Lafarge Cement, a.s. uspěla spolu s dalšími členy konsorcia v prestižní grantové výzvě EIT

Lafarge Cement, a.s. uspěla společně s dalšími čtyřmi subjekty s projektem Integrované cementářsko-metalurgické technologie pro výrobu lithia (InCeMeTs) v prestižní grantové výzvě KAVA 8 Evropského inovačního a technologického institutu. Výzva byla zaměřena na inovační projekty, jež jsou založeny na ověřených technologiích a vyžadují další finanční prostředky na upscaling, demonstraci či implementaci. Celkově uspělo jen 27 žádostí z více než stovky projektů. Z celkových nákladů na projekt ve výši 4,5 mil. EUR získáme finanční podporu 2,9 mil. EUR. Projekt bude probíhat 30 měsíců a o dotaci se rozdělí pět členů konsorcia: Lafarge Cement a.s., VŠCHT, Geomet, MEAB (Německo) a Národní technická univerzita v Aténách (NTUA).

 

„Získání grantu je skvělou zprávou a svědčí o unikátnosti tohoto projektu a velmi dobré spolupráci členů našeho konsorcia. Finanční prostředky z grantu pokryjí část rozpočtu na další výzkum a vývoj této inovativní metody pro získávání lithia,“ říká Ing. Martin Kadlec, ředitel pro strategické projekty Lafarge Cement, a.s.

„Udělení grantu znamená jediné – Evropský inovační institut důvěřuje naší technologii, též finanční subvence je jedna z nejvyšších ze všech podpořených projektů. Zároveň jde o jeden z mála evropských projektů směřujících směrem do bývalé východní Evropy,“ říká doktor Hong Vu z VŠCHT Praha, který je autorem technologie InCeMeTs.

Tato patentově chráněná bezodpadová technologie InCeMeTs spočívá v synergické integraci metalurgického postupu s cementářskou výrobou pro ekonomicky efektivní získávání lithia (a dalších hodnotných složek lithných slíd) společně s ceněnými nízkoalkalickými slínky nebo nedostatkovou granulovanou struskou, které jsou důležitými surovinami cementářských výrob. V tuto chvíli probíhá v rámci výzkumného centra CirkTech VŠCHT Praha její poloprovozní ověřování. Pokud bude technologie funkční i v jiném než laboratorním měřítku, může se stát hlavním nástrojem pro získávání lithia z cínoveckých rud.

Grant umožní členům konsorcia designovat a postavit další dvě pilotní zařízení pro výrobu vysoce čistého Li2CO3 a LiOH s bateriovou čistotou, pokrýt náklady na zajištění Li koncentrátu, na provoz pyrometalurgické a hydrometalurgické části technologie InCeMeTs v poloprovozním měřítku, a tím dotáhnout technologii InCeMeTs do fáze průmyslové implementace.

Společnost Geomet bude mít v rámci projektu za úkol zajistit dostatek suroviny pro provádění experimentů, NTUA se bude starat o administrativu projektu a bude odpovědná za provoz pilotní jednotky na výrobu LiOH. Lafarge Cement, a.s. bude společně s VŠCHT Praha zodpovídat za pyrometalurgické testování, které je klíčovou částí technologie InCeMeTs. VŠCHT Praha bude zároveň provozovat pilotní jednotku na výrobu vysoce čistého Li2CO3. Společnost MEAB Chemie Technik GmbH bude designovat dvě zmíněná hydrometalurgická zařízení podle návrhu VŠCHT Praha, zajistí jejich montáž a uvedení do provozu.

Technologie InCeMeTs přináší kromě jiného také univerzální bezodpadový postup vhodný především pro získávání kovů z různých velkoobjemových odpadů (plasty, keramika, popílky apod.), je použitelná pro ekologickou recyklaci různých kovů nebo využití druhotných surovin, jako jsou například elektrárenské popílky, na komerční výrobky. Velkou výhodou je, že technologii bude možné aplikovat ve velkokapacitních cementářských pecích bez nutnosti zásadních technologických úprav.