Výplata dividendy za rok 2012

 

Řádná valná hromada konaná dne 27.6.2013 schválila výplatu dividendy za rok 2012 ve výši 73,- Kč/akcii.

 

Výplata dividendy bude provedena po srážce odpovídající daně z příjmů podle právního řádu České republiky a mezinárodních smluv o zamezení dvojího zdanění, jimiž je Česká republika vázána.

Právo na dividendu za rok 2012 mají akcionáři společnosti Lafarge Cement, a.s., vedení ve Středisku cenných papírů v evidenci zaknihovaných cenných papírů v části určené pro emitenta k rozhodnému dni pro vznik práva na dividendu, jímž je 27.6.2013. (Akcionář přitom odpovídá za správnost údajů vedených o něm ve Středisku cenných papírů.)

 

Dividenda za rok 2012 je splatná do 3 měsíců od uvedeného rozhodného dne, tj. do 27.9.2013.

Společnost Lafarge Cement, a.s., vyplatí tuto dividendu na své náklady a nebezpečí prostřednictvím České spořitelny, a.s., se sídlem Na příkopě 29, 113 98 Praha 1, v době od 3.9.2013 do 5.9.2017, a to (jak bude uvedeno i v dopisu, který Česká spořitelna, a.s., zašle oprávněným akcionářům):

(a) akcionářům - právnickým osobám bezhotovostním převodem na jimi řádně písemně oznámený bankovní účet,

(b) akcionářům - fyzickým osobám buď v hotovosti na pobočce uvedené spořitelny po předložení platného průkazu totožnosti, nebo bezhotovostním převodem na jimi řádně písemně oznámený bankovní účet.

 

Zástupci akcionáře - fyzické osoby bude dividenda vyplacena po předložení platného průkazu totožnosti a odpovídající písemné plné moci, a to - u dividendy převyšující částku 500,- Kč - s úředně ověřeným podpisem akcionáře.

 

Pokud akcionář požádá o výplatu dividendy v měně Euro, bude pro přepočet použit směnný kurz Evropské centrální banky platný k rozhodnému dni pro vznik práva na dividendu, jímž je 27.6.2013.