udržitelnost při užívání budov

Jak hodnotit udržitelnost bydlení?

Kritéria hodnocení udržitelnosti bydlení

Energetická účinnost

Ta se měří množstvím energie potřebné k vytápění a osvětlení budovy.

Využití přírodních zdrojů

Zde se hodnotí míra využití obnovitelných zdrojů energie, jako jsou slunce, voda nebo vítr.

Recyklace odpadu

Ta měří schopnost budovy recyklovat odpad (např. prostřednictvím systému, který je určen k třídění odpadu na místě, shromažďování a zpracování recyklovatelných materiálů) a tím i schopnost snížit množství odpadu ukládaného na skládkách.

Vodní hospodářství

Hodnotí se způsob hospodaření s vodou; zda kupříkladu dochází k úsporám vody pomocí úsporných zařízení a zdrojů.

Kvalita vzduchu

Hodnotí se kvalita vzduchu v budově – důležitá je absence škodlivých látek a přítomnost příjemného vzduchu.

Materiály a zdroje

Tento aspekt se měří použitými materiály a zdroji, jako jsou ekologické stavební materiály a materiály s nízkým dopadem na životní prostředí.

Dopravní dostupnost

Hodnotí se, jaká je dostupnost budovy pro veřejnou dopravu a pěší cesty.

zelené střechy

Ve společnosti Holcim se snažíme přinášet více přírody do měst a městských částí. Cílem je jednak posílit biologickou diverzitu, jednak čelit městským tepelným ostrovům, jejichž oslabením se města stávají více obyvatelnými. Ochrana vzácných přírodních zdrojů a vnášení více přírody do zastavěného prostředí jsou jádrem naší strategie.

Prostřednictvím udržitelné střešní výstavby, resp. zelených střech, pomáháme vytvářet zelená města, která se v průběhu let, především vlivem urbanizace, proměnila spíše v šedá.

Zelená střecha je typ střechy, která je pokrytá rostlinami. Těmito rostlinami mohou být trávníky, keře nebo stromy, které se pěstují na vrstvě zeminy nebo substrátu na střeše budovy. Jedná se o stále populárnější řešení, které přináší celou řadu environmentálních i funkčních výhod.

Výhody zelených střech

 • Zelené střechy hrají důležitou roli při snižování efektu tepelného ostrova, který je běžný ve velkých městských centrech.
 • Poskytují dodatečnou tepelnou izolaci, což může pomoci snižovat náklady na vytápění a chlazení budovy.
 • Rostliny na zelené střeše mohou chránit střechu před poškozením UV zářením a mrazem a prodlužovat tak její životnost.
 • Zelené střechy pomáhají snižovat emise skleníkových plynů a nasávají dešťovou vodu, kterou by jinak absorbovala kanalizace. Rovněž mohou pomoci absorbovat okolní hluk, kterému jsou obyvatelé městských oblastí často vystavováni.
 • V neposlední řadě stojí za zmínku estetický efekt, kdy zelené střechy mohou zlepšit celkový vzhled městské krajiny, neboť snižují podíl dlážděných a betonových ploch.
   

Zelené stavby

 

Zelené nemusí být pouze střechy, ale i celé stavby. Zelená stavba představuje koncept budování usilující o minimalizaci dopadu stavby na životní prostředí a o zlepšení kvality života pro její uživatele. Za tímto účelem se snaží využívat maximálně efektivní a udržitelné postupy, materiály a technologie ve výstavbě a zajistit co nejšetrnější provoz budovy.

Co patří mezi udržitelné postupy?
 • efektivní využití energie, tzn. využívat obnovitelné zdroje energie a úsporné technologie typu LED osvětlení atp.,
 • instalace technologií typu recyklace vody či úsporných kohoutků, aby se snížilo množství spotřebované vody,
 • použití udržitelných a recyklovatelných materiálů, jako jsou například dřevěné konstrukce a ekologické omítky,
 • instalace větracích systémů, které využívají přírodního větru k větrání budovy,
 • instalace zelených střech a zahrad snižujících teplo v městských oblastech.

Rozhodující vliv cirkulární ekonomiky pro udržitelnost a revitalizaci budov

 

Cirkulární ekonomika, která se zaměřuje na opakované využívání zdrojů a minimalizaci odpadu, má obrovský potenciál přispět k udržitelnosti a revitalizaci budov.

V oblasti revitalizace budov lze cirkulární přístup použít například tak, že se využije co největší část stávajícího materiálu a zařízení a nahradí se pouze nefunkční a jinak nevyhovující části. Tímto způsobem dochází jednak k minimalizaci nákladů na revitalizaci, a jednak i k minimalizaci množství odpadu a negativního dopadu na životní prostředí.

Cirkulární ekonomika však může pomoci také při výstavbě nových budov, kdy se dbá na využití trvale udržitelných materiálů a technologií. Výsledné budovy se tak stávají udržitelnými a dlouhodobě efektivními.

V neposlední řadě cirkulární ekonomika také umožňuje lepší řízení odpadu v budovách, a to například využitím recyklačních programů či implementací technologií na využití odpadu jakožto zdroje energie.

Co je to revitalizace budov?
 

Revitalizace budov je označení pro komplexní opravu všech důležitých funkčních částí budovy, které vlivem času a opotřebení nemusí již dále vyhovovat současným požadavkům na bydlení. Revitalizace budov přináší zásadní zlepšení technických i užitných vlastností

Cílem revitalizace je především snížení finančních nákladů na vytápění a zamezení únikům tepla a zvýšení hodnoty daného objektu.

Zelené město a udržitelná energetika
 

Od zelených střech a staveb se dostáváme rovnou k celým zeleným městům. Kde má myšlenka tohoto konceptu své opodstatnění?

Stavebnictví odpovídá za 38 % našich světových emisí skleníkových plynů, přičemž 70 % je vytvářeno budovami v provozu. Nedostatečná izolace budov má za následek velké množství zbytečných emisí souvisejících s vytápěním.

K překonání tohoto problému vyvinul Holcim širokou škálu produktů a řešení pro zelené budovy vedoucí ke zvýšení energetické účinnosti:

 

Airium™

Airium™ je inovativní kruhová minerální izolační pěna, která jednak zvyšuje energetickou účinnost, a jednak může prodloužit i životnost budovy.

 

 

 

Artevia Boreal

Artevia Boreal, dlažby naší značky vyrobené z recyklovaných materiálů a využívané především pro venkovní a komunální povrchy. Tyto dlažby minimalizují potřebu pouličního osvětlení, neboť během dne absorbují sluneční UV záření a v noci jej uvolňují jako umělé světlo. Dokážou dostatečně osvětlit terasy, cyklostezky a chodníky po dobu 10 hodin a více.

 

Hydromedia

Hydromedia, vodohospodářský systém sloužící k rychlé absorpci dešťové vody z ulic, parkovacích ploch, příjezdových cest a chodníků. Tento inovativní propustný beton snižuje riziko záplav, doplňuje spodní vodu a podporuje růst městských stromů.

 

Alternativní zdroje energie pro malá města

 • Solární energie: instalace solárních panelů na budovy a parkoviště.
 • Větrná energie: instalace větrných turbín v malých městech, která jsou umístěna v oblastech s dostatečným množstvím větru.
 • Biomasa: využití biomasy, především dřevní štěpky a odpadu z pěstování rostlin, jakožto efektivního zdroje energie pro malá města.
 • Vodní energie: instalace malých vodních elektráren na řekách a potocích.
 • Geotermální energie: její využití může být výhodné pro taková města, která se nacházejí v oblastech s vhodnými geologickými podmínkami.

Dekarbonizace budov a staveb 

Dekarbonizace budov a staveb je proces, jehož cílem je snížit emise skleníkových plynů a přispět tak k boji proti změnám klimatu. Opatření spojená s dekarbonizací mohou také pomoci šetřit náklady na energii a zlepšit komfort uživatelů budovy.

Průběh procesu dekarbonizace v 5 krocích

1. Audit energetické spotřeby

Zde se zjišťuje, jaká je celková spotřeba energie a jaké zdroje se na ní podílejí.

2. Snižování spotřeby energie

V tomto kroku dochází k identifikaci možností, jak snížit spotřebu energie v budově (např. instalací úsporných žárovek, výměnou starých zařízení za úspornější atp.)

3. Využití obnovitelných zdrojů energie

Jako další přichází na řadu nahrazení fosilních paliv obnovitelnými zdroji energie, například energií solární, větrnou či geotermální.

4. Změna chování uživatelů

Aby měla dekarbonizace kýžený efekt, je potřeba dosáhnout také určité změny v chování uživatelů budovy, třeba je přimět k úspoře energie při svícení atp.

5. Monitoring a hodnocení

Nakonec je nutné sledovat a hodnotit výsledky dekarbonizace budovy a pokračovat v dalších opatřeních, která mohou vést ke snížení emisí CO2.

Holcim dekarbonizuje města a činí budovy udržitelnějšími při jejich užívání.

To znamená, že je řešena energetická účinnost, aby se snížila uhlíková stopa budov, a využívání zelených řešení při modernizaci. Budovy tak prodlužují svou životnosti. Tím, že do měst přinášíme více přírody, činíme města příjemnějšími pro život.