Zdraví, bezpečnost a prostředí

Při veškeré naší činnosti dbáme na ochranu toho nejcennějšího, co máme. Snažíme se naše podnikání provozovat bez újmy na zdraví a životě lidí a zároveň poskytovat bezpečné a zdravé pracovní prostředí. 

Přísné zásady BOZP řídí naše rozhodování s cílem chránit zdraví a pohodu našich zaměstnanců, jejich rodin a všech našich dodavatelů, sousedů a dalších zainteresovaných stran.

Bezpečnost a ochrana zdraví zaměstnanců

To nejcennější, co máme, je lidský život a zdraví.

Při jejich ochraně vycházíme ze skutečnosti, že naprostá většina úrazů je způsobena lidským chováním. Návyky, způsob přemýšlení, přístup a reakce pracovníků - ať už zaměstnanců, dodavatelů, ale i zákazníků - je možné dlouhodobě pěstovat pozitivní firemní kulturou.
 

Rozhovory s pracovníky

Doposud nejúčinnější vymyšlený způsob, jak změnit (resp. zlepšit) chování pracovníků, je pravidelně s nimi mluvit. Moderní a efektivní BOZP se rodí díky aktivnímu zapojení managementu do této problematiky. 

Jádro zapojení spočívá v tom, že členové managementu a další vedoucí chodí jednotlivě nebo s někým do provozu (typicky na hodinu, 1-4x za měsíc) a jako rovný s rovným hovoří s pracovníky o prováděné práci, o rizicích s ní spojených nebo o tom, jak se pracovníci chrání.

Během takového rozhovoru, je-li veden správně, často vyplavou na povrch potenciálně nebezpečné činnosti či části pracoviště, nebezpečné situace, neadekvátní podmínky a další. To je nesmírně přínosné z hlediska prevence či odstranění nedostatků. To nejdůležitější však je, že tyto rozhovory rozvíjí v pracovnících vnímání rizik a jejich možné následky na život.
 

Vyloučení smrtelných pracovních úrazů

Pro skupinu Holcim je smrtelný pracovní úraz naprosto nepřijatelný, přesto k nim stále dochází. Ač se jejich počet snižuje, náš cíl v tomto ohledu je jasný - dosáhnout NULY.

Při vyhodnocení četnosti smrtelných nehod ve skupině Holcim za poslední roky bylo zjištěno, že 85 % všech smrtelných nehod v našich cementárnách, lomech a betonárnách je tvořeno 8 typy nehod:

 • událost související s mobilními prostředky
 • kontakt s pohyblivými částmi strojů
 • kontakt s horkou surovinovou moukou
 • pád z výšky
 • zavalení materiálem
 • zřícení konstrukce
 • požár kapalného paliva
 • výbuch uhelného mlýnu

Zabránit těmto nehodám lze důslednou realizací kritických opatření (Critical Controls). Těch není mnoho, vždy 3-5 pro každý typ nehody. Systém, prostřednictvím kterého usilujeme o zajištění a dlouhodobé udržení důsledné realizace kritických opatření nazýváme Řízení kritických opatření (neboli CCM - Critical Control Management).

k tomuto systému Holcim vypracoval celou řadu nástrojů pro přiřazení odpovědností, osvětu, školení a sledování úrovně zavedení. Tyto akce nám pomáhají k dosažení celosvětohého cíle skupiny Holcim - “Na konci roku všichni živí”.
 

Motivace pracovníků a dodavatelů

K dodržování zásad BOZP jsou zaměstnanci a dodavatelé různě motivováni. Motivace může být jednak pozitivní - například formou dárku za zimní opravy bez úrazu, pochvaly, dárku pro vítěze BOZP soutěže nebo třeba formou hovoru se zástupcem vedení o bezpečnostních aspektech na pracovišti - a jednak i negativní; za porušení pravidel dochází k ustřižení růžku průkazky BOZP.

Konkrétní aktivity v oblasti BOZP, kterým se věnujeme

 

Záchranářský tým

 

Náš záchranářský tým má 25 členů (na 150 zaměstnanců) a každoročně nacvičuje:

 • záchranu pracovníka po pádu z výšky zachyceného v postroji;
 • záchranu pracovníka z uzavřeného prostoru;
 • první pomoc (dvoudenní školení); 
 • reakci na simulovaný požár.

Členové týmu jsou z útvaru lomu, výroby, údržby, vlečky a expedice,  z řad podnikových dobrovolných hasičů a dalších.

K vybavení patří naviják s lanem, evakuační kladka, trojnožka, profesionální záchranářská nosítka, krční límec, kyslíkové resuscitační přístroje, defibrilátory, vybavení jednotky dobrovolných hasičů podniku vč. dýchacích přístrojů atd.

 

Podnikoví hasiči

 

V cementárně působí již od 70. let dobrovolní hasiči.

Kromě své vlastní práce v údržbě, výrobě a na vlečce se věnují také:

 • konzultační činnosti (např. radí, jak správně připravit pracoviště se zvýšeným požárním nebezpečím na svařování),
 • preventivní činnosti (obchůzky požárně rizikových provozů),
 • a samozřejmě také cvičí, aby byli připraveni v případě požáru zasáhnout. A že byli již několikrát velmi potřeba! S používáním alternativních paliv důležitost požární připravenosti roste. 

Během povodní pomáhali dalším složkám IZS např. s odčerpáváním vody ze zatopených objektů. Poslední roky se také účastní tematických cvičení spolu s profesionálními hasiči z Lovosic a Litoměřic.
 

 

 

Dny BOZP a soutěže

 

Od roku 2011 organizujeme každoročně Dny BOZP, během kterých proběhly např. následující akce:

 • Tříhodinové školení první pomoci.
 • Tzv. 'Fit' a ‘ear‘ test – vyzkoušení, jak si účinně chránit dýchací orgány a sluch - měřitelný test správného použití respirátoru a ušních zátek. Provádějí jej pracovníci firmy 3M.
 • Osvěta k diabetes – jak vzniká, jaká jsou rizika a následky, jak jí předejít, a to včetně měření hladiny cukru v krvi.
 • Nebezpečné lešení – rozpoznávání nebezpečí na lešení.
 • Vyzkoušení si simulátoru nárazu a simulátoru převrácení.
 • Nácvik hašení přenosným hasicím přístrojem a vnitřním hydrantem.
 • Autocisterna – demonstrace ‘mrtvých úhlů‘ a další.

 

Soutěže pro zaměstnance zaměřené na BOZP

 

V rámci Dnů BOZP probíhají také soutěže pro zaměstnance. Každý rok má své téma.

Na ukázku pár příkladů:

 • V práci i doma na stejné vlně (využití dobrých postupů používaných v práci i při domacích pracích a naopak);
 • Přijď s tím, co se ti nelíbí, a s nápadem, jak to zlepšit (zlepšování bezpečnosti pracoviště i práce samotné);
 • Co dnes uděláš pro ochranu života a zdraví (označení nově nalezených rizik / nebezpečí samolepkou "Toto je riziko");
 • Zastav nebezpečnou práci (reakce pracovníků na nebezpečné chování, úkon či situaci) a další.

Ochrana životního prostředí

Ochrana životního prostředí a zajištění udržitelného rozvoje jsou pro nás naprosto klíčové. 

Co děláme pro životní prostředí?

Výstavba slínkového sila eliminujícího emise prachu

V první polovině roku 2022 jsme v areálu našeho závodu v Čížkovicích zahájili výstavbu nového slínkového sila, jež by mělo pojmout až 50 tisíc tun slínku.

Cílem stavby je především minimalizace prašnosti při transportu a skladování této základní suroviny pro výrobu cementu. Tímto krokem dojde jednak zlepšení pracovních podmínek pro obsluhu a údržbu zařízení, a jednak ke zlepšení stavu životního prostředí v okolí cementárny. 

Umělé útesy z bioaktivního betonu

Jakožto člen skupiny Holcim, která je světovým lídrem v oblasti stavebních řešení, se podílíme také na řešení problémů celosvětového charakteru. K těm mimo jiné patří nutnost ochrany mořských stanovišť. Ta v důsledku globálního oteplování a znečišťování utrpěla v posledních desetiletích dramatické škody, což narušuje rovnováhu oceánských ekosystémů jako celku.

Holcim uzavřel partnerství s EGIS/Seaboost, specialisty na inovativní systémy pro obnovu mořské biodiverzity, jehož prostřednictvím přispěly naše týmy k tvorbě umělých útesů z bioaktivního betonu. Ty mají za cíl podpořit mořský ekosystém na francouzském pobřeží Středozemního moře.

K tvorbě těchto útesů byla použita speciální betonová receptura umožňující vytvoření husté spodní vrstvy s vrstvou pórobetonu. Strukturální a chemické vlastnosti tohoto inovativního betonu umožňují rychlou kolonizaci mořskými živočichy a rostlinami.

GO CIRCULAR – offshore jachta rozvíjející námořní vědu

Tým Holcim-PRB se plaví po celém světě a vede vzdělávací program určený studentům i komunitám. K ochraně mořských ekosystémů přispívá především tím, že během svých plaveb odebírá vzorky vody, jež jsou následně podrobeny zkoumání

Inovativní a udržitelná řešení pro nakládání s průmyslovým a komunálním odpadem

Jakožto průkopníci v oblasti tzv. co-processingu – tedy metody využívání odpadu jako suroviny či energie, případně obojího, k nahrazení nerostných zdrojů a fosilních paliv – neustále pracujeme na vývoji udržitelných a inovativních řešení určených k efektivnímu nakládání s průmyslovým a komunálním odpadem.

Pod značkou Geocycle poskytují naši specialisté na odpadové hospodářství řešení pro desítku tisíc zákazníků v 50 zemích světa. V současné době společnost Geocycle pilotuje v Indii a Francii neinvazivní technologii odstraňování plastového odpadu z řek, tzv. bublinovou bariéru (bubble barrier).

Jak bublinová bariéra funguje?

Plasty vyplavené na hladinu budou shromažďovány a následně tříděny. Nerecyklovatelné plasty pak budou v rámci co-processingu zpracovány v našich cementárnách.

Odstraňování plastového odpadu z pobřežních oblastí

Ve spolupráci s environmentální organizací One Earth One Ocean jsme uvedli do provozu průkopnický recyklační stroj Circular Explorer. Jedná se o katamarán na solární pohon, který obnovuje a recykluje plastový odpad dřív, než vstoupí do našich oceánů.

Stroj je navržen tak, aby denně získal zhruba čtyři metrické tuny plastového odpadu, který se následně recykluje na nové produkty a alternativní energii.

Co může každý z nás osobně udělat pro životní prostředí?

Způsobů, jak k ochraně životního prostředí může přispět každý jeden z nás, je nespočet. Zde proto uvádíme některé z těch základnějších, a to hned v 6 oblastech.

Voda
 • pořádně utahujte kohoutky
 • místo koupele si dejte rychlou sprchu
 • nenechávejte zbytečně téct vodu při mytí nádobí nebo při čištění zubů
 • na kohoutky si namontuje úsporné zařízení a pákové baterie
   
Recyklace
 • třiďte správně odpad; dávejte jej do příslušných kontejnerů, případně jej odneste do sběrného dvora
 • upřednostňujte výrobky z recyklovaných materiálů
 • rozhodně nepalte odpadky - spalováním se z odpadků uvolňuje CO2 a další nebezpečné látky
 • v obchodech se vyhněte igelitovým taškám a sáčkům a noste si tašku vlastní
 • co nejvíce se vyhýbejte obalům, například nákupujte v bezobalových obchodech
 • vybité baterie odnášejte do sběrného dvora
 • nepoužité léky odneste do lékárny
Doprava
 • když to jde, choďte pěšky nebo jezděte na kole
 • používejte MHD a nejezděte zbytečně autem
 • v případě, že je doprava autem nevyhnutelná, dodržujte stanovenou rychlost
Energie, topení
 • dávejte přednost úsporným žárovkám
 • nenechávejte zbytečně puštěný televizor ani jiné přístroje a zbytečně nesviťte
 • topte na méně stupňů
   
Stromy a papír
 • neplýtvejte papírem
 • dávejte přednost internetu před časopisy a e-mailu před klasickou poštou
 • tiskněte zásadně oboustranně a nikdy zbytečně
 • sázejte a chraňte stromy a bez povolení je nekácejte
   
Spotřební produkty
 • dávejte přednost lokálním produktům před těmi dováženými
 • vyhýbejte se výrobkům, které by mohly vážně poškodit životní prostředí
 • na nákup choďte s vlastní taškou
 • vybírejte si výrobky s ekologickým obalem a používejte ekologické čistící prostředky
 • oblečení nakupujte s rozmyslem - nebudete tak podporovat tzv. fast fashion

Jaké jsou největší problémy životního prostředí v ČR? 

Výrazným faktorem posledních let, který se podstatným způsobem promítá do stavu životního prostředí, jsou projevy změny klimatu. Ty působí přímo i nepřímo, a to hned v několika oblastech.

 

Špatný zdravotní stav lesů

 

 

Zásadním přímým dopadem klimatických změn je špatný zdravotní stav lesů, které jsou vůči těmto změnám zranitelné.

Důvodem je především dlouhodobé hospodářské využití, které je velmi vzdálené přirozeným procesům. V důsledku rozsáhlé těžby dřeva v souvislosti s kůrovcovou kalamitou vznikla velká plocha holin, vlivem čehož se lesy staly zdrojem emisí skleníkových plynů. Vedle lesů jsou významnými zdroji emisí skleníkových plynů doprava a odpady.

 

Zemědělská půda a biodiverzita

 

Zranitelná vůči projevům změny klimatu je také zemědělská půda. Mezi hlavní příčiny patří zejména intenzivní hospodaření založené na využívání minerálních hnojiv a přípravků na ochranu rostlin (které mimo jiné způsobují výrazný pokles kvality povrchových i podzemních vod), využívání nadměrných půdních bloků a vysoký stupeň zornění.

Navíc, zemědělské půdy dlouhodobě ubývá ve prospěch zastavěných ploch. Dalším problémem je pokračující půdní a hydrologické sucho.

V ohrožení je také biodiverzita, kdy řada druhů z české přírody mizí nebo posouvá hranice svého výskytu.

 

Extremita počasí

 

 

Dále, v souvislosti se změnou klimatu, roste počet událostí, jež byly způsobeny živelními pohromami (především kvůli silným větrům a povodním). Zde je tedy potřeba podpora připravenosti na extremitu počasí

 

Pozitivní zprávou je pokračující růst objemu veřejných výdajů vynakládaných na ochranu životního prostředí. Tak lze výše zmíněné skutečnosti vhodně reflektovat.