Odvodnění liniových staveb

CS-BETON je tradiční klient Holcim Česko. Je to ryze česká rodinná společnost zabývající se výrobou betonových výrobků, založená v roce
1992. Obchodní značka CS-BETON Prefa vznikla 1. 4. 2020 na základě spojení výrobních portfolií společností CS-BETON, s. r. o, BETONIKA plus, s. r. o., a PREFA Grygov, a. s., určených zejména pro velké dopravní stavby a kanalizaci, které jsou v současné době vyráběny v závodech Velké Žernoseky, Lužec nad Vltavou a Grygov. 

CS-BETON výrobu realizuje převážně na deseti plně automatizovaných výrobních linkách a veškeré výstupy podléhají pravidelné kontrole ve vlastní certifikované laboratoři. Produkty firmy můžete vidět nejen u rodinných domků či na parkovištích nákupních center, ale i na dálnicích a letištích, a to v celé střední Evropě.

Nejčastěji se s produkty CS-BETOn můžete setkat v podobě dlažby, plotových a opěrných zdí, palisád, schodů, obrubníků či odvodnění a v mnoha dalších variantách. Specifickými produkty, vyráběnými z cementu 52,5 R z továrny Holcim Česko v Čížkovicích, jsou odvodňovací štěrbinové trouby, prodávané pod obchodní značkou CS-BETON Prefa.

Odvodnění liniových staveb

Štěrbinové trouby jsou určeny k odvádění dešťové vody a ropných látek (úkapů) ze zpevněných ploch, tedy jako odvodnění nejnáročnějších dopravních staveb, dálnic, silnic I. třídy, tunelů, letišť, odstavných stání, parkovišť atd. V portfoliu firmy najdete osm typů trub, přechodové profily a otevřené žlaby (žlabovky).

Každý z profilů/typů je dodáván jako systém, který tvoří čtyři základní prvky:

  • štěrbinová trouba s přerušovanou štěrbinou délky 4 m bez vnitřního spádu, nebo s vnitřním spádem (u typu IV),
  • kompletní vpusťový kus včetně plastového poklopu (litinové mříže), kalového koše a rektifikačního kónusu,
  • čisticí kus včetně plastového poklopu (litinové mříže),
  • záslepka.

Prvek s profilem IV je vhodný do míst s velkým výskytem srážek s podmínkou co nejrychlejšího svedení dešťových vod ze zpevněných ploch. Největšího využití mají žlaby profilu IV na letištních plochách. Systém liniového odvodnění profilu IV je vyráběn v nespádové variantě i v provedení s vnitřním spádem 0,5 %. Prvky profilu IV-1 s přerušovanou štěrbinou) jsou dimenzovány pro třídu dopravního zatížení D400, E600 a F900. Přerušovaná nátoková štěrbina zaručuje stabilitu prvku i při příčném pojezdu. Prvky profilu IV-0 (s průběžnou štěrbinou) jsou dimenzovány pro třídu dopravního zatížení D400 a nejsou určeny k příčným pojezdům.

PORTLANDSKÝ CEMENT SE SNÍŽENÝM OBSAHEM ALKÁLIÍ CEM I 52,5 R (ra) je vyráběn v souladu s harmonizovanou normou ČSN EN 197-1 ed. 2 Cement – Část 1: Složení, specifikace a kritéria shody cementů pro obecné použití. Tento cement splňuje požadavky na limitní obsah alkálií v cementu, který je stanoven předpisem Ředitelství silnic a dálnic, TP 137 – Vyloučení alkalické reakce kameniva v betonu na stavbách pozemních komunikací. Jeho výhodou je rychlý nárůst počátečních pevností a vysoké dlouhodobé pevnosti.

Štěrbinové trouby profilu II jsou vhodné do míst s velkým výskytem srážek s podmínkou co nejnižšího založení. Jsou vyráběny pouze v nespádové variantě. Prvky profilu II-1(s přerušovanou štěrbinou) jsou dimenzovány na třídy dopravního zatížení D400, E600 a F900. Přerušovaná nátoková štěrbina zaručuje stabilitu prvku i při příčném pojezdu. Prvky profilu I s průběžnou štěrbinou nejsou určeny k příčným pojezdům. Prvky profilu III nacházejí uplatnění v oblastech s extrémním hydrologickým potenciálem. Jsou vyráběny pouze v nespádové variantě. Profil III-0 (s průběžnou štěrbinou) je dimenzován pouze pro třídu dopravního zatížení D400 a není určen k příčným pojezdům. Štěrbinové trouby profilu III-1 (s přerušovanou štěrbinou) jsou dimenzovány pro třídu dopravního zatížení D400, E600 a F900. Přerušovaná nátoková štěrbina zaručuje stabilitu prvku i při příčném pojezdu.