Výsledky mimořádného měření byly zveřejněny

 

 

Ve středu 21.12. dopoledne se v sídle společnosti  Lafarge Cement sešla monitorovací skupina, aby se účastnila prezentace výsledků mimořádného měření dle vyhl. MŽP 354/2002 Sb. a vyhl. č. 205/2009 Sb. - „Spoluspalování Geobalu 4 v kalcinátoru", které proběhlo 22. a 23. listopadu. „Cílem tohoto mimořádného měření bylo přinést konkrétní a objektivní fakta vypovídající o vlivu spoluspalování Geobalu 4 na životní prostředí. Cílem monitorovací skupiny bylo především kontrolovat soulad měření s platnými zákony.",  řekl na úvod Ivan Mareš, generální ředitel Lafarge Cement, a.s.

Hodnoty naměřených emisí,  zpracovaných do několika protokolů a jejich porovnání s platnými emisními limity prezentovali členům monitorovací skupiny zástupci autorizované laboratoře  CS Proekos, jež měření realizovala. „Všechny emise měřené dle platné legislativy byly pod limity, v řadě případů  s velikou rezervou," uvedl Michal Švehla, vedoucí laboratoře CS Proekos.

 

Schůzky se rovněž zúčastnila nezávislá odborná autorita, doc. Ing. Miroslav Richter, Ph.D., EUR Ing., děkan Fakulty životního prostředí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, který potvrdil, že prezentované výsledky jsou v souladu s protokolem, který v jednom výtisku obdržel. Výsledky označil jako důvěryhodné a rovněž potvrdil, že limity jsou plněny s velikou rezervou. V závěru svého vystoupení rovněž řekl, že spoluspalování odpadů v cementárnách není nic neobvyklého, naopak, při splnění technologických podmínek jsou k tomu využívány cementářské pece od Ameriky přes Evropské země až po Japonsko.

 

„Ve srovnání s dosavadními měřeními lze konstatovat, že hodnoty všech měřených látek oscilují kolem průměrných hodnot a že ani  spoluspalování Geobalu 4 nezpůsobilo  žádné výkyvy. Bylo potvrzeno, že i při spoluspalování Geobalu 4 byly předepsané limity bezpečně plněny a že spoluspalování tohoto paliva ovzduší v okolí cementárny nezhorší. Výsledky přinášíme v grafické podobě včetně červeně vyznačeného emisního limitu pro každý typ emise. Např. emise skupiny devíti těžkých kovů dosáhly 2% limitu, emise di-dioxinů a di-furanů jen 4% povoleného limitu", dodává Dr. Ing. Jan Votava, koordinátor mimořádné spalovací zkoušky ze strany cementárny.

 

Poměrně rozsáhlá diskuse se rovněž rozvinula kolem výjimek či přesněji úlev na emise SO2 a TOC, které cementárně na základě měření a analýz poskytl Krajský úřad. Vychází z toho, že dodatečné emise SO2 a TOC pocházejí ze suroviny, která je odlišná od suroviny jiných cementáren.

Blíže k tomu na naší webové stránce.

 

Závěrečné shrnutí provedl Ivan Mareš zhruba takto:

1. Cementárna není spalovna. Je to závod na výrobu cementu.

2. Jedním z řady používaných paliv při výrobě slinku jsou i ropné zbytky, mezi něž Geobal 4 patří. Platné integrované povolení stanovuje jeho maximální hodinové dávkování. Předpokládáme, že nepřesáhne 20 %  z celkového objemu paliva.

3. Monitorovací skupina potvrzuje, že vlastní měření i interpretace jeho výsledků proběhlo korektně a objektivně.

4. Kontrolní měření prokázalo, že všechny naměřené hodnoty byly pod úrovní zákonem stanovených limitů.

 

 

V nejbližších dnech cementárna zastaví provoz a přejde do období každoročních zimních oprav. Během dvou měsíců budou prováděny opravy na několika různých zařízeních.

V rámci těchto oprav bude provedena i komplexní rekonstrukce elektrofiltru. Společnost od ní očekává další zvýšení jeho účinnosti a snížení emisí prachu. Tato oprava nesouvisí s diskutovaným spoluspalováním odpadů a byla naplánována již na jaře tohoto roku.

 

 „Vzhledem k tomu, co zde dnes bylo prezentováno akreditovanou laboratoří nevidíme žádný důvod, proč bychom po znovunajetí provozu po zimních opravách koncem února či začátkem března nezačali přidávat Geobal 4 do palivového mixu. Výsledky měření potvrdily, že naše technologie je stabilní a palivo z ropných zbytků nezpůsobí žádnou vyjímečnou situaci ani neohrozí zdraví obyvatel či životní prostředí. Cementárna zároveň předpokládá, že po najeti začne  informovat veřejnost o úrovni kontinuálně měřených emisí na svých webových stránkách ", řekl Ivan Mareš.

 

Kontakt:

Milena Hucanová

Tel.: 416 577 215

e-mail: milena.hucanova@lafarge.com

 

Porovnání naměřených hodnot

Výsledky měření emisí

Společnost Lafarge Cement, a.s. zveřejňuje v souladu se svým příslibem výsledky měření emisí, které akreditovaná laboratoř Proekos provedla ve dnech 22. a 23. listopadu.

Laboratoř tyto výsledky prezentovala na schůzce Monitorovací skupiny v prostorách Lafarge Cement, a.s. dne 21.12.2011.