Lávka ze samozhutnitelného betonu v Lovosicích

 
01 ceklove pohledy
Celkový pohled na lávku v Lovosicích

Lávka pro cyklisty a pěší překlenuje v Lovosicích frekventovanou silnici I/30. Umožňuje bezpečný a bezbariérový přechod. Konstrukčně se lávka skládá ze tří částí. Střední část tvoří mostní prefabrikovaný segment, který byl vyroben ve firmě SKANSKA Prefa a.s., v provozovně Štětí a přepraven speciálním návěsem na místo určení. Pro dvě krajní monolotická pole byl čerstvý beton také namíchán v provozovně Štětí. Stavbu realizovala společnost INSKY s.r.o. Ústí nad Labem, divize Lovosice.

 

Konstrukce lávky

Lávka byla založena na svislých a šikmých (tahových) mikropilotách, které ukončily základové patky. Do nich byly vetknuty podpěry - na každé straně táhlo a vzpěra, které vytvářejí podpěrný systém mostovky. Střední část mostovky je prefabrikovaná, krajní části mostovek mezi koncem táhla a vzpěrami jsou monolitické. Mostovka byla opatřena železobetonovou římsou k uchycení ocelového zábradlí. Přechodové oblasti byly skloubeny vrubovými klouby, které byly na každé straně spojeny s přechodovými deskami resp. přechodovými zídkami. Příslušenství lávky tvoří povrchové odvodnění, vnitřní a vnější hydroizolace a ocelové zábradlí. Lávka byla napojena na stávající komunikace - chodníky v Lovosicích. Délka přemostění je 30,1 m, délka mostu dosahuje 36,3 m délka nosné konstrukce má 32,5 m.

 

Použití samozhutnitelného betonu

Na celou lávku byl použit samozhutnitelný beton třídy C 35/45 XF4, který navrhl Ing. Jan Tichý, CSc. Skutečná pevnost ztvrdlého betonu byla 58 MPa a odolnost povrchu betonu proti působení vody, mrazu a CH.R.L. metodou A byla u jednoho vzorku z monolitické betonáže 224,9 g/m2, obsah vzduchu v čerstvém betonu 4,5 % a rozlití 760 mm a u druhého vzorku 233,8 g/m2, obsah vzduchu 4,8 % a rozlití 760 mm. Pro výrobu betonu všech částí byl použit cement CEM II/A-S 42,5 R z Akciové společnosti Holcim Česko, vodní součinitel byl 0,43. Čerstvý beton pro krajní části byl dovážen autodomíchávači z provozovny Štětí do Lovosic - cca 35 km, doprava trvala cca 45 minut.

 

Postup při výstavbě

pa040111
Montáž středového prefabrikátu
pa030137
Přeprava středového prefabrikátu

Konstrukce lávky je řešena jako železobetonové vzpěradlo, jejíž nosnou konstrukci tvoří náběhovaný nosník tvaru T, do kterého jsou vetknuty vzpěry a táhla. Výstavba lávky započala zemními pracemi, tedy výkopem základových jam na pravé a levé straně lávky, dále přišlo na řadu vrtání a injektáž celkem 12 mikropilot a pokládka dvou kusů prefabrikovaných táhel. Poté následovala příprava bednění a montáže výztuží pro vybetonování základových prvků a vzpěr. Po dokončení montáže těžké podpěrné konstrukce mostovky mohlo dojít k osazení prefabrikované části mostovky (dl. 9,0 m/21 tun) na podpěrnou konstrukci za pomocí autojeřábu DEMAG AD 50. Další fází výstavby byla příprava bednění, montáž výztuže, betonáž levé a pravé části mostovky a celkové zmonolitnění železobetonové konstrukce. Po demontáži bednění a těžké podpěrné konstrukce lávky byly vybetonovány přechodové oblasti lávky (přechodové desky a zídky) a namontováno ocelové zábradlí. Pak byly provedeny povrchové hydroizolace, úpravy pochozí části mostovky a reprofilace povrchových částí lávky. Železobetonová konstrukce byla ošetřena nátěrem antivandal (antigraffiti). Mostovka byla povrchově odvodněna byla vybudována hydroizolace přechodových oblastí a základů lávky. S chodníky a komunikací propojili dělníci lávku pomocí zámkové dlažby. Stavbu završily terénní a vegetační úpravy, dokončovací práce a nezbytný úklid staveniště.

 

Údaje o stavbě:

02 lvosoce
Detail úpravy mostovky

Název stavby: Lávka pro cyklisty a pěší přes komunikaci I/30 v Lovosicích

Investor: Město Lovosice za spoluúčasti Státního fondu dopravní infrastruktury Praha

Generální projektant: Sudop a.s. Praha, projektové středisko Hradec Králové

Zhotovitel: INSKY s.r.o. Ústí nad Labem, divize Lovosice: středisko 1206 - dopravní stavby a mosty

Zahájení stavby: 08/2008

Ukončení stavby: 11/2008

Dodavatel prefabrikátu: Skanska Preafa a.s. - provozovna Štětí

Spotřeba betonů:

  • mostovka - prefabrikát:                 C 35/45 XF4 - 8,9 m3
  • mostovka - monolitická část:        C 35/45 XF4 - 24,3 m3

Velikost středového prefabrikátu :   

  • délka - 9000 mm
  • šířka - 3500 mm
  • hmotnost - 23,2 tuny

Spotřeba cementu CEM II/AS 42,5 R: 14 608 kg

Dodavatel betonů: Holcim a.s.  - provozovna Lhotka / Prosmyky

Spotřeba betonů:

základy: C 30/37 XA2 - 7,2 m3

vzpěry: C 35/45 XF1 - 4,6 m3

táhla: C 35/45 XF1 - 3,6 m3

mostovka - římsy: C 35/45 XF4 - 2,4 m3

přechodové desky: 25/30 XF1 (2ba) - 1,8 m3

přechodové zídky: C 30/37 XF4 (2ba) - 3,0 m3

podkladní betony: C 25/30 XA2 - 12,6 m3

Délka lávky: 32,5 m

Šířka lávky: 3,5 m

Průchozí šířka: 3,0 m