Odpovědi generálního ředitele na otázky Litoměřického deníku ze dne 15.11.2011

 

 

 

Vážený pane inženýre,

 

níže odpovídám na otázky Litoměřického deníku ze dne 15.11.2011:

 

1. Od kdy se plánuje proces spalování jedovatého odpadu z ostravských lagun?

 

Především: často mediálně používaný výraz "spalování" může vyvolat dojem, že cementárna bude spalovat jako hlavní, či dokonce jediné palivo právě Geobal 4.

Pravdou je, že pokud autorizované měření emisí dle vyhl. MŽP 354/2002 Sb. a vyhl. 205/2009 Sb., provedené dne 22. listopadu akreditovanou laboratoří prokáže, že spoluspalování tohoto pevného předupraveného odpadu je v souladu s limity, danými zákonem, nebude žádný důvod Geobal 4 jako jedno z paliv používat, tedy spoluspalovat s ostatními palivy.

Jak jsem již vícekrát uvedl, počítáme s tím, že Geobal 4 bude tvořit pouze cca 15 % z celkového palivového mixu.

 

Dále - nevím, na základě čeho, jakých měření a analýz deklarujete tento opad jako jedovatý.

Pravdou je, že Krajský úřad Ústeckého kraje nařídil, aby se s původním výrobkem, tedy palivem, nadále nakládalo v režimu "nebezpečný odpad".

Tím Krajský úřad zajistil, že se na tento materiál budou vztahovat mnohem přísnější pravidla a předpisy a celý proces bude moci být mnohem detailněji kontrolován.

 

2. Jste schopni vyloučit, že v minulosti nikdy nedošlo k havárii a nutnosti vypnutí pece a procesu spalování.

 

Nevím, co si pod pojmem havárie představujete. Jsem schopen vyloučit, že v letech, kdy jsem byl za řízení společnosti Lafarge Cement, a.s. zodpovědný (tedy od dubna 2005) nikdy nedošlo k události, která by se vymykala kontrole a která by měla významně negativní vliv na zdraví a bezpečnost pracovníků cementárny nebo okolí. Pokud Vám tato odpověď nestačí či z jakéhokoliv důvodu nevyhouje, upřesněte prosím otázku.

 

3. Jste schopen zaručit, že všechna měření probíhají a nikdy se nestalo, že se po dobu delší jak týden neměřilo ?

 

 

Ano, toto jsem schopen opět po dobu mého působení v nynější pozici v cementárně zaručit s jedinou výjimkou.

 

V období od 20.7.2007 do 24.9.2007 nebylo prováděno kontinuální měření úhrnné koncentrace organických látek (TOC). Došlo k nečekané závažné poruše specielního analyzátoru TOC, který byl v záruční lhůtě a musel být demontován a odvezen k výrobci k opakovanému provedení záruční opravy. V době opravy nebyl k dispozici náhradní analyzátor a to proto, že Společnost nepovažovala za ekonomicky zdůvodnitelné zálohovat zcela nový přístroj. Tento přístroj je tak specifický a finančně náročný, že ani dodavatel ani servisní organizace ba ani výrobce neměli náhradní přístroj, který by mohl být namontován namísto poškozeného, k dispozici. V době opravy přístroje, který měřil jen jednu z měřených znečišťujících látek, Společnost provozovala cementárnu v obvyklém režimu a za použití standartního palivového mixu, takže bylo velmi nepravděpodobné, že by v důsledku výpadku jednoho z měřících přístrojů mohlo dojít k ohrožení životního prostředí.

 

Po celou dobu opravy tohoto analyzátoru TOC byly ostatní přístroje kontinuelního měření Tuhých znečišťujících látek (prachu), SO2, NOx a CO v plném provozu.

 

Česká inspekce životního prostředí byla o vzniklé závadě informována poprvé již 27.6.2007, tedy v době, kdy se závada začala projevovat.

Poté byl oblastní inspektorát informován pravidelně až do doby obnovy zahájení kontinuálního měření TOC.

 

Za porušení § 11 odst. 1 písmeno j zákona č. 86/2002 Sb. tedy ČIŽP udělila společnosti Lafarge Cement, a.s. pokutu ve výši 900 tis. Kč.