Cementárna zveřejnila výsledky imisní rozptylové studie

 
 
 
 

 

V úterý 17.4. představilo vedení společnosti a zhotovitel výsledky modelové imisní studie vlivu cementárny na kvalitu ovzduší v regionu. Monitorovací skupina, kterou cementárna zřídila na konci minulého roku s cílem umožnit veřejný dohled nad mimořádnou spalovací zkouškou zkoumající vliv spoluspalování paliva z ropných lagun z Ostravy na životní prostředí, se tak sešla ještě jednou. Celkem 10 zástupců státní správy, městských úřadů v Litoměřicích, Lovosicích a Roudnici n.L., děkana fakulty ŽP Univerzity JEP v Ústí a novinářů s výsledky seznámili zástupci akreditovaného atelieru ATEM, který studii zhotovil.

Do hodnocení byly zahrnuty všechny zdroje emisí v cementárně, včetně manipulace s materiálem a vnitropodnikové dopravy. Posuzovány byly průměrné roční (v některých případech i hodinové resp. denní) koncentrace všech relevantních znečišťujících látek.

 

K výsledkům listopadového emisního měření potvrzujícím, že vliv spoluspalování Geobalu 4 na životní prostředí okolí je zanedbatelný, tak přibyl další argument. V případě specifických polutantů se komín cementárny na imisním zatížení okolí podílí nejvýše 0,1% povoleného bezpečného limitu! "Hodnota 0,1% limitu znamená, že obávané těžké kovy, dioxiny, di-furany, polychlorované bifenyly, halogenovodíky a podobné látky se ve spadu z hlavního komína prakticky nevyskytují," říká Jan Karel z firmy ATEM. Jakékoliv obavy ze zdravotních dopadů na obyvatele např. v Litoměřicích, ale i v bližším okolí, které by mohly způsobit tyto látky z nejvyššího čížkovického komína, jsou naprosto liché.

 

"Je to jen další potvrzení toho, co říkáme od začátku tzv. kauzy Geobal - cementárna disponuje světově nejlepší dostupnou technologií. Kombinací vysokých teplot, dlouhého zdržení spalin v systému a velkého množství jemně nadrcené vápencové suroviny, která je dávkována protiproudně proti přidávaným odpadům, jejichž spaliny opakovaně "propírá", je zajištěno, že se do ovzduší ze všech měřitelných škodlivin téměř nic nedostává", říká Jan Votava, odborný ředitel holdingu Lafarge Central Europe. „Navíc nás velmi překvapila a zklamala neúčast především zástupců občanské iniciativy „Proti kalům". Očekávali jsme, že to budou především oni, kteří nám pomohou rozptýlit zbytky obav občanů ze spoluspalování Geobalu 4", dodal.

 

Studie posuzovala celkový vliv cementárny na její okolí a jako jedinou slabinu označila možnost zvýšeného výskytu prachu v areálu a v jeho bezprostředním okolí. Přítomnost prachu je dána charakterem podnikání cementárny - přeprava, drcení, mletí suroviny může způsobit vyšší výskyt prachových částic PM 10. "Manipulací a dopravou se víří prach z vápencové suroviny, který je v cementárně logicky všudypřítomný. Při souběhu všech negativních okolností jako jsou špatné rozptylové podmínky, dlouhodobé sucho, provoz úplně všech zařízení najednou by výjimečně mohlo dojít ke krátkodobému  překročení povoleného imisního limitu o zhruba 4 %", uvedl Jan Karel při své prezentaci.

 

"Pravděpodobnost, že by došlo k popsané situaci, je však v reálném životě velmi nízká. Už z toho důvodu, že pokud jsou vyhlášeny stupně regulace, vnitřní regulační řád omezuje provoz některých zařízení a nepovoluje některé manipulační činnosti se surovinou. Nicméně doporučením zhotovitelů studie jak prašnost v areálu snížit se budeme určitě zabývat. Jedná se např. o využití mlžících či skrápěcích zařízení podél cest, zintenzivnění čištění komunikací a pojízdných ploch čistícími vozy, osázení některých dalších míst zelení či vybudování zdi co nejblíže doporučeným zdrojům plošného znečištění", doplňuje Jan Votava.  

 

Kontakt:

Milena Hucanová

Tel.: 416 577 215

e-mail: milena.hucanova@lafarge.com