Doplňkové služby

 

Pro naše zákazníky máme připraveny doplňkové služby.

Objednávku našich produktů můžete vytvořit také online v našem Zákaznickém portále. Stáhnout zde můžete dodací list a fakturu. Zajistíme vám dopravu, pokud nemůžete nebo nechcete využívat vaši vlastní. 

Řešíte konkrétní projekt a nejste si jistí, jaký cement je vhodné využít? Neváhejte využít našeho technického poradenství, jehož součástí je i vlastní akreditovaná betonářská laboratoř.

 

Betonářská laboratoř

 

Akreditovaná zkušební betonářská laboratoř Holcim Česko je nezávislá zkušební laboratoř primárně zaměřená na zkoušení vlastností kameniva, čerstvého a ztvrdlého betonu. 

Cílem laboratoře je poskytovat správné a objektivní výsledky.

Neustále zlepšujeme zavedené systémy, abychom zvyšovali spokojenost našich zákazníků a byli jím spolehlivým partnerem.

Průběžně rozšiřujeme portfolio testů a nabízených služeb dle požadavků. V laboratoři je stálý a kompetentní personál.

Laboratoř je akreditovaná Českým institutem pro akreditaci pod číslem 1426.

Osvědčení o akreditaci

Osvědčení o akreditaci - betonářská laboratoř (pdf, 562.22 KB)

Kontakt:

Ing. Tomáš Drašnar
manažer klíčových zákazníků a technické podpory
 

Technická podpora

 

Především pro naše zasmluvněné zákazníky jsou určeny služby samostatného oddělení technické podpory.

Disponujeme akreditovanou betonářskou laboratoří zaměřenou na zkoušení vlastností betonu a kameniva.

Brožura ke stažení

Vademecum - Cement beton

 

V případě dotazů týkajících se vlastností a aplikace našich produktů, neváhejte kontaktovat naše technické poradce.

Ing. Tomáš Drašnar
manažer klíčových zákazníků a technické podpory
Karel Gutwirt
specialista technické podpory zákazníků

Doprava

 

Holcim Česko se zaměřuje nejenom na vysokou kvalitu svých produktů, ale i na poskytování kvalitních služeb při dodávkách hotových výrobku svým zákazníkům. Z tohoto důvodu jsme schopni nabídnout přesně termínované dodávky (Just in Time).

Samozřejmostí je i možnost nakládky volně loženého zboží 24 hodin denně, po 365 dní v roce. Nakládka je řešena pomocí čipových karet jako samoobslužný systém.

Aplikujeme zásady udržitelného hospodaření a v jeho rámci pracujeme i na redukci emisí CO2. Proto nabízíme přepravu našich produktů (volně ložených i balených) i po železnici.

Klademe velký důraz na bezpečnost. Naše trvale se vyvíjecí standardy, vnitřní pravidla a školení všech osob vstupujících do našeho areálu zajišťují vysokou úroveň bezpečnosti nejen našich zaměstnanců, ale také zaměstnanců našich dodavatelů a odběratelů.

Kontakt:

Ing. Jaroslav Chobot

ukládka inertních odpadů

 

Nabízíme vám možnost ukládky inertních odpadů v našem lomu Úpohlavy.

Ukládáme pouze ucelené kamiony, a to s níže uvedenými materiály.

01 04 10 Nerudný prach neuvedený pod číslem 01 04 07
10 01 01 Škvára, struska a kotelní prach
10 01 02 Popílek ze spalování uhlí
10 01 05 Pevné reakční produkty na bázi vápníku z odsiřování spalin
10 01 07 Reakční produkty z odsiřování spalin na bázi vápníku ve formě kalů
10 09 03 Pecní struska
10 09 08 Licí formy a jádra použitá k odlévání neuvedená pod číslem 10 09 07
10 12 06 Vyřazené formy
10 13 01 Odpad surovin před tepelným zpracováním
10 13 04 Odpady z kalcinace a hašení vápna
10 13 06 Úlet a prach (kromě odpadů uvedených pod čísly 10 13 12 a 10 13 13)
10 13 11 Odpady směsných materiálů na bázi cementu neuvedené pod čísly 10 13 09 a 10 13 10
10 13 14 Odpadní beton a betonový kal
17 01 01 Beton
17 01 02 Cihly
17 01 03 Tašky a keramické výrobky
17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
17 05 06 Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05
19 03 05 Stabilizovaný odpad neuvedený pod číslem 19 03 04
19 13 02 Pevné odpady ze sanace zeminy neuvedené pod číslem 19 13 01
19 13 04 Kaly ze sanace zeminy neuvedené pod číslem 19 13 03
20 02 02 Zemina a kameny

Kontakt:

Ing. Petr Bořík
specialista prodeje