Monitorovací skupina se shodla na postupu mimořádného měření

 

 

Celkem dvaadvacet členů monitorovací skupiny se sešlo ve středu 16.11. v sídle společnosti Lafarge Cement a.s., aby si dohodli postup a pravidla veřejného dohledu nad mimořádnou spalovací zkouškou paliva Geobal 4. Předmětem této zkoušky bude autorizované měření emisí dle vyhl. MŽP č. 354/2002 Sb. a vyhl. č. 205 / 2009 Sb., kterou provede akreditovaná laboratoř na měření emisí CS Proekos z Prahy. Na odebírání vzorků bude ještě odborně dohlížet měřící skupina České inspekce životního prostředí.

Zkouška bude zahrnovat měření devíti těžkých kovů, rtuti, HCl, HF, PAH, polychlorovaných bifenylů, di-dioxinů a di-furanů.

V monitorovací skupině jsou zástupci  České inspekce životního prostředí z Ústí nad Labem, Krajské hygienické stanice v Ústí nad Labem, Zdravotního ústavu v Ústí nad Labem, města Lovosice a Litoměřice a magistrátu města Ústí n.L., okolních obcí, občanské iniciativy Proti kalům,  Ekologického centra Mostu a Kralup a redakce Ústeckého deníku a Naše Ústí.

 

„Ze spoluspalovaní Geobalu 4 se stalo veřejností velmi diskutované téma. Velmi si přejeme aby se dostalo z oblasti emocí a bohužel i politiky do oblasti faktů a jejich střízlivého a profesionálního hodnocení. Klíčová otázka podle nás není  zda a co spalovat ale za jakých podmínek a striktně v hranicích a limitech daných zákony. Chceme umožnit zástupcům organizací, obcí a iniciativ se osobně přesvědčit o regulérnosti prováděného měření emisí. Chceme rovněž dát příležitost odborníkům i veřejnosti být u zveřejnění výsledků  měření emisí při spoluspalování Geobalu 4. Dnes také měli všichni možnost se na vše kolem měření a emisí bezprostředně zeptat", uvádí Dr. Ing. Jan Votava, koordinátor mimořádné spalovací zkoušky ze strany cementárny.

 

Čtyřiadvacetihodinové měření začne 22. listopadu v 10.00 hod.Za účelem této spalovací zkoušky bude přivezeno z litvínovského Celia 150-200 t Geobalu 4. Nakládání paliva už na Celiu v sobotu 19.11. se bude účastnit jeden člen monitorovací skupiny, aby zkontroloval, že přivážené palivo je opravdu Geobal 4. Zbylé množství pro uskutečnění spalovací zkoušky bude potom navezeno do cementárny během pondělí 21.11. Palivo bude složeno v nové hale pro automatickou manipulaci a dávkování do systému. Před začátkem měření budou z navezeného Geobalu 4 odebrány vzorky.

„Palivo se musí do palivového mixu začít přidávat 1 den před měřením, aby se systém „nasytil" a abychom si mohli být opravdu jistí, že měřené emise jsou výsledkem spoluspalování i právě Geobalu 4", říká technolog cementárny Ing. Jiří Brokl, což potvrdil přítomný zástupce ČIŽP. Geobal 4 začne být tedy přidáván do palivového mixu v pondělí 21.11. v dávkování 3t/hod, což je 10-15 % z celkového množství paliva. Složení palivového mixu bude odpovídat standardním podmínkám, za kterých by se měl Geobal 4 v budoucnu spoluspalovat.

 

Monitorovací skupina se bude účastnit měření v úterý 22.11. od 13.00 hod. a sejde se hned znovu ve středu 23.11. v 10.00 hod. na zhodnocení průběhu spalovací zkoušky. Potom se bude čekat na vyhotovení protokolu z měření od 4-6 týdnů. Poté opět za přítomnosti firmy CS Proekos bude monitorovací skupina seznámena s výsledky měření.

 

První schůzka monitorovací skupiny se nesla v duchu otevřenosti, padlo zde mnoho dotazů, několik podnětů. Ing. Votava rovněž přítomné informoval o tom, že v nejbližžích dnech bude objednána rozptylová studie a že během zimních oprav bude provedena dlouhodobě plánovaná oprava elektrofiltru v hodnotě 10-11 mil. Kč. Ta by měla přispět k dalšímu snížení emisí prachu do ovzduší.

 

Kontakt:

Milena Hucanová

Tel.: 416 577 215, 725 862 117

e-mail: milena.hucanova@lafarge.com