Alternativní zdroje energie v boji proti závislosti na zemním plynu

V dnešní době čelíme neustále narůstajícím výzvám spojeným s klimatickými změnami a udržitelností. Právě problematika energetiky nabývá v tomto kontextu stále většího významu.

Jedním z klíčových aspektů je otázka celosvětové závislosti na tradičních fosilních palivech. Zejména na zemním plynu, který je po ropě druhým nejpoužívanějším zdrojem.

dopady využívání zemního plynu

Spotřeba zemního plynu činila v roce 2022 celosvětově 27 % z celkové spotřeby fosilních paliv. Jeho využívání s sebou přináší rizika a především negativní dopady na životní prostředí, jako je globální oteplování a klimatické změny.

Podle Mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPCC) se celosvětové emise skleníkových plynů zvýšily od roku 1990 o 47 %. A zhruba 20 % tohoto nárůstu je způsobeno používáním právě zemního plynu.

Image
Zemní plyn

Vrtání, těžba plynu z vrtů a jeho přeprava potrubím má za následek únik metanu, který se řadí mezi významné skleníkové plyny, které zvyšují teplotu zemské atmosféry. Je zhruba 34krát silnější než oxid uhličitý.

I z tohoto důvodu má Holcim ve své Strategii 2027 formulovaný cíl, který se zabývá snížením závislosti na zemním plynu. Namísto toho je z více jak 95 % tvořen podíl energetického palivového mixu z alternativních paliv.

„Ve využívání alternativních paliv jsme na špičce v České republice, a dokonce i v Evropě. Alternativním palivem rozumíme tuhé alternativní palivo, což je předzpracovaný (rozdrcený, vytříděný s danými kvalitativními parametry) výmět ze žlutých popelnic. Je to vlastně vše, co nelze z těchto popelnic zpracovat jinak. U nás v cementárně to ale využít dokážeme a přeměníme na teplo. Pro vaši představu, dokážeme nahradit 150 tisíc tun uhlí 130 tisíci tunami alternativních paliv,“ vysvětluje Miroslav Kratochvíl, generální ředitel a předseda představenstva Holcim Česko.

 

V samotné cementářské peci jsou při vypalování slínku používaná alternativní paliva z odpadů. Zemní plyn se používá pouze při nájezdu pece.

Díky nepřetržitým investicím a modernizaci technologií je skupina Holcim jednou z nejpokročilejších ve středoevropském regionu.

Spotřeba plynu v EU v roce 2021

Image
Spotřeba zemního plynu v EU v roce 2021

Zdroj: Eurostat

význam alternativních paliv

Stavební a cementářský průmysl představují významný podíl v produkci emisí CO₂ na světě. Důležitost rozvoje alternativních paliv v těchto odvětvích neustále roste. Jejich význam vůči zemnímu plynu se zvyšuje v souvislosti s rostoucími obavami z klimatických změn.

Zemní plyn je jedním z nejčistších fosilních paliv, ale stále produkuje skleníkové plyny, s čímž mohou pomoci právě alternativní paliva. Ta mají potenciál snížit závislost na fosilních palivech, snížit emise skleníkových plynů a zlepšit udržitelnost.

Image
Klima

Co jsou alternativní paliva?

Alternativní paliva jsou taková paliva, která nejsou založena na fosilních palivech, jako je uhlí, ropa nebo zemní plyn. Mezi druhy alternativních paliv, které lze použít jako náhradu za zemní plyn, patří:

Bioplyn

Bioplyn, který vzniká anaerobním rozkladem organického materiálu, jako jsou organické odpady a rostlinné zbytky. Může být využíván pro vytápění, výrobu elektřiny nebo jako palivo pro vozidla.

Biomethan

Biomethan je metanový plyn, který je produkován anaerobní fermentací biomasy a může být využíván v různých aplikacích.

Vodík a vodíkové palivo

Vodík a vodíkové palivo se stává stále populárnějším a může sloužit jako čistá náhrada za zemní plyn.

Biopaliva

Biopaliva jsou vyráběna z biomasy, jako jsou rostliny, řasy nebo dřevo. Mohou být použita v dieselových motorech, benzínových motorech nebo v kotlích pro vytápění.

Jaké jsou výhody využití alternativních paliv vůči zemnímu plynu?

Existuje hned několik důležitých výhod:

  1. Alternativní paliva jsou obnovitelná, zatímco zemní plyn je fosilní palivo omezené množstvím zdrojů, které jsou k dispozici.
  2. Alternativní paliva mají nižší emisní profil než zemní plyn. Při jejich spalování se uvolňuje méně skleníkových plynů.
  3. Alternativní paliva mají potenciál být levnější než zemní plyn, což je způsobeno tím, že mohou být vyrobena z levných nebo odpadových materiálů.
VlastnostBioplynBiometanVodíkBiopalivoZemní plyn
ZdrojObnovitelnýObnovitelnýObnovitelnýObnovitelnýFosilní
Dopad na emise skleníkových plynůNižšíNižšíNulovýNižšíVyšší
Závislost na nerostných zdrojíchNižšíNižšíNulovýNižšíVyšší
Potenciál ke snižování emisí skleníkových plynůVyššíVyššíNulovýVyššíNižší
Obecný dopad na životní prostředíLepšíLepšíLepšíLepšíHorší

Tabulka: Alternativní paliva vs. zemní plyn - dopad na životní prostředí

Skupina Holcim již dlouhodobě využívá alternativní paliva a ztenčuje zásoby fosilních. Součástí závazku „Zero Pledge”, tedy nulového zatížení planety, jehož je Holcim součástí, je výrazné snížení závislosti na zemním plynu a neustále navyšování poměru alternativních zdrojů, jež nahrazují primární těženou surovinu.

 

Využívání alternativních paliv a odpadů v cementárnách a vápenkách v letech 1997 až 2021
 

Image
Využívání alternativních paliv a odpadů v cementárnách a vápenkách v letech 1997 až 2021

Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Snížení závislosti na zemním plynu

V roce 2021 se Holcim stal první společností v oboru, která si nechala své nulové cíle pro roky 2030 a 2050 ověřit iniciativou Science Based Targets (SBTi).

Za posledních třicet let učinil cementářský průmysl obrovský pokrok ve snížení závislosti na zemním plynu. Spaluje se stále více tuhého alternativního paliva, především předzpracovaného výmětu ze žlutých popelnic.

Principy cirkulární ekonomiky umožňují využívat materiály, které lze opakovaně používat, dokud se jejich životní cyklus neuzavře. Snížení závislosti na fosilních palivech, omezení uhlíkové stopy a snížení spotřeby vody jsou jedny z důležitých cílů, k jejichž plnění se Holcim zavázal ve své Strategii 2025.

Image
ECOPlanet


Kromě maximalizace využití alternativní paliv se mezi prvních kroky pro docílení závazku řadí také „zelený” cement, při jehož výrobě vzniká o 30 % méně emisí oxidu uhličitého než u běžného portlandského. Při splnění interních podmínek ho lze řadit do produktové řady ECOPlanet, která je v souladu jak s ekologickými požadavky na výstavbu, tak s požadavky na udržitelnost stavebnictví.
 

udržitelné a zelené stavebnictví

Společnost Holcim si je vědoma toho, že výroba stavebních materiálů s využitím zemního plynu má velký dopad na životní prostředí. Proto se zavázala k tomu, že výrazně sníží jeho používání při výrobě cementu.

Podle údajů Svazu výrobců cementu České republiky nepřesáhla spotřeba plynu za posledních 20 let v rámci energetického palivového mixu 1 %.

V tomto dlouhodobém úsilí bude Holcim i nadále pokračovat, aby došlo k co nejvýraznějšímu snížení závislosti na zemním plynu, a aby společnost byla i nadále na špičce ve využívání alternativních paliv v České republice i v Evropě.

 

Image
Udržitelné a zelené stavebnictví


 

Zemní plyn: Vše, co jste chtěli vědět

Co je to zemní plyn?

Zemní plyn je nejedovatý přírodní hořlavý plyn, který se využívá jako fosilní palivo a surovina pro chemický průmysl.

Jak se těží zemní plyn?

Těžba zemního plynu je prováděna ze zemských vrstev pomocí vrtů. Ty se vyvrtávají do vrstev, kde se zemní plyn nachází, a následně se přes ně plyn čerpá na povrch.

Jaké jsou dopady těžby zemního plynu na životní prostředí?

Spalování zemního plynu uvolňuje skleníkové plyny jako je oxid uhličitý a metan. Tyto plyny přispívají ke změně klimatu. Při těžbě může také dojít k úniku plynu a znečištění vody. Samotný proces těžby je také spojený s výstavbou nové infrastruktury a vrtáním, což významně narušuje krajinu.

Je zemní plyn bezpečný?

Zemní plyn je obecně považován za bezpečné palivo. Při řádném používání je riziko jeho úniku nebo výbuchu nízké.

Jak lze snížit dopad zemního plynu na životní prostředí?

Dopad zemního plynu na životní prostředí lze snížit pomocí technologií, jako je snižování emisí, zachycování a ukládání uhlíku nebo využívání alternativních paliv.

Kolik plynu je v zemi?

Zásoby zemního plynu se odhadují na 494 000 mld. m³.

Kde jsou největší naleziště zemního plynu?

Na prvním místě je území Ruska a země Středního Východu. Následuje USA a Kanada.

Jaká je budoucnost zemního plynu?

Zemní plyn je v současnosti jedním z nejdůležitějších zdrojů energie, je však pravděpodobné, že jeho význam bude v budoucnu klesat. Snaha o snížení závislosti na fosilních palivech a boj vůči klimatickým změnám a dopadům na životní prostředí bude mít vliv na jeho používání.