Výplata dividendy za rok 2014

 

Valná hromada konaná dne 28. 5. 2015 schválila výplatu dividendy za rok 2014 ve výši 157,- Kč/akcii.

 

Výplata dividendy bude provedena po srážce odpovídající daně z příjmů podle právního řádu České republiky a mezinárodních smluv o zamezení dvojího zdanění, jimiž je Česká republika vázána.

 

Výplata dividendy bude provedena po srážce odpovídající daně z příjmů podle právního řádu České republiky a mezinárodních smluv o zamezení dvojího zdanění, jimiž je Česká republika vázána.Právo na dividendu za rok 2014 mají akcionáři společnosti Lafarge Cement, a.s., vedení v zákonem stanovené evidenci cenných papírů k rozhodnému dni pro vznik práva na dividendu, jímž je 21.5.2015. (Akcionář přitom odpovídá za správnost údajů vedených o něm v evidenci cenných papírů.)

 

Dividenda za rok 2014 je splatná do 3 měsíců od data konání valné hromady, tj. do 28. 8. 2015. Společnost Lafarge Cement, a.s., vyplatí tuto dividendu na své náklady a nebezpečí prostřednictvím České spořitelny, a.s., se sídlem Na příkopě 29, 113 98 Praha 1, v době od 3. 8. 2015 do 3. 8. 2019, a to (jak bude uvedeno i v dopisu, který Česká spořitelna, a.s., zašle oprávněným akcionářům): (a) akcionářům - právnickým osobám bezhotovostním převodem na jimi řádně písemně oznámený bankovní účet, (b) akcionářům - fyzickým osobám buď v hotovosti na pobočce uvedené spořitelny po předložení platného průkazu totožnosti, nebo bezhotovostním převodem na jimi řádně písemně oznámený bankovní účet. Zástupci akcionáře - fyzické osoby bude dividenda vyplacena po předložení platného průkazu totožnosti a odpovídající písemné plné moci, a to - u dividendy převyšující částku 500,-- Kč - s úředně ověřeným podpisem akcionáře. Společnost provádí výplatu dividend v hotovosti pouze na území České republiky.

 

Pokud akcionář požádá o výplatu dividendy v měně Euro, bude pro přepočet použit směnný kurz Evropské centrální banky platný k datu konání valné hromady, jímž je 28. 5. 2015.