CEM II/B-S 32,5 R

 

Portlandský struskový cement je vyráběn v souladu s harmonizovanou normou ČSN EN 197-1 ed. 2 Cement - Část 1: Složení, specifikace a kritéria shody cementů pro obecné použití. Portlandský struskový cement CEM II/B-S 32,5 R je hydraulické pojivo, které se vyrábí mletím portlandského slínku se struskou, síranem vápenatým, doplňujícími složkami a přísadami.

 

Složení portlandského struskového cementu:

  Složení (poměry složek podle hmotnosti)
Druh cementu Slínek Vysokopec. struska Doplňující složky
CEM II/B-S 65-79 % 21-35 % 0-5 %

 

Vlastnosti:

 • pomalejší vývin hydratačního tepla v porovnání s portlandskými cementy
 • vysoké dlouhodobé pevnosti
 • vyšší odolnost vůči agresivním vlivům prostředí

 

Možnosti použití:

 • výroba betonu dle ČSN EN 206-1
 • výroba transportbetonu
 • výroba malt a přípravků obsahujících cement

 

Technické parametry:

CEM II/B-S 32,5 R
Parametr Jednotka Požadavek ČSN EN 197-1 ed. 2 Průměrné dosahované hodnoty
Počátek tuhnutí minuty min. 75 170-230
Počáteční pevnost (2 dny) MPa min. 10 19-25
Normalizovaná pevnost (28 dnů) MPa 32,5-52,5 44-50
Objemová stálost mm max. 10 0-2,0
Obsah síranů (jako SO3) % max. 3,5 3,0-3,4
Obsah chloridů % max. 0,10 0,04-0,08
Měrný povrch (Blaine) cm2.g-1 neuvádí se 3000-3500

 

Způsob dodávek:

 • volně ložený v autocisternách nebo železničních vagónech RAJ

 

Způsob a doba skladování:

 • způsob a doba skladování je vymezena článkem NA.1 Národní přílohy k ČSN EN 197-1 ed. 2
 • cement musí být při skladování chráněn před působením vody a vysoké relativní vlhkosti vzduchu (nejvýše 75 %)
 • za podmínek uvedených výše je doba skladování cementu 90 dnů od data dodání
 • při překročení této doby je nutné před použitím ověřit zda výrobek plně vyhovuje všem legislativním požadavkům na něj kladeným

 

Bezpečnostní opatření:

 • chraňte pokožku a oči před zasažením
 • podrobné informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu

 

Management kvality:

 • Lafarge Cement, a.s. má zaveden systém managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2016 a systém environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001:2016
 • kvalita cementu podléhá sledování Autorizované osoby č. 204, TZÚS Praha, pobočka Teplice
 
foto-prefa-zatec-betonarna.jpg