Udržitelný dodavatelský řetězec

 

Tvoříme lepší budoucnost pro společnost a planetu. Proto spolupracujeme s dodavateli, kterým není lhostejná změna klimatu, kteří prosazují cirkulární ekonomiku, posouvají hranice v digitalizaci a zlepšují životní úroveň svého okolí.

Udržitelný nákup ve skupině holcim

Náš přístup k udržitelnému rozvoji zahrnuje způsob, jakým s našimi dodavateli spolupracujeme. Udržitelný rozvoj začleňujeme do jak do nákupní strategie, tak do našich každodenních činností a vztahů s dodavateli.

Udržitelný nákup ve skupině Holcim je založen na standardech a principech ukotvených v deseti zásadách iniciativy UN Global Compact, směrnici OECD pro nadnárodní společnosti, hlavních zásadách OSN v oblasti podnikání a lidských práv a deklaraci o základních zásadách a právech při práci Mezinárodní organizace práce.

Od všech dodavatelů skupiny Holcim se požaduje, aby dodržovali námi stanovené standardy a uplatňovali stejné principy ve svých dodavatelských řetězcích.
 

náš závazek k dodavatelům

Skupina Holcim usiluje o budování dlouhodobých vztahů s dodavateli, kteří mají závazek k udržitelnému rozvoji. Naším cílem je mít za partnery dodavatele, kteří budou dodávat zboží a poskytovat služby naší Skupině a našim zákazníkům a současně ukazovat zodpovědné řízení dodavatelského řetězce.

Jaké závazky k našim dodavatelům máme?

Obchodní jednání

Při vykonávání nákupních činností se od všech zaměstnanců skupiny Holcim, kteří jsou v kontaktu s dodavateli, očekává, že s nimi budou dodavatelé sdílet závazky společnosti k vysokým právním, etickým a morálním standardům.

Naše interní pravidla stanovují normy chování při nákupních činnostech - zahrnují témata, jako jsou například zdvořilost, konflikt zájmů, soutěžní právo, korupce, ochrana osobních údajů či důvěrné informace.

Stížnosti

Skupina Holcim poskytuje svým stakeholderům, dodavatele nevyjímaje, nezávislý nástroj, prostřednictvím nějž mohou vznášet otázky a sdílet své obavy týkající se obchodních praktik skupiny Holcim. 

Řízení nákupních kategorií a řízení vztahů s dodavateli

Skupina Holcim zavedla metody, jak řídit nákupní kategorie a udržovat vztahy s dodavateli. Tato pravidla zajišťují spravedlivý, konkurenční a transparentní proces vyjednávání, který probíhá v souladu s našimi politikami a hodnotami.

Smluvní podmínky zahrnuté ve smlouvách a objednávkách

Smluvní podmínky byly zavedeny v souladu s certifikací SA8000 (tzv. Standard sociální odpovědnosti). To znamená, že daná organizace musí vedle podmínek práce zaměstnanců, partnerů a dodavatelů brát v potaz také sociální dopad svých operací.
 

Ostraha objektu

Uplatňujeme přísnou metodiku zaměřenou na rizika a přísná pravidla profesionality a integrity s cílem podpořit silné, produktivní a trvalé vztahy s našimi poskytovateli bezpečnostních služeb (soukromé a veřejné složky). 

Zavázali jsme se k respektování základních lidských práv smluvních pracovníků ostrahy objektu, kteří pro nás v našich závodech pracují, tím, že jim poskytujeme prostředí, ve kterém nedochází k obtěžování a diskriminaci a ve kterém je přístup k pitné vodě, přístřeší, čistým toaletám, přesně tak, jak bychom to poskytli našim vlastním zaměstnancům.
 

Naše požadavky na dodavatele

Stejně jako máme vůči dodavatelům určité závazky, máme také jisté požadavky.

Dodavatelé musí při své obchodní činnosti dodržovat místní a národní zákony a předpisy. Navíc očekáváme, že budou dodavatelé dodržovat environmentální, sociální a další regulační požadavky na všech úrovních (místní, národní a mezinárodní) a zvláště následující standardy. 
 

Jaké požadavky na naše dodavatele máme?

BOZP

Dodavatelé musí pro své zaměstnance, dodavatele a další partnery zajistit bezpečné a zdraví prospěšné pracovní prostředí. Dodavatelé musí dodržovat místní a národní zákony a předpisy týkající se BOZP a musí mít potřebná povolení, licence a oprávnění udělená místními a národními orgány. Dodavatelé musí mít vypracovanou a zavedenou politiku BOZP a/nebo postupy v oblasti BOZP. Taktéž musí disponovat odpovídajícím bezpečnostním vybavením a infrastrukturou.

Ostraha

Dodavatelé musí prokázat dodržování mezinárodního kodexu chování pro poskytovatele soukromých bezpečnostních služeb a musí dodržovat dobrovolné zásady v oblasti bezpečnosti a lidských práv a všechny další povinné národní předpisy a normy týkající se bezpečnosti a lidských práv na trzích, ve kterých se naše provozy pohybují.

Dodavatelé musí proškolit své zaměstnance z mezinárodně uznávaných standardů (jsou-li aplikovány) a svých národních předpisů a norem.

Pracovní podmínky a sociální péče v práci

Dodržováním místních a národních zákonů musí dodavatelé udržovat spravedlivé a důstojné pracovní podmínky, pracovní normy a sociální péči v práci. Dodavatelé musí poskytnout smlouvy všem zaměstnancům a svým dodavatelům a na jejich základě je odměňovat.

Dodavatelé musí pečovat o své zaměstnance a respektovat důstojnost, soukromí a práva každého jednotlivce.
 

Svoboda shromažďování se a prevence jednání ze msty

Dodavatelé nesmí zasahovat do zaměstnancovy svobody shromažďovat se a práva na kolektivní vyjednávání. Zástupci zaměstnanců nesmí být vystaveni diskriminaci, obtěžování nebo s nimi nesmí být ukončen pracovní poměr kvůli uplatňování svých zaměstnaneckých práv, předkládání stížností, účasti v odborových aktivitách nebo nahlášení podezření na porušení zákona.

Nucené a moderní otroctví

Dodavatelé nesmí využívat práci, která je vykonávána nedobrovolně pod pohrůžkou trestu, včetně, ale nejen, nucených přesčasů, obchodování s lidmi, otroctví nebo nucené práce, dluhového otroctví, nucené práce vězňů, otrokářství. Dodavatelé nesmí zadržovat osobní doklady „pracujících“ migrantů.

Dětská práce

Závazek skupiny Holcim je v souladu s principy uvedenými v mezinárodních pracovních standardech pro dětskou práci, které zahrnují úmluvu o minimálním věku a úmluvu o nejhorších formách dětské práce. Od dodavatelů se očekává, že budou dodržovat stejný standard nebo místní zákon podle toho, co je přísnější. 

Minimální věk pro práci je věk dokončení povinné školní docházky, ale ne méně než 15 let. Mladí zaměstnanci mezi 15–18 lety nesmí být vystaveni práci, u které je pravděpodobné, že poškodí jejich fyzické nebo duševní zdraví, bezpečnost nebo mravy

Diskriminace, obtěžování nebo hrubé chování

Rozhodnutí související se zaměstnáním pracovníka musí být založena na důležitých a objektivních kritériích. Dodavatelé nesmí činit žádné rozdíly na základě např., ale nejen, věku, zdravotního postižení, pohlaví, sexuální orientace, politického nebo jiného názoru, etnického nebo sociálního

Dodavatelé nesmí používat tělesné tresty a jakoukoliv formu obtěžování nebo nevhodného chování, včetně, ale nejen: fyzického, sexuálního nebo psychologického nátlaku, zneužívání nebo násilí.

Dodržování právních předpisů týkajících se ochrany životního prostředí

Dodavatelé musí respektovat a dodržovat všechny právní předpisy týkající se ochrany životního prostředí (místní, národní a mezinárodní). Pro všechny své činnosti musí mít potřebná povolení, licence a práva k pozemkům a musí zastávat preventivní přístup k problematice ochrany životního prostředí.

Řízení dopadů na životní prostředí

Dodavatelé musí systematicky řídit své dopady na životní prostředí. Jedná se zejména, ale nejen, o dopady na klima a energii, vodu, odpady, chemické látky, znečištění vzduchu a biodiverzitu. Dodavatelé musí nastavit cíle, jak tyto dopady omezit. Dále musí dodavatelé, u nichž je identifikován vysoký dopad na životní prostředí, učinit opatření a prokázat neustálé zlepšování vedoucí k zavedení uznávaného systému řízení ochrany životního prostředí.

Uplácení a korupce

Dodavatelé musí dodržovat všechny platné protikorupční zákony a předpisy a v tomto smyslu zastávat politiku nulové tolerance k jakékoliv formě úplatků, korupci, vydírání a zpronevěře.

Soutěžní právo

Dodavatelé musí při plnění předmětu smlouvy se skupinou Holcim dodržovat všechny platné zákony o hospodářské soutěži a v tomto smyslu musí zastávat politiku nulové tolerance vůči jakékoliv formě porušení těchto pravidel. 

Sankce

Dodavatelé musí dodržovat všechna platná pravidla a předpisy pro obchodní a ekonomické sankce, včetně platných kontrol vývozu. Dodavatelé nesmí obstarávat nebo nakupovat produkty nebo části těchto produktů nebo služby určené k použití skupinou Holcim, nebo prodeji skupině Holcim od společnosti, která je předmětem sankcí nebo je tato společnost sankciována
 

Ochrana osobních údajů

Dodavatelé musí řádně používat osobní údaje pouze dle pokynů skupiny Holcim a chránit je proti náhodnému nebo nezákonnému zničení, ztrátě, úpravě nebo jejich neoprávněnému odhalení nebo přístupu k nim. Dodavatelé musí zajistit, aby osobní údaje o jednotlivcích byly sbírány, uloženy, použity, zpracovány nebo sdíleny v souladu se všemi platnými zákony o ochraně osobních údajů.
 

ETIKA

Dbáme na to, abychom byli pro vás spolehlivým partnerem. Co si ujednáme, to platí. Vysoký standard je součástí naší firemní kultury, který se odráží v tom, jak řídíme a provozujeme naši každodenní činnost. 

Ke stanovení podmínek spolupráce s našimi dodavateli a k zajištění jejich odhodlání dodržovat naše vysoké standardy v oblasti udržitelnosti, jsme vytvořili Kodex chování dodavatelů a etický kodex a kromě toho provozujeme tzv. Linku čestnosti.

 

Etický kodex

 

 

Zajišťuje, že všichni ředitelé, vedoucí pracovníci a zaměstnanci sdílejí závazek společnosti Holcim k bezúhonnému podnikání, a poskytuje pokyny, jak tento závazek uplatnit v praxi.

 

Etický kodex pro dodavatele

 

Usilujeme o budování dlouhodobých vztahů s dodavateli, kteří mají závazek k udržitelnému rozvoji. Naším cílem je mít za partnery dodavatele, kteří budou dodávat zboží a poskytovat služby naší Skupině a našim zákazníkům a ukazovat zodpovědné řízení dodavatelského řetězce.

 

Linka čestnosti

 

 

Případné podněty týkající se činnosti Lafarge Cement, a.s. z hlediska dodržování právních předpisů a Kodexu obchodního chování lze uplatnit na bezplatném telefonním čísle: 800 900 538 (identifikační kód 77084)​, nebo prostřednictvím online platformy.

Udržitelná doprava v rámci dodavatelského řetězce

Transformace vozových parků

Všude tam, kde je to možné, nasazujeme v našich provozech elektrické vozové parky: od autonomních elektronických vozidel v našich lomech až po elektrická nákladní vozidla pro dálkovou přepravu, která distribuují naše materiály. 

V rámci naší podnikatelské činnosti posouváme hranice digitalizace, počínaje právě logistikou. Naše vlastní digitální technologie TAC optimalizuje zatížení a efektivitu trasy, bezpečnost a uhlíkovou stopu.