečné vlastnosti cementu. Zpracováním těchto surovin tak smysluplně přispíváme ke snížení emisí CO2 a celkovému zlepšení životního prostředí.