výplata dividendy za rok 2023

Valná hromada dne 25. 6. 2024 schválila výplatu dividendy za rok 2023 ve výši 513,- Kč/akcii.

Výplata dividendy bude provedena po srážce odpovídající daně z příjmů podle právního řádu České republiky a mezinárodních smluv o zamezení dvojího zdanění, jimiž je Česká republika vázána.

Právo na dividendu za rok 2023 mají akcionáři společnosti Holcim (Česko), a.s., dříve Lafarge Cement, a.s., vedení v zákonem stanovené evidenci cenných papírů k rozhodnému dni pro vznik práva na dividendu, jímž je 18. 6. 2024. (Akcionář přitom odpovídá za správnost údajů vedených o něm v evidenci cenných papírů.)

Dividenda za rok 2023 je splatná do 3 měsíců od data konání valné hromady, tj. do 25. 9. 2024. Společnost Holcim (Česko), a.s., dříve Lafarge Cement, a.s., vyplatí tuto dividendu na své náklady a nebezpečí prostřednictvím České spořitelny, a.s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, v době od 25. 9. 2024 do 26. 9. 2028,

a to, jak je uvedeno níže, všem oprávněným akcionářům bezhotovostním převodem na jimi řádně písemně oznámený bankovní účet.

Pokud akcionář požádá společnost o výplatu dividendy v měně Euro, bude pro přepočet použit směnný kurz Evropské centrální banky platný k datu konání valné hromady, jímž je 25. 6. 2024.

Akcionářům - fyzickým osobám s daňovým domicilem, případně trvalým pobytem na území České republiky uvedeným v seznamu* bude výplata provedena pouze bezhotovostním způsobem na centrále České spořitelny, a.s., nebo na pobočkách České spořitelny, a.s. Po zaslání formuláře žádosti o  výplatu, jejíž součástí bude čestné prohlášení o daňové rezidenci, kterým akcionář zažádá o bezhotovostní převod dividendy na účet vedený v peněžním ústavu na území České republiky, sdělí zúčtovací údaje (název peněžního ústavu, jeho kód, adresu a číslo účtu) a své rodné číslo, bude dividenda převedena na takto sdělený účet. Případně lze formulář žádosti zaslat e-mailem do schránky - vyplatadividend@csas.cz.
Dokument v elektronické podobě musí akcionář opatřit svým elektronickým podpisem kvalifikovaným (na základě kvalifikovaného certifikátu) nebo zaručeným elektronickým podpisem ve smyslu § 6 zákona č. 297/2016 Sb. Dále lze formulář žádosti zaslat z datové schránky příslušného akcionáře, který o výplatu žádá, nebo jeho zástupce, do datové schránky České spořitelny, jejíž identifikátor je: wx6dkif.
Pravost podpisu akcionáře na žádosti zaslané písemnou formou musí být úředně ověřena v případě, že výše dividendy, která má být převedena, převyšuje částku 2 000,-Kč (slovy dva tisíce korun českých). Akcionář si o dividendu může požádat v termínu od 25. 9. 2024 do 26. 9. 2028. Zástupci akcionáře bude dividenda vyplacena na základě předložení plné moci a čestného prohlášení o daňové rezidenci akcionáře, není-li toto čestné prohlášení součástí předkládané plné moci. Podpisy zmocnitele na plné moci a čestném prohlášení o daňové rezidenci musí být úředně ověřeny v případě, že celková výše dividendy tohoto akcionáře, která má být vyplacena zástupci akcionáře, převyšuje částku 2 000,-Kč (slovy dva tisíce korun českých). Akcionářům – fyzickým osobám s daňovým domicilem České republiky a bankovním účtem vedeným u banky v České republice, která svým klientům poskytuje elektronické ověření totožnosti formou bankovní identity, tzv. Bank iD, bude dividenda poukázána na základě žádosti příslušného akcionáře zadané prostřednictvím webové aplikace ČS využívající ověření totožnosti formou Bank iD. Dividendy schválené k rozdělení mezi akcionáře v letech 2020 až 2022, pokud akcionářům nárok na jejich vyplacení ke dni zahájení výplaty trvá, budou vypláceny stejným způsobem. Lhůty pro výplatu u dividend schválených v letech 2020 až 2022 zůstávají nedotčeny.

Akcionářům - právnickým osobám s daňovým domicilem, případně se sídlem na území České republiky uvedeným v seznamu* bude výplata provedena bezhotovostním způsobem po zaslání formuláře žádosti o výplatu, který bude obsahovat zúčtovací údaje (název peněžního ústavu na území České republiky, jeho kód, adresu a číslo účtu). Tyto údaje musí být opatřeny úředně ověřenými podpisy statutárních zástupců akcionáře. Zároveň akcionáři právnické osoby nebo správce připojí výpis z obchodního rejstříku ne starší než 6 (šest) měsíců, vytištěný ze stránek justice.cz a čestné prohlášení o rezidentství, které bude obsahovat formulář žádosti o výplatu. Česká spořitelna, a.s., provede kontrolu existence zápisu skutečného majitele podle Zákona o evidenci skutečných majitelů ke dni administrace výplaty dividendy a akcionářům, kteří nebudou mít ke dni administrace výplaty dividendy Českou spořitelnou, a.s., zapsaného žádného skutečného majitele, nebude dividenda vyplacena. Česká spořitelna, a.s., nenese zodpovědnost za to, zda daný akcionář je uveden v evidenci skutečných majitelů a má tedy nárok na výplatu. Případně lze formulář žádosti zaslat e-mailem do schránky - vyplatadividend@csas.cz. Dokument v elektronické podobě musí akcionář opatřit svým elektronickým podpisem kvalifikovaným (na základě kvalifikovaného certifikátu) nebo zaručeným elektronickým podpisem ve smyslu § 6 zákona č. 297/2016 Sb. Dále lze formulář žádosti zaslat z datové schránky příslušného akcionáře, který o výplatu žádá, nebo jeho zástupce, do datové schránky České spořitelny, jejíž identifikátor je: wx6dkif. Po obdržení všech údajů Česká spořitelna, a.s., provede výplatu dividend bezhotovostním převodem na takto sdělený účet a zajistí vystavení a doručení potvrzení o výplatě dividend, pokud si právnická osoba o toto potvrzení požádá. Právnické osoby se sídlem na území České republiky budou v případě, že si nevyzvedli dividendu za rok 2020, 2021 a 2022 vypláceny za stejných podmínek.

Akcionářům - fyzickým osobám s daňovým domicilem, případně trvalým pobytem mimo území České republiky bude výplata provedena bezhotovostní způsobem na centrále České spořitelny, a.s., po zaslání formuláře žádosti o výplatu, kde sdělí zúčtovací údaje ohledně účtů vedených v peněžním ústavu na území České republiky nebo mimo území České republiky, na které mají být dividendy převedeny. Těmto osobám bude ve formuláři žádosti o výplatu stanovena povinnost předložit prohlášení zahraniční osoby o skutečném vlastnictví příjmu, písemné potvrzení o jejich daňovém domicilu a čestné prohlášení o daňové rezidenci. Akcionáři, který písemnou formou zažádá o bezhotovostní převod dividendy na účet vedený v peněžním ústavu na území České republiky, sdělí zúčtovací údaje a své rodné číslo, bude dividenda převedena na takto sdělený účet. Pravost podpisu akcionáře na žádosti musí být úředně ověřena v případě, kdy výše dividendy, která má být převedena, bude převyšovat částku 2 000,-Kč (slovy: dva tisíce korun českých). Na území České republiky může být dividenda vyplacena i zástupci určenému akcionářem. Zástupci akcionáře bude dividenda vyplacena na základě předložení plné moci s podpisem akcionáře a čestného prohlášení o daňové rezidenci akcionáře. Pravost podpisu akcionáře na takové plné moci musí být úředně ověřena v případě, kdy výše dividendy, která má být vyplacena, bude převyšovat částku 2 000,-Kč (slovy: dva tisíce korun českých). Pokud byl akcionáři přidělen NID, musí se při výplatě prokázat dokladem o přidělení NID.

Akcionářům - právnickým osobám s daňovým domicilem, případně se sídlem mimo území České republiky bude výplata provedena bezhotovostním způsobem na centrále České spořitelny, a.s., po zaslání formuláře žádosti o výplatu, kde sdělí zúčtovací údaje ohledně účtů vedených v peněžním ústavu na území České republiky nebo mimo území České republiky, na které mají být dividendy převedeny. Těmto osobám bude ve formuláři žádosti o výplatu stanovena povinnost předložit prohlášení zahraniční osoby o skutečném vlastnictví příjmu, písemné potvrzení o jejich daňovém domicilu a čestné prohlášení o daňové rezidenci. Všechna sdělení uvedená v tomto odstavci musí být podepsána osobami oprávněnými disponovat dividendami na základě výpisu z příslušného obchodního rejstříku společnosti či jiného registru nebo na základě osvědčení zahraničního notáře či registrovaného úředníka a jejich podpisy musí být úředně ověřeny s příslušným vyšším ověřením, vyžaduje-li to český právní řád v případě úředních dokumentů vystavených v příslušném státě. Pokud jsou uvedená potvrzení o daňovém domicilu v jiném než českém či slovenském jazyce, musí takové potvrzení akcionář předložit úředně přeložené do českého jazyka, přičemž tento překlad má akcionář povinnost obstarat na své vlastní náklady. Tato povinnost se netýká sdělení obsahujícího zúčtovací údaje, bude-li toto sdělení v jazyce anglickém. u budou tyto osoby dále upozorněny na to, že v případě nepředložení těchto dokumentů, tj. řádného potvrzení o daňovém domicilu spolu s prohlášením zahraniční osoby o skutečném vlastnictví příjmů a čestným prohlášením o daňové rezidenci do 20. 8. 2024 bude aplikována srážková daň ve výši stanovené platnými právními předpisy v České republice.

*Seznam akcionářů s nárokem na výplatu dividend, kterým je výpis z registru akcionářů společnosti vedený v Centrálním depozitáři cenných papírů, a.s., k rozhodnému dni pro uplatnění práva na dividendu.

Korespondenční adresa pro doručování žádostí o výplatu je Česká spořitelna, a.s., A332 Správa produktů finančních trhů, Budějovická 1518/13b, 140 00 Praha 4. Tato adresa je uvedena i v jednotlivých žádostech níže.

upozornění: od 25. 9. 2024 možnost ONLINE VÝPLATy DIVIDEND 

Nově Česká spořitelna, a.s., zprovozní od 25. 9.2024 od 8:00 hodin společnosti Holcim (Česko), a.s. aplikaci pro online výplatu dividend s ověřením totožnosti formou bankovní identity. Tento způsob výplaty dividendy bude umožněn akcionářům – fyzickým osobám s trvalým pobytem na území České republiky, kteří splňují zejména tyto podmínky: nejsou zastupováni Správcem cenných papírů, jsou daňovými rezidenty ČR, vlastní bankovní účet v ČR, mají aktivováno ověřování přes Bank iD a mají shodné identifikační údaje, jak v Centrálním depozitáři cenných papírů, tak v ověřovací bance (tj. rodné číslo a příjmení). Tento způsob ověření lze využít i ve vztahu k dosud nevyplacené a nepromlčené dividendě za předchozí roky. 

Do aplikace České spořitelny, a.s., se akcionář přihlásí přes www.vyplatadividend.cz.