Jak je to doopravdy s výjimkami na emise SO2 a TOC

 

 

V poslední době někteří novináři, iniciativy i jednotliví občané kladou otázky, týkající se výjimek, kterými Krajský úřad zvýšil společnosti Lafarge Cement, a.s. emisní limit pro oxid siřičitý (SO2) a celkový organický uhlík (TOC).

Otázky jsou jistě oprávněné, v řadě případů jsou však s nimi bohužel opět spojeny různé spekulace a podezřívání pramenící velmi pravděpodobně pouze z nedostatečných znalostí a neúplných informací.

 

Zvláštní je, že se nás dosud nikdo z těch, kteří kritizují a podezřívají, nezeptal na to, proč vlastně zmiňované výjimky máme.

 

Podívejme se tedy na to, jak je to doopravdy.

 

Legislativa, upravující emisní limity při spalování odpadů v celé Evropské Unii byla ustanovena dokumentem „Directive 2000/76/EC". Tuto direktivu (závazné nařízení!) schválil a vydal Evropský parlament a Rada dne 4. prosince 2000. Dokument vyčleňuje pro cementářské pece - jako jediné - zvláštní ustanovení pro spoluspalování odpadů.

Znamená to m.j., že evropské společenství si je vědomo technologických schopností cementářských rotačních pecí pro enviromentálně čistou výrobu.

 

Český překlad této direktivy byl pak plně začleněn do národní legislativy formou přímých ustanovení v Nařízení vlády č. 354/2002 Sb. v platném znění Nařízení vlády č. 206/2006 Sb.

 

Úřední věstník č. L 332 z 28.12. 2000 stanoví v části II.1.2.C - celkové limitní hodnoty emisí pro oxid siřičitý (SO2) a celkový organický uhlík TOC takto:

 

SO2  -  50 mg/NM3 vzduchu

TOC -   10 mg/Nm3 vzduchu

 

(Pro případné spekulace o „ředění" vzduchu a zkreslování výsledků měření citace z vyhlášky: „Výsledky měření vykonaných k ověření splnění limitních hodnot emisí budou normalizovány při následujících standardních podmínkách: Teplota 273 °K, tlak 1'01,3 KPa, 10% obsah kyslíku, suchý plyn.)

 

Nařízení vlády zároveň říká, že: „... Orgán státní správy může povolit výjimky v případech, kdy emise SO2 a TOC nevznikají spalováním odpadů ..."

 

Aniž bychom v tomto vyjádření chtěli zabíhat do přílišných technických detailů, emise SO2 a především TOC, které vznikají pří výpalu slinku ze suroviny cementárna v zásadě nemá možnost ovlivnit. Vápencová surovina z lomu Úpohlavy je bohatá na organický uhlík, který je pozůstatkem rostlin a živočichů (přesličky a korýši), kteří se v průběhu milionů let staly součástí sedimentu, tedy vápencové usazeniny, která je zdrojem suroviny pro výrobu slinku / cementu. Tato surovina také obsahuje pyritickou síru, která je zdrojem vzniku vyšších emisí SO2.

Při dávkování jemně namleté suroviny do systému v horní části výměníku tak dochází k vytěkání  části organických podílů ze suroviny dříve, než dojde k procesu hoření s palivy.

 

Vzhledem k tomu většina evropských zemí vnímá pozitivně možnost povolení zvýšených emisních limitů právě pro emise TOC a SO2.

 

 

1. příklad: Porovnání hodnot emisních limitů SO2 [mg/Nm3] pro cementárny spalující paliva získaná z pevných odpadů.

 

Lafarge Cement, a.s.  400

Rakousko                   140 - 400   (v případě suroviny, obsahující síru)

Belgie                         600 - 1 000 

Francie                       320   (v běžném provozu) - 1 200 (v případě, že surovina obsahuje síru)

Německo                    400

Švédsko                      200 - 1700  (v případě, že surovina obsahuje síru)

Velká Británie             600 - 1 500

 

 

 

V roce 2011 byly v rámci denních průměrů naměřeny tyto hodnoty:

Minimálně       51,59 mg/Nm3

Maximálně    383,52 mg/Nm3

Průměr          247,11 mg/Nm3 

 

2. příklad: Porovnání hodnot emisních limitů TOC [mg/Nm3] pro cementárny spalující paliva získaná z pevných odpadů.

 

Lafarge Cement, a.s. 50 (výjimka)

Rakousko                   50

Belgie                         až 75

Francie                       10 - 20

Německo                    20 - 150

Švýcarsko                   500

Velká Británie             70 - 150

 

V roce 2011 byly v rámci denních průměrů naměřeny tyto hodnoty :

Minimálně        0,27 mg/Nm3

Maximálně      43,72 mg/Nm3

Průměr            22,18 mg/Nm3  

 

V souvislosti  s přípravou Integrovaného povolení požádal Lafarge Cement, a.s. v roce 2006 Výzkumný ústav maltovin Praha o vypracování srovnávací studie o problematice výskytu emisí SO2 a TOC při výpalu slinku při režimu využívání „běžných cementářských paliv a při režimu spoluspalování druhotných paliv a odpadů v kalcinátoru".

 

Studie jednoznačně prokázala, že vyšší emise oxidu siřičitého a TOC rozhodně nevznikají ze spalování paliva ani spoluspalování odpadů.

 

Krajský úřad výsledky a závěry této studie posoudil a zcela v souladu s evropskou i českou legislativou naší společnosti limit zvýšil.

 

Jsem si vědom, že toto bylo poměrně komplikované vysvětlení, ale nezbytné pro některé odborníky, kteří v tom nemají úplně jasno a mohou se ve svých vyjádřeních dopustit omylu.

 

Lafarge Cement, a.s. je jediná cementárna v ČR, která má tento typ suroviny (sediment). Ostatní cementárny těží v lomu jinou surovinu - krystalický vápenec. Proto jsou jejich emise (a tedy i limity) nižší.

 

Na závěr bych chtěl znovu zopakovat to nejdůležitější.

 

Máte-li jakékoliv pochybnosti nebo obavy, chcete-li se na cokoliv zeptat, přijďte nebo nás kontaktujte. Rádi Vám vše vysvětlíme a ukážeme.

  

Ing. Ivan Mareš

generální ředitel

Lafarge Cement, a.s.