KLIMA

 

Jsme odhodlaní hrát svou roli při urychlení nízkouhlíkových staveb a cirkulární výstavby tak, abychom vytvořili budoucnost s nulovým dopadem na životní prostředí a zvýšili životní úroveň celé populace.

Jsme první společností v oboru ověřenou iniciativou SBTi

V roce 2021 se Holcim stal první společností v oboru, která si nechala své nulové cíle pro roky 2030 a 2050 ověřit iniciativou Science Based Targets (SBTi)

Stavební a cementářský průmysl, jakožto součást této iniciativy, představují významný podíl v produkci emisí CO2 na světě. Proto musíme sehrát zásadní roli v celém životním cyklu staveb. Snížení naší uhlíkové stopy je naším hlavním cílem. Z toho důvodu neustále pokračujeme ve vývoji inovativních nízkouhlíkových a oběhových řešení.

Investujeme do výroby šetrné k životnímu prostředí

Možností, jak zlepšit životní prostředí, existuje celá řada a přispět může každý z nás. Co konkrétně děláme my?

 

Inovace a optimalizace výrobkového portfolia

 

Neustále inovujeme výrobkové portfolio a optimalizujeme jednotlivé druhy cementů a maltovinových pojiv. Podíl vyráběných portlandských cementů CEM I se za posledních 20 let snížil z někdejších více než 70 % na současných necelých 30 %.

Tyto cementy byly nahrazeny především portlandskými cementy směsnými, které díky nižším emisím CO2 na tunu cementu znamenají i výrazně nižší dopad na životní prostředí.

 

Využívání nejlepších dostupných technik

 

Při výrobě sázíme především na využívání nejlepších dostupných technik BAT (Best Available Techniques).

Ty byly schváleny zákonodárci či regulačními orgány, a právě díky nim je dosahováno vysokého stupně ochrany životního prostředí.

 

Investice do opatření snižujících emise

 

Kompletně jsme zrekonstruovali filtr spalin do komína, díky čemuž se podařilo snížit emise prachu na úplné minimum, a značně tak ulevit životnímu prostředí.

Další projekty se týkaly snížení hlukové zátěže. Instalovali jsme tlumiče výdechových filtrů, vyměnili vzduchová děla za méně hlučná a upravili úchyty válečků na dopravníku z haly alternativních paliv. V letech 2017-2020 jsme do protihlukových opatření vložili celých 16,5 mil. Kč a další investice chystáme.

 

Ekologická likvidace odpadů

 

Podmínky v naší technologii vytváří optimální prostor pro ekologickou likvidaci odpadů, které zde energeticky a materiálově využíváme. Např. technologie výroby slínku v rotační peci zajišťuje jejich bezpečnou a bezodpadovou likvidaci.

Díky soustavným investicím a modernizacím technologie patří naše linka na výrobu slínku v Čížkovicích mezi ty nejvyspělejší. Šetříme tak místo na skládkách, podílíme se na úspěšném řešení některých ekologických zátěží a významně snižujeme uhlíkovou stopu.

Klimatický report za Holcim 2022

Budoucnost se nepíše, ale staví. To je filozofií, která dokonale vystihuje skupinu Holcim a její závazky v oblasti klimatu. Naše strategie k dosažení bezuhlíkatého stavebnictví bereme vážně a stanovujeme si konkrétní cíle, které každý rok vyhodnocujeme. O tom, že se nejedná jen o planá slova, svědčí Report o klimatu, který shrnuje, kam jsme se posunuli a jak se nám daří cíle naplňovat.

Za rok 2022 jsme například zrecyklovali 54 milionů tun materiálu napříč všemi našimi závody po celém světě, o 17 %; více než v roce 2020. V čísle je také zahrnuto 6,6 milionů tun stavebního a demoličního odpadu. Což je stejné, jako byste každý den naložili tisíc kamionů tohoto odpadu. Do roku 2030 chceme recyklovat 100 milionů tun materiálu. Podařilo se nám také snížit produkci CO2, který při výrobě v cementářském průmyslu vzniká. Z 576 kg CO2 na tunu cementu v roce 2018 jsme se loni dostali na hodnotu 553 kg.

CO2: Vše, co jste chtěli vědět

Uhlíková stopa a co to znamená?

Uhlíková stopa představuje množství skleníkových plynů vyprodukovaných přímou i nepřímou činností jednotlivce, organizace nebo určitým produktem. Skleníkové plyny zahrnují především oxid uhličitý, methan a oxid dusný. Ty značně přispívají ke globálnímu oteplování a změně klimatu.

Uhlíková stopa může být spojena s jakoukoliv aktivitou, při které jsou spotřebovávány fosilní paliva nebo jiné zdroje energie, jako jsou například výroba a doprava zboží, vytápění domácností, nebo dokonce konzumace potravin. Měření uhlíkové stopy může pomoci jednotlivcům a organizacím identifikovat hlavní zdroje skleníkových plynů a přijmout opatření k omezení produkce emisí

Uhlíková stopa tak představuje velmi užitečný nástroj, který nám pomáhá pochopit, jak se naše aktivity podílejí na změně klimatu.
 

Aspekty snižování CO2


Snížení emisí CO2 je důležitým krokem pro zmírnění dopadů globálního oteplování a klimatických změn. Kromě používání obnovitelných zdrojů energie existuje mnoho dalších aspektů, které mohou významně přispět k redukci emisí CO2. Jsou to:

  1. Energetická účinnost, například v podobě izolace budov, používání úsporných osvětlovacích a topných zařízení nebo snižování spotřeby energie v průmyslových procesech.
  2. Využívání nízkouhlíkových dopravních prostředků, jako jsou elektromobily, hybridní auta, MHD atp.
  3. Zalesňování – zalesňování a obnova přirozených ekosystémů mohou pomoci k absorpci CO2 z atmosféry a snížení emisí.
  4. Recyklace – recyklace odpadů může snížit emise CO2, které by vznikly při výrobě nových výrobků z primárních surovin
  5. Změna stravovacích návyků – snížení množství masa a potravin s vysokou uhlíkovou stopou v naší stravě může snížit emise CO2 spojené s výrobou potravin.
  6. Osobní odpovědnost – každý z nás může snížit svou vlastní uhlíkovou stopu, třeba tím, že bude používat méně energie, nakupovat lokální potraviny nebo cestovat veřejnou dopravou.

Ač snížení emisí CO2 vyžaduje celosvětovou spolupráci a úsilí, přispět vlastním dílem může každý jednotlivec, organizace nebo stát.
 

Posuzování vlivů na kvalitu životního prostředí

Posuzování vlivů na kvalitu životního prostředí je proces, při kterém se analyzují a hodnotí vlivy lidských aktivit na přírodu a životní prostředí. Obvykle se tento proces provádí v souvislosti s plánováním, realizací a provozem projektů a aktivit, které mohou mít významný dopad na kvalitu životního prostředí.

Co je to zdravé životní prostředí?

Zdravé životní prostředí je takové prostředí, které nepřináší zdravotní rizika a které podporuje zdraví jedinců a společnosti jako celku. Zahrnuje jednak kvalitu ovzduší, vody a půdy, jednak i další aspekty, jako jsou kvalita potravin, bezpečnost dopravy, vhodné hygienické podmínky, dobré pracovní podmínky a další.

Zdravé životní prostředí má klíčový význam pro lidské zdraví a blahobyt. Například znečištěné ovzduší může způsobovat respirační onemocnění, srdeční choroby a další zdravotní problémy. Příliš hlučné prostředí může vést ke ztrátě sluchu, nadměrnému stresu a dalším negativním účinkům na zdraví. Z toho důvodu je velice důležité zajistit, aby naše lidské aktivity neohrožovaly zdraví přírody. To je totiž úzce spjato s našim vlastním zdravím a blahobytem.
 

Jak se definuje znečištění životního prostředí?

Znečištění životního prostředí je přítomnost nežádoucích látek majících negativní dopad na přírodu, životní prostředí a zdraví lidí. Tyto látky mohou pocházet z nejrůznějších zdrojů, jako jsou průmyslové závody, automobily, zemědělské aktivity, domácnosti, těžba a výroba energie. Mezi nejčastější formy znečištění patří znečištění ovzduší, vody a půdy.

Co jsou to emisní povolenky a k čemu slouží?

Emisní povolenky jsou nástrojem Evropské unie (EU), jejichž cílem je snížení emisí skleníkových plynů prostřednictvím jejich zpoplatnění.  

EU každý rok vydává určité množství těchto povolenek (tzv. emisní strop), které se v souladu s evropskými emisními cíli každý rok snižuje. Povolenky rozděluje Evropská komise (EK) podle tzv. uhlíkové náročnosti jednotlivých národních ekonomik. Z EK povolenky následně putují do rukou státních zřízenců, kteří je rozdělují mezi producenty skleníkových plynů. Vlastněný počet povolenek je pak ukazatelem, kolik emisí skleníkových plynů mohou subjekty vypustit do ovzduší za stanovené období.

Jedna emisní povolenka je ekvivalentem jedné tuny oxidu uhličitého (CO2), případně oxidu dusného (N2O) nebo perfluorovaných uhlovodíků vypouštěných do ovzduší. Svého držitele tak opravňuje k vypouštění jedné tuny zmíněných emisí. 

V podstatě se jedná o daň za znečišťování životního prostředí, která vznikla především kvůli hrozbě v podobě změny klimatu a oteplování planety.

Více o dalších cílech čtěte zde: