Malá vodní elektrárna Štětí

Komplex elektrárny se skládá z dvoupodlažního železobetonového objektu pro umístění turbín, který doplňuje trafostanice, rozvodny, řídicí systém, vtokový a výtokový objekt, rybí přechod, přiléhající komunikace a inženýrské sítě. Na hrubou stavbu elektrárny bylo použito 1 600 kubíků betonu.

Založení stavby

Hlavní objekt elektrárny byl založen ve stavební jámě hluboké 17 m pod terénem. Šířka objektu činí 30,2 m, délka mezi dilatacemi je 55 m. Hranici mezi horní a spodní stavbou MVE tvoří upravený terén umístěný na kótě 154 m n.m. Spodní stavba je provedena z prakticky jediného možného materiálu, a to z vodostavebného železobetonu. Přímo pod základovou deskou objektu umístěnou na skalním podloží se vyskytl artézský pramen. Pro zajištění stavební jámy se injektovalo podloží a ze studní bylo nutno vyčerpat vodu. Z břehu byly odvezeny dvě desítky nákladních lodí zeminy, která byla dále využita při budování protipovodňových hrází v okolí mělnického přístaviště. „Ve spodní stavbě MVE jsou umístěny dvě přímoproudé Kaplanovy turbíny v provedení PIT o průměru oběžného kola D = 5,10 m. Na návodní straně je do spodní stavby zahrnut i prostor pod čistícím strojem a na povodní straně prostory elektročástí a skládky hradidel. Skládky hradidel a hydraulické obvody obou turbín (vtoky, vlastní turbíny a savky) jsou uspořádány symetricky, podélně k ose elektrárny," informoval Ing. Hanzlík.

Spodní stavba

 

Ve spodní stavbě, jejíž uspořádání se přizpůsobilo použité technologii, se nachází dvě podlaží a jímka vyčerpání hydraulického obvodu umístěná mezi savkami. Kabelová chodba ve tvaru písmene T propojuje spodní stavbu jak podélně - v ose elektrárny mezi turbínami od generátorů pod místnost rozvodny 6,3 kV -, tak napříč za prostorami elektročástí, náhradního zdroje, skladem a strojovnami vzduchotechniky přes celou délku spodní stavby MVE. V masivním betonu nad savkami se dále nachází vzduchotechnické kanály přivádějící studený vzduch z 2. PP do jednotlivých místností

1. PP. Do 2. PP je vzduch přiváděn vzduchotechnickou šachtou umístěnou pod vzduchotechnickou strojovnou pro přívod vzduchu. Strojovna vzduchotechniky pro přívod vzduchu je na straně elektrárny směrem ke břehu, strojovna vzduchotechniky pro odvod vzduchu je na straně elektrárny směrem k řece.

Horní stavba

„Horní stavba MVE navazuje bezprostředně na spodní stavbu. Vzhledem k tomu, že úroveň hladiny vody při průtoku Q2002 dosahovala kótu 157,70 m n. m. (Balt) je i horní stavba provedena jako vodotěsná z vodostavebného železobetonu. Horní stavba sestává ze dvou traktů: strojovny a příslušenství. Obě části mají stejnou šířku, ale odlišují se výškově a provedením fasády," řekl Ing. Hanzlík. V traktu strojovny je umístěna horní část strojovny a MVE s mostovým jeřábem o nosnosti 30/5 t. Strojovnu obepíná montážní lávka, z níž lze prosklenými dveřmi vstoupit do traktu příslušenství. Stěny traktu strojovny tvoří pohledový beton z vnější strany dle architektonického návrhu s členěním povrchu, z vnitřní strany s hladkým povrchem. Střecha nad traktem strojovny je tvořena železobetonovou monolitickou deskou. Střešní krytina se skládá ze dvou vrstev modifikovaných asfaltových pásů ELASTEK 40 kladených na spádové klíny POLYDEK EPS 100 v tloušťce 100 až 400 mm, které jsou vyspádovány do střešních vpustí, odkud je odvedena čtyřmi svislými trativody DN100 v povodní stěně elektrárny.

V traktu příslušenství jsou umístěny dvě podlaží. V 1. NP je situována chodba, kancelář, zasedací místnost, technický prostor, vodárna, strojovny vzduchotechniky a sklad. Ve 2. NP je situována vstupní hala, velín, sociální zázemí sestávající z kuchyňky, sprchy, umývárny a WC pro muže a ženy a strojovny vzduchotechniky. Ze strany dolní vody jsou ve fasádě umístěny vstupní dveře do MVE a pás oken sociálního zázemí a velínu. Ze strany jezu a břehu jsou na stejné výškové úrovni umístěny otvory vzduchotechniky, kryté protidešťovými žaluziemi.

Příslušenství

Trakt příslušenství je obložen odvětrávaným obkladem z horizontálně členěného vlnitého plechu na nosném roštu. Pod obkladem je umístěna obvodová tepelná izolace z extrudovaného polystyrenu. V místě vnějšího schodiště bude z důvodu požární bezpečnosti místo extrudovaného polystyrenu použita tepelná izolace z minerální vlny, a to na celou výšku budovy. Střecha nad traktem příslušenství je stejně jako střecha strojovny tvořena železobetonovou monolitickou deskou. Součástí traktu příslušenství je centrální schodiště, které propojuje všechna podlaží.

 

Letecký záběr MVE Štětí

Na hrubou stavbu elektrárny bylo použito 1 600 kubíků betonu

Snímek z průběhu stavby

Horní stavba sestává ze dvou traktů: strojovny a příslušenství

Rybí přechody

Současně se stavbou MVE vznikly i rybí přechody pro zachování migrace vodních živočichů. Stavbaři z Metrostavu přestavěli starý komůrkový rybí přechod s nevyhovujícími parametry tak, aby odpovídal současným požadavkům a aby se přes něj dostali i lososovité ryby. Kromě něj postavili druhý rybochod v pravé části vorové propusti, který pokrývají velké balvany. Na vtoku přívodního kanálu bylo instalováno odpuzovací zařízení, které brání průniku živočichů do vtokového objektu. Stavba by měla být uvedena do plného provozu v únoru 2015.

Výstavba rybích přechodů