Trojský most v Praze

 

Konstrukční řešení mostu

obr
Stav mostu v březnu 2014

Trojský most má dvě pole, hlavní pole překračuje Vltavu a má rozpětí 200,4 m. Druhé, inundační pole leží na trojské straně řeky a má rozpětí 40,4 m. Jednotlivá pole jsou oddělena dilatací a jsou podepřena na opěrách a na společném pilíři P2. Statický systém hlavního pole je tvořen plochým ocelovým obloukem s táhlem, předpjatou betonovou mostovkou a soustavou šikmých tyčových závěsů. Systém lze též označit jako síťový oblouk. Ocelový oblouk je velmi plochý – jeho vzepětí je pouze asi 20 m, tj. 1/10 rozpětí. Jeden pětikomorový nízký průřez oblouku uprostřed rozpětí (výška 1 300 mm) se směrem k podporám rozšiřuje a zvyšuje a pak se větví na dva průřezy, které jsou kotveny do betonové mostovky. Předpjatá betonová mostovka má prefabrikované příčníky, které jsou umístěny ve vzájemných vzdálenostech 4 m a jsou zavěšeny na táhle oblouku. Příčníky nesou tenkou monolitickou předpjatou desku o typické tloušťce 280 mm. Táhlo oblouku je spřažené ocelobetonové. Závěsy jsou z ocelových tyčí MacAlloy o profilu 75 až 105 mm. Chodníkové pruhy jsou umístěny na ocelových konzolách připojených k betonové mostovce o šířce cca 30 m, celková šířka mostu je cca 36 m. Inundační pole je celé monolitické z předpjatého betonu. Nosný systém tvoří dva podélné trámy a monolitické příčníky stejného tvaru jako příčníky hlavního pole. Systém podélných nosníků a příčníků podporuje tenkou předpjatou betonovou desku.

Výstavba mostu

obr

Statický systém hlavního pole má 4 hlavní nosné prvky – oblouk, táhlo, mostovku a závěsy. Systém je efektivní v hotovém stavu, avšak během výstavby je jeho účinnost velmi omezená. U takových mostů bývá zvykem je smontovat na břehu a pak zaplavovat jako celek na definitivní místo. Takový postup nebyl v Praze možný z řady důvodů. Proto se hledala vhodná metoda výstavby. Po řadě úvah a variantních řešení se zvolil postup nejprve postavit mostovku a pak ji využít pro stavbu oblouku. K tomu bylo nutné postavit 5 dočasných podpor v řece. 

K výstavbě mostovky byla použita metoda postupného vysouvání. Ve výrobně na holešovické straně byly montovány prefabrikované příčníky a ocelová část táhla. Protože táhlo nemá dostatečnou tuhost a únosnost k překonání rozpětí mezi dočasnými podporami, bylo nutné v podélném směru konstrukci zesílit dočasnou příhradovinou složenou z definitivní ocelové části táhla, dočasného dolního pásu a dočasných diagonál. I tato konstrukce byla smontována ve výrobně a vysouvána přes řeku. Pak následovalo osazení patek oblouku do koncových příčníků, postupná betonáž desky mostu a obetonování ocelové části táhla. Po dokončení každého betonážního záběru (o délce 16 m) se instalovalo příčné předpětí a po dokončení celé mostovky se aktivovala přibližně 1/3 podélného předpětí. 

Závěsy byly instalovány pomocí jeřábů a napínány na malou sílu – cca 1/10 jejich únosnosti. Po kompletní instalaci počátečním předepnutí závěsů se uvolnilo podepření na dočasných podporách. Tím most poklesl o cca 150 mm a současně došlo k předepnutí závěsů na požadované předpínací síly. Rektifikace sil byla nutné jen v minimálním rozsahu u krátkých závěsů na koncích mostu. Pak bylo možné demontovat dočasnou část příhradové konstrukce a dokončit podélné předpětí. Zbývá doplnit vybavení mostu (konzoly, tramvajovou trať, izolaci, vozovku, odvodnění, závěry, osvětlení apod.). Inundační pole bylo vybetonováno na pevné skruži v době před betonáží desky v hlavním poli. Betonáž probíhala ve třech částech o objemu cca 400 m.

obr
Foto ze stavby, za cca 2,5 měsíce se přes řeku vysunul rošt z příčníků a dvou
příhradových konstrukcí

Betonové konstrukce

Trojský most je hybridní konstrukce, kde se kombinují ocelové a betonové části. Betonové části jsou všechny z vysokohodnotných betonů. Prefabrikované příčníky jsou z betonu třídy C70/85. Byly vyráběny ve výrobně SMP CZ a.s. v Brandýse, kde se na jejich výrobu použilo 350 t cementu CEM I 52.5 R z cementárny Holcim Česko Veškeré monolitické části byly z betonu C50/60. V řadě případů byla použita polypropylenová vlákna pro omezení vzniku raných trhlin a zvýšení trvanlivosti. Pro výplň patek oblouku byl použit již zmíněný vysokopevnostní beton. Monolitické betony byly dodávány firmou TBG Metrostav, s.r.o. Předpětí mostu byla věnována mimořádná pozornost z hlediska trvanlivosti. Most je vystaven účinkům bludných proudů, proto byly všechny kabely realizovány jako elektroizolační s monitoringem. V prefabrikovaných příčnících jsou použity kabely SUSPA, zatímco ostatní předpětí využívá systém VSL.

Building better cities

V dubnu 2014 uplynul rok od okamžiku, kdy společnost Holcim vyhlásila novou strategii Building better cities. Chce aktivně přistupovat k otázkám  urbanizace, hledat a nabízet řešení pro lepší výstavbu v obydlených oblastech. Stavba Trojského mostu jednoznačně patří k projektům v duchu budování lepších měst. Most spojí obyvatele, zkrátí vzdálenosti v hlavním městě, přispěje k rozvoji městské infrastruktury a navíc k udržitelné výstavbě. Na prefabrikované příčníky byl použit CEM I 52,5 R z cementárny Holcim Česko v Čížkovicích.