Oznámení o výplatě dividend za rok 2009

 

 

Představenstvo akciové společnosti Lafarge Cement, a.s., se sídlem Čížkovice čp. 27, PSČ: 411 12, IČ: 14867494, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 84,

 

oznamuje,

že řádná valná hromada akcionářů konaná 4.6.2010 rozhodla o výplatě dividend za rok 2009.

 

Na jednu kmenovou akcii společnosti Lafarge Cement, a.s., na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč v zaknihované podobě připadá dividenda ve výši 263,-- Kč před zdaněním. Výplata dividendy bude provedena po srážce odpovídající daně z příjmů podle právního řádu České republiky a mezinárodních smluv o zamezení dvojího zdanění, jimiž je Česká republika vázána.

 

Právo na dividendu za rok 2009 mají akcionáři společnosti Lafarge Cement, a.s., vedení ve Středisku cenných papírů v evidenci zaknihovaných cenných papírů v části určené pro emitenta k rozhodnému dni pro vznik práva na dividendu, jímž je den 4.6.2010. (Akcionář odpovídá za správnost údajů uvedených o něm ve Středisku cenných papírů.)

 

Dividenda za rok 2009 je splatná do 3 měsíců od uvedeného rozhodného dne, tj. do  4. 9.2010. Společnost Lafarge Cement, a.s., vyplatí tuto dividendu na své náklady a nebezpečí prostřednictvím České spořitelny, a.s. v době od 01. 09. 2010 do 02. 09. 2014, a to (jak bude uvedeno i v dopisu, který Česká spořitelna, a.s.,    zašle oprávněným akcionářům): (a) akcionářům - právnickým osobám bezhotovostním převodem na jimi řádně písemně oznámený bankovní účet, (b) akcionářům - fyzickým osobám buď v hotovosti na pobočce uvedené spořitelny po předložení platného průkazu totožnosti, nebo bezhotovostním převodem na jimi řádně písemně oznámený bankovní účet. Zástupci akcionáře - fyzické osoby bude dividenda vyplacena po předložení platného průkazu totožnosti a odpovídající písemné plné moci, a to - u dividendy převyšující částku 500,-- Kč - s úředně ověřeným podpisem akcionáře.