Výplata dividendy za rok 2021

Valná hromada dne 23. 5. 2022 schválila výplatu dividendy za rok 2021 ve výši 290,- Kč/akcii.

 

Výplata dividendy bude provedena po srážce odpovídající daně z příjmů podle právního řádu České republiky a mezinárodních smluv o zamezení dvojího zdanění, jimiž je Česká republika vázána. Právo na dividendu za rok 2021 mají akcionáři společnosti Lafarge Cement, a.s., vedení v zákonem stanovené evidenci cenných papírů k rozhodnému dni pro vznik práva na dividendu, jímž je 16. 5. 2022. (Akcionář přitom odpovídá za správnost údajů vedených o něm v evidenci cenných papírů.)

 

Dividenda za rok 2021 je splatná do 3 měsíců od data konání valné hromady, tj. do 23. 8. 2022. Společnost Lafarge Cement, a.s. vyplatí tuto dividendu na své náklady a nebezpečí prostřednictvím České spořitelny, a.s., se sídlem Na příkopě 29, 113 98 Praha 1, v době od 23. 8. 2022 do 24. 8. 2026, a to jak je uvedeno na webových stránkách společnosti www.lafarge.cz, všem oprávněným akcionářům bezhotovostním převodem na jimi řádně písemně oznámený bankovní účet. Zástupci akcionáře – fyzické osoby bude dividenda vyplacena po prokázání totožnosti a na základě odpovídající písemné plné moci, a to – u dividendy převyšující částku 2 000,- Kč – s úředně ověřeným podpisem akcionáře. 

 

Pokud akcionář požádá společnost o výplatu dividendy v měně Euro, bude pro přepočet použit směnný kurz Evropské centrální banky platný k datu konání valné hromady, jímž je 23. 5. 2022.

Další informace pro akcionáře naleznete zde.