do písku s čížkovickým cementem

Stavba první soukromé dálnice u nás je v plném proudu. Realizace je ale zajímavá nejen formou financování a následného provozu, ale mimo jiné i skutečností, že probíhá jako jedna akce v relativně dlouhém úseku. Jedním z dodavatelů stavby je i Holcim Česko. Na naše otázky dotýkající se nejen výstavby konkrétního úseku, ale i dalších zkušeností s aktuální výstavbou odpovídá Ing. František NIEBAUER, ředitel závodu, EUROVIA CS, a.s., závod CB technologie.

Můžete prosím představit základní specifika výstavby úseku dálnice Příbram-Písek? V čem je odlišná od jiných?

Výstavba nového úseku dálnice D4 mezi Příbramí a Pískem v celkové délce 32 km probíhá formou tzv. PPP projektu. Koncesionářem projektu je Via Salis, za kterou stojí francouzské společnosti VINCI Highways a Meridiam. Stavební práce má na starosti DIVia stavební, člen Skupiny VINCI Construction CS. Následnou údržbu bude mít pro koncesionáře na starosti Via Salis Operation.

Kromě zmíněného způsobu financování této stavby formou PPP je stavba specifická rozdělením rizik a odpovědností, kdy Via Salis optimalizovala původní řešení a s DIVia stavební musely společně získat pro nová řešení stavební povolení. DIVia stavební bude také zajišťovat pro koncesionáře kolaudaci celé stavby. Projekční práce jsou zajišťovány v BIM. DSPS vznikne v BIM LOD 300 a veškerá komunikace v průběhu výstavby probíhá v elektronickém prostředí, včetně všech potřebných procesů schvalování atp. Specifická je také délka a objem prací, které se provádějí najednou. Pracujeme totiž současně na celé trase a proběhne také rekonstrukce 16 km stávající části D4. Strojní a lidské nasazení je tedy v místě obrovské. Co se týká stavebních objektů a využitých technologií, byť je toto historicky prvním PPP projektem v ČR, jedná se o standardní dopravně-inženýrské dílo, kterých Skupina VINCI Construction CS na území České a Slovenské republiky realizuje stovky ročně. Všechny práce budou hotové do konce roku 2024.

Image
dji_0379.jpg

Předchozí podobný typ projektu úspěšně zvládla Eurovia na Slovensku – jaké zkušenosti jste získali, myšleno ty, které lze využít v rámci české zakázky? 

Díky realizaci rychlostní komunikace mezi Nitrou a Bánskou Bystricí formou PPP projektu na Slovensku, který již více jak deset let bez problémů slouží místním řidičům, máme mnoho zkušeností, které nyní využíváme. Oba projekty mají svá specifika. Nelze je detailněji srovnávat. 

Staví se poměrně dlouhý úsek najednou – znamená to nějaká omezení či zvýšené nároky z pohledu organizace stavby? Třeba z pohledu managementu pohybu pracovníků či složitější dodávky materiálů, případně jakákoliv jiná specifika. Kolik lidi na stavbě pracuje?

Samozřejmě, takto veliká stavba klade velké nároky na všechny a všechno. Na stavbě působí několik společností ze Skupiny VINCI Construction CS, jako je EUROVIA CS, Stavby mostů, Průmstav, naše speciální provozovny vyrábějí a dodávají prvky na stavbu. Kvůli lepší dostupnosti materiálů vznikl v Letech areál, kde vyrábíme a na stavbu dodáváme asfaltové a betonové směsi. Tento krok je také přívětivější pro životní prostředí, protože doprava spojená s dodávkami materiálů je na krátké vzdálenosti de facto v prostoru stavby. V současné době, tj. v září 2023 na stavbě denně působí až čtrnáct set lidí i strojů dle prováděných technologií. Jsou to jak naši zaměstnanci, tak menší dodavatelé z regionů. Stavba je tak i významným faktorem pro ekonomický rozvoj lokality.

Jaké materiály vám dodává společnost Holcim Česko?

Společnost Holcim Česko na projektu PPP D4 dodává pro naši společnost EUROVIA CS, a. s., závod Cemento-betonové technologie (CBT) cement pro výrobu čerstvých betonových směsí. Výrobním místem je zařízení staveniště pro obalovnu a betonárnu v prostoru stavby u obce Lety. Pro výrobu čerstvých betonových směsí využíváme vlastní mobilní betonárnu Euromix 4000 SM od rakouské společnosti SBM s výrobní kapacitou 170 m3 betonové směsi za hodinu a dále dvě záložní regionální stacionární betonárny. Dle požadavků projektanta a pro potřeby stavby máme připraveno dvacet receptur betonových směsí, pro které využíváme dva druhy cementů od společnosti Holcim, vyráběných v Čížkovicích, a to konkrétně portlandský směsný cement CEM II/A-S 42,5 R, který využíváme pro 90 % naší celkové produkce, a dále portlandský cement CEM I 42,5 R (RA), který je používán pro výrobu betonu do konstrukcí s požadavkem na vyšší pevnostní třídu C50/60. Celkový vyprodukovaný objem čerstvých betonových směsí na tomto projektu je cca 80 tisíc m3, což činí požadavek na dodávku 25 tisíc tun cementu od společnosti Holcim Česko v časovém období tří let, tj. v letech 2022 až 2024. Přičemž stavební produkce na tomto projektu probíhá i v klimaticky nepříznivém období, tedy zejména v zimních měsících, což klade zvýšené nároky a opatření také na výrobu transportbetonů, včetně zajištění nepřetržitého přísunu cementu, a to i v období pravidelných odstávek ve výrobně.

Jaká jsou jejich specifika a vlastnosti?

Image
dji_0380.jpg

Jak zaznělo výše, v rámci receptur na projektu PPP D4 používáme dva druhy cementů – portlandský směsný cement CEM II/A-S 42,5 R a portlandský cement CEM I 42,5 R (RA). U portlandského směsného cementu je hlavní příměs vysokopecní struska. To má za výhody obecně nižší náklady na energii při výrobě (nižší cena), vyšší odolnosti vůči agresivním vlivům prostředí, lepší zpracovatelnost a nižší vývoj hydratačního tepla. Samozřejmě dalším významným benefitem tohoto výrobku je, v dnešní době velmi sledované, snížení uhlíkové stopy. Naproti tomu portlandský cement CEM I 42,5 R (RA), se sníženým množstvím alkálií, obsahuje z 95 až 100 % pouze portlandský slínek. Tento druh používáme pouze do takových mostních konstrukcí, na které jsou kladeny ty nejvyšší nároky na jejich vlastnosti. Vyznačuje se rychlým nárustem počátečních pevností, a naopak v porovnání se směsným cementem dosahuje vyššího vývinu hydratačního tepla.

Proč využíváte právě tyto produkty?

Naše společnost nemá primárně v portfoliu výrobu a dodávku transportbetonů pro konstrukční prvky inženýrských celků (mosty, monolitické zdi aj.). Naší hlavní činností v oblasti produkce betonových směsí, na kterou jsme jak personálně, tak strojně vybaveni, je výroba cementobetonového krytu určeného na pozemní komunikace. Když jsme stáli před rozhodnutím, jestli přijmout výzvu vyrábět transportbetony na takto významném a sledovaném projektu, byli jsme přesvědčeni, že zásadním předpokladem, jak uspět, je vhodná volba klíčových a strategických partnerů. A jedním z nich je dodavatel cementů, který bude mít potřebné renomé na trhu podpořené pozitivními referencemi výrobců betonů a jejich technologů z pohledu dodržení kvality a zajištění stálosti sledovaných parametrů dodávaných cementů, který bude garantovat plnění množství požadovaných dodávek v daném čase a bude umět reagovat na případné změny a konečně se kterým budeme schopni dojít ke vzájemné shodě ohledně ceny. Tyto všechny parametry společnost Holcim Česko uměla garantovat a do této doby se to potvrzuje i v praxi.

Je něco, co byste na výrobcích či službách Holcim Česko zlepšil či změnil? Chybí vám něco?

V rámci naší spolupráce na tomto projektu nám nastavený systém spolupráce funguje. Drobné provozní problémy, které se vyskytují při každé spolupráci, společně komunikujeme a řešíme za pochodu, a jak jsem již zmínil, zásadní věci ať už z pohledu kvality výrobků, nebo samotné logistiky probíhají bezproblémově. 

Jak celkově hodnotíte spolupráci se společností Holcim Česko?

Momentálně je na projektu vyrobeného a zabudovaného cca 60 % z celkového množství produkce. Naše spolupráce se společností Holcim Česko je dosud bezproblémová a všechny dílčí dohody jsou plněny k oboustranné spokojenosti. Celkové hodnocení budeme moci s klidným svědomím provést až na konci příštího roku, ale aktuálně zde není předpoklad zhoršení parametrů na počátku projektu nastaveného standartu vzájemné spolupráce jak v otázce kvality, tak i v otázce množství a logistiky dodávaného materiálu.

Zjistěte více o našich realizacích