Most přes údolí Chomutovky

Nový most s délkou 538 m, který překračuje Chomutovku ve výšce 37 m, má osm podpor – sedm polí o rozpětí 45 + 65 + 90 + 120 + 90 + 65 + 45 m. Jedná se o spojitý předpjatý nosník (délka 521,60 m a šířka 14,1 m) komorového průřezu s proměnnou výškou komory od 2,6 m do 6 m, ve směrovém a údolnicovém oblouku.

Založení stavby

Most je založen hlubině na vrtaných velkoprůměrových pilotách. Jejich délka pod základem pilíře P4 dosahuje až 30 m. Pro založení stavby prováděné firmou AZ Sanace dodala Prefa Žatec cca 5 000 m3 betonů. „Z toho pro hlubinné pilotové založení bylo spotřebováno cca 3 200 m3 betonů tříd C 30/37 XC2, XA3 a do základů pro pilíře bylo spotřebováno cca 1 800 mprovzdušněného betonu třídy C30/37 XC2, XA3, XF3. Do betonů byl použit CEM I 52,5 N-SR3/NA Karsdorf,“ informovala Jarmila Gerstenhöferová z Prefy Žatec. Od srpna do konce minulého roku byla postavena spodní stavba. Tu tvoří dvě opěry, masivní železobetonové pilíře a rámové stojky pilířů P4 a P5. Nejvyšší je pilíř P5, který dosahuje výšky 30 m. Stabilita rámových stojek je zajištěna dočasným ztužením během výstavby pomocí ocelového rozpěrného rámu.

Konstrukce mostu

Nosná konstrukce, která představuje kombinaci spojitého nosníku a sdruženého rámu, je na krajních opěrách a pilířích P2, P3, P6 a P7 uložena na kalotová ložiska. „Nosná konstrukce je budována dvěma odlišnými technologiemi. Čtyři takty o celkové délce 264,6 m jsou realizovány jako monolitické na pevné skruži. Ta je z materiálu Pižmo. Postup realizace jednoho taktu je následující: nejprve se vybetonuje spodní deska a stěny. Po dosažení předepsané pevnosti je provedeno dílčí předepnutí. Tím dojde k částečnému odlehčení skruže. Následně je provedena betonáž horní desky a předepnutí zbylých kabelů. Bednění nosné konstrukce je koncipováno jako vozíky, které umožňují přejezd do dalšího betonážního taktu. Zbývající část nosné konstrukce je realizována technologií letmé betonáže, která je rozdělena na zárodky pilířů P4 a P5, lamely vahadel pilířů P4 a P5 a na spáru mezi konci vahadel v hlavním poli pilířů P4–P5. Vzhledem k ose zárodku nejsou vahadla symetrická. Jednotlivé lamely jsou o délce mezi třemi až pěti metry. Výška lamel je proměnná od cca 2,6 do 5,6 m,“ uvedl Ing. Radim Cihlář ze společnosti SMP CZ. Pro nadzemní části stavby celkem dodá Prefa Žatec cca 8 000 m3 betonu z CEM I 52,5 N-SR3/NA Karsdorf. Z toho cca 2 000 m3 bylo dodáno pro pilíře s betony třídy C 30/37 a C 35/45 se stupněm vlivu prostředí XC3-XC4, XF1-XF4, XD2-XD3 a cca 6 000 m3  betonů tříd C 35/45 XC4, XF2-XF4, XD3 pro další konstrukce mostu s předpětím.

Obchvat

Stavba I/27 Velemyšleves – obchvat je umístěná na katastrálním území obce a přímo navazuje na stavbu MÚK Vysočany. Obec Velemyšleves bude napojena dvěma úrovňovými křižovatkami. Komunikace hlavní trasy je navržena v kategorii 8 11,5/80, celková délka obchvatu je 2 623 m. Pro obchvat byly zahájeny dodávky převážně nekonstrukčních betonů s cementem CEM II/A-S 42,5 R Čížkovice. Plánovaná spotřeba na obchvat a související konstrukce je cca 1 140 m3 betonu. Celá stavba obchvatu a přemostění Chomutovky by měla být dokončena 18. 11. 2016.

Nosná konstrukce mostu se staví metodou letmé betonáže pomocí betonářských vozíků po jednotlivých lamelách. Na fotografii je vidět výstavba zárodku nosné konstrukce na pilíři P5

Údaje o stavbě

Investor: ŘSD ČR, správa Chomutov

Generální dodavatel: sdružení SILNICE GROUP, a.s., a AZ SANACE, a.s.

Zhotovitel mostu: SMP CZ

Dodavatel betonů: PREFA ŽATEC s.r.o.

Projektant zadávací dokumentace: SUDOP, a.s.

Realizační dokumentace: NOVÁK & PARTNER s.r.o.

Projektant mostu a hlavní inženýr projektu: doc. Ing. Lukáš Vráblík, PhD.

Předpětí nosné konstrukce mostu je realizováno pomocí 19 lan o průměru 15,7–1640/1860