Měření proběhlo bez komplikací

 

Mimořádná měřicí zkouška spoluspalování Geobalu 4, jejíž předmětem bylo autorizované měření emisí dle vyhl. MŽP č. 354/2002 Sb. a vyhl. č. 205 / 2009 Sb., skončila  podle plánu ve středu 23.11. Monitorovací skupina složená z odborníků i laické veřejnosti dohlížela na průběh měření v úterý 22.11. a sešla se hned po skončení zkoušky na zhodnocení jejího průběhu.

"Naplánované měření emisí v rozsahu dle platné legislativy proběhlo podle standardních operačních postupů, během měření se nevyskytly žádné překážky či neočekávané události", uvedl Jan Bek, zástupce firmy CS Proekos. Pracovníci akreditované firmy se snažili maximálně zpřístupnit monitorovací skupině celý proces měření a operativně odpovídali na dotazy i v jeho průběhu. Členové monitorovací skupiny byli už na první schůzce 16.11. seznámeni s tím, které plynné škodliviny a tuhé znečišťující látky budou měřeny. V terénu se pak mohli přesvědčit, jak takové měření např. i tolikrát médii zmiňovaných di-dioxinů a těžkých kovů probíhá. Výsledky měření budou zpracovány do protokolu o měření v akreditovaném rozsahu a formě a budou zaslány provozovateli.

Na postupy firmy CS Proekos navíc dohlížela měřící skupina České inspekce životního prostředí, která zkonstatovala, že i avizované dávkování 3 t/hod. Geobalu 4 bylo dodrženo.

 

Jan Votava, koordinátor mimořádné spalovací zkoušky ze strany cementárny, poděkoval členům monitorovací skupiny za čas, který problematice věnovali. Celkem třikrát měli její členové možnost velmi otevřeně se zástupci cementárny diskutovat. „ Jsem přesvědčen, že se nám podařilo zodpovědět všechny otázky vyvolávající znepokojení ze spoluspalování Geobalu 4. Věříme, že otevřenou komunikací a vstřícným přístupem se nám podaří rozptýlit pochybnosti a obavy veřejnosti. Dalším krokem v transparentnosti bude potom samozřejmě zveřejnění výsledků měření", doplňuje Jan Votava. Protokol o měření by měla firma obdržet přibližně za měsíc. Do té doby cementárna Geobal 4 spoluspalovat nebude.

Z diskuse vznikla i řada podnětů, kterými se cementárna dále bude zabývat a které by do budoucna pomohly zlepšit informovanost veřejnosti.  

 

Kontakt:

Milena Hucanová

Tel.: 416 577 215, 725 862 117

e-mail: milena.hucanova@lafarge.com