Výplata dividendy za rok 2019

 

Valná hromada dne 24. 6. 2020 schválila výplatu dividendy za rok 2019 ve výši 245,- Kč/akcii.

 

Výplata dividendy bude provedena po srážce odpovídající daně z příjmů podle právního řádu České republiky a mezinárodních smluv o zamezení dvojího zdanění, jimiž je Česká republika vázána. Právo na dividendu za rok 2019 mají akcionáři společnosti Lafarge Cement, a.s., vedení v zákonem stanovené evidenci cenných papírů k rozhodnému dni pro vznik práva na dividendu, jímž je 17. 6. 2020. (Akcionář přitom odpovídá za správnost údajů vedených o něm v evidenci cenných papírů.)

 

Dividenda za rok 2019 je splatná do 3 měsíců od data konání valné hromady, tj. do 24. 9. 2020. Společnost Lafarge Cement, a.s. vyplatí tuto dividendu na své náklady a nebezpečí prostřednictvím České spořitelny, a.s., se sídlem Na příkopě 29, 113 98 Praha 1, v době od 2. 9. 2020 do 3. 9. 2024, a to (jak bude uvedeno i v dopisu, který Česká spořitelna, a.s. zašle oprávněným akcionářům): (a) akcionářům – právnickým osobám bezhotovostním převodem na jimi řádně písemně oznámený bankovní účet, (b) akcionářům – fyzickým osobám buď v  hotovosti na pobočce uvedené spořitelny po předložení platného průkazu totožnosti, nebo bezhotovostním převodem na jimi řádně písemně oznámený bankovní účet. Zástupci akcionáře – fyzické osoby bude dividenda vyplacena po předložení platného průkazu totožnosti a odpovídající písemné plné moci, a to – u dividendy převyšující částku 500,- Kč – s úředně ověřeným podpisem akcionáře. Společnost provádí výplatu dividend v hotovosti pouze na území České republiky.

 

Pokud akcionář požádá společnost o výplatu dividendy v měně Euro, bude pro přepočet použit směnný kurz Evropské centrální banky platný k datu konání valné hromady, jímž je 24. 6. 2020.