SPECIÁLNÍ PROJEKTY - Trysková injektáž Janáčkovo nábřeží

Technologie Monojet

 

Pro zajištění stavby a vytvoření záporového pažení základů byla použita moderní technologie tryskové injektáže – Monojet, která zlepšuje za pomoci dynamické energie paprsku základovou půdu.

Principem je využití cementové injekční směsi tryskané pod vysokým tlakem, aby se zemina rozrušila a současně se promísila se směsí, takže na místě vzniká kompozitní materiál z částic zeminy a cementu.

Injekční směs vody a cementu v poměru (C/V) 1 : 2 s objemovou hmotností 1,58 kg/l byla pro injektáž míchána přímo na stavbě. Hned po ukončení vrtu se při pomalém otáčivém pohybu vrtného nástroje vzhůru vháněla do trysky o průměru 2,6 až 3,0 mm nad břitem tato směs pod tlakem 30–50 MPa. Takto byly vytvořeny sloupy o průměru 900 mm až 1 000 mm, které byly vyztuženy mikropiloty s rozměry 88,9 x 10 mm. Délka jednotlivých sloupů se pohybovala od 3,5 m do 12 m, celková délka sloupů dosáhla 3 125 m.

20160727 101515

2

Stavební jáma

Postup zajišťovacích kroků

 

Aby bylo možné zabezpečit stavební jámu kvůli kompletní revitalizaci obytných domů v blízkosti řeky Vltavy, zvolila společnost SOLETANCHE Česká republika s.r.o. kotvení ve třech úrovních spolu s rozpěrnou konstrukcí. Část stávajícího objektu byla podchycena „Bárkou“, tedy konstrukcí z mikropilot.

Vzhledem k tomu, že se dno stavební jámy nachází 2,5 m pod hladinou podzemní vody, musela být jáma utěsněna a současně byly sloupy tryskové injektáže dotaženy až do skalního podloží. Čerpání vody bylo realizováno třemi čerpacími studnami. Po dokončení zemních prací bude ve stavební jámě vytvořená železobetonová třípatrová konstrukce podzemních garáží, které budou fungovat v režimu automatického zakladače. 

injektaz monojet3

TI monojet

1. Rotační vrtání 2. Konec vrtání 3. Začátek tryskání směsi
4. Vytahování vrtných tyčí 5. Následující vrty 

Logistika na stavbě

 

Na zakázce se pracovalo od května až do září nonstop ve 12hodinových cyklech v centru města. Protože bylo povoleno umístění pouze jediného sila, vyvstala potřeba pečlivé synchronizace dodávek. Zároveň bylo nutné zajistit povolení vjezdu do centra Prahy (již řadu let platí zákaz vjezdu nákladních automobilů do širšího centra Prahy). Všechny cisterny dorazily na čas a zakázku se podařilo 30. 9. 2016 úspěšně předat.

Zajímavé údaje

 

Při tryskové injektáži se do předem vyvrtaného otvoru vtlačuje cementové „mléko“ tryskou o průměru 0,8–5,5 mm, tlakem 30–50 MPa.

Naprostou nutností je čistota cementu. Pro tuto aplikaci byly používány cisterny, kterými se vozil výhradně cement.

Práce nebyly ani jednou přerušeny, což svědčí o dokonalém servisu pro zákazníka.

Metody tryskové injektáže

Vedle metody Mono jet existují i další metody tryskové injektáže:

  • Double jet: Při použití této metody se účinnost tryskání zlepšuje koaxiálně vháněným vzduchem pod tlakem 0,6 - 1,2 MPa. Průměr vytvořených sloupů dosahuje 0,8-1,8 m.
  • Jednosměrná injektáž: Při této metodě nedochází při vytahování k otáčení vrtného soutyčí, díky čemuž lze v zemině vytvořit stěnové prvky, které jsou vhodné zejména pro omezení průsaků.

3

Dodávky cementu musely být přesně synchronizovány, protože bylo povoleno umístění pouze jediného zásobníku