Cirkulární ekonomika

Výrobní procesy uplatňující principy cirkulární ekonomiky jsou takové procesy, u kterých sledujeme „oběh“ materiálu a energie. Na jejich konci přitom buď vůbec nevzniká odpad, anebo vzniká, ale je možné jej dále využít – ať už k recyklaci, jako meziprodukt aj. Zkrátka se neskládkuje. 

2,5 miliardy tun odpadu ročně

Podle údajů českého Centra pro cirkulární ekonomiku Evropa vyprodukuje dvě a půl miliardy tun odpadu ročně, z čehož zhruba polovina skončí na skládkách nebo ve spalovnách. Jedním z důvodů této situace je fakt, že většina materiálových toků má lineární povahu. Primární suroviny, jako jsou ropa, kovy či dřevo, jsou vytěženy, přeměněny na produkty a na konci životního cyklu skončí výše uvedeným způsobem.

Cirkulární ekonomika nabízí řešení – v zásadě se jedná o koncept, kde neexistuje odpad. Nachází inspiraci v přírodních ekosystémech, které jsou založeny na dokonalých a funkčních cyklech organických živin. Cirkulární ekonomika tuto představu aplikuje ve světě lidí.

principy cirkulární ekonomiky

Mezi základní principy, které cirkulární ekonomiku definují patří:

  • uzavírání toků materiálů ve funkčních a nekončících cyklech, kde neztrácejí hodnotu,
  • čerpání energie z obnovitelných a udržitelných zdrojů,
  • navrhování takových produktů a služeb, které nemají negativní dopady na přírodní ekosystémy a lidské zdroje.

Metodologie 5R redukce odpadu a recyklace

V rámci cirkulární ekonomiky se lze setkat s tzv. metodologií 5R redukce odpadu a recyklace, kdy každé „R“ představuje jedno „pravidlo“.

#1 REDUCE

„Reduce“ nás vede ke snižování spotřeby a nakupování méně věcí.

#2 RE-USE

„Re-use“ znamená nabídnout věc k opětovnému použití, a tedy ji nevyhazovat.

#3 REPURPOSE

„Repurpose“ nás vede k využití věci k jinému účelu, a opět ji tedy nevyhazovat.

#4 RECOVER

„Recover“ představuje recyklaci materiálu. Například plastová láhev ze žlutého kontejneru se umyje, rozdrtí a znovu použije na výrobu jiných plastových výrobků, nebo se z ní stane alternativní palivo.
 

#5 REFUSE

„Refuse“ už pokrývá ty produkty, které nelze jinak dál využít a končí na skládkách.

Od lineární ekonomiky k ekonomice cirkulární

Lineární vs. cirkulární ekonomika

Lineární ekonomika staví na principu vytěžit suroviny, vyrobit z nich výrobky, distribuovat je zákazníkům ke spotřebě, přičemž po dovršení životního cyklu končí na skládkách či ve spalovnách.

Opakem lineární ekonomiky je právě ekonomika cirkulární, která bývá často definována jako tzv. bezodpadový koncept. Cirkulární ekonomika, po vzoru přírodních ekosystémů, navrhuje uzavírání materiálových toků ve funkčních a nekončících cyklech, vytváření udržitelných produktů a služeb a čerpání energie z obnovitelných zdrojů. Co to znamená v praxi? Jednoduše to, že je potřeba zaměřit se na trvanlivost, opětovné použití, repasování a recyklaci výrobků, a to tak, aby tyto výrobky, materiály a komponenty zůstávaly v koloběhu nekončícího cyklu a nestávaly se odpadem.

Budoucnost stavebnictví je cirkulární

V naší společnosti věříme, že budoucnost stavebnictví je cirkulární. S vědomím, že přírodní zdroje jsou omezené, využíváme principy cirkulární ekonomiky k vytváření nového ze starého. Holcim ustupuje od lineárního přístupu „vyrobte, vezměte, plýtvejte“ směrem ke cirkulární ekonomice „snižte, znovu použijte, recyklujte“. Prostřednictvím energetického a materiálového spoluzpracování odpadů (co-processing) ročně využijeme v naši cementárně přes 100 tisíc tun odpadu.

To zahrnuje snížení odpadu, lepší stavění s menšími náklady a podporu iniciativ oběhového hospodářství. Podporou cirkulace v celém hodnotovém řetězci postupně oddělujeme náš obchodní růst od spotřeby přírodních zdrojů.

Výhody cirkulárního řešení v naší čížkovické cementárně
  • Poskytuje praktickou, nákladově efektivní a ekologickou alternativu ke skládkování a tradičnímu spalování.
  • Dochází k dokonalému spálení: vysoká teplota (> 1 450 °C) a dlouhá doba zdržení spalin zajišťují úplné zničení nebezpečných organických sloučenin.
  • Popel se stává součástí slínku, dojde tedy k jeho materiálovému využití.
  • Šetří se tím fosilní paliva, která mohou být využita například v domácnostech.

Více o dalších cílech čtěte zde: