Den otevřených dveří

 

 

V sobotu 19. června mohli všichni zájemci o hlubší poznávání svého průmyslového souseda opět navštívit cementárnu. Den otevřených dveří se zde konal po dvou letech a jeho nosným tématem bylo „Cementárna a životní prostředí".

 

Hlavním cílem takto zaměřeného dne bylo  srozumitelnou formou představit investice do provozu, které postupně pomohly snížit vliv průmyslové činnosti na životní prostředí na co nejnižší úroveň a ukázat směr, kam se moderní vývoj ve výrobě cementu ubírá. Zároveň jsme chtěli široké veřejnosti přiblížit významné partnerské projekty, které jsou cementárnou dlouhodobě podporovány.

 

První, výkladová část se odehrávala v jídelně areálu. Měla komornější charakter a možnosti zeptat se prakticky na cokoliv o chodu cementárny návštěvníci hojně využívali. Speciální prostor byl věnován kontinuálnímu emisnímu monitoringu, jehož on-line verze byla součástí výkladové části.  Opravdu každý si mohl na místě porovnat momentální stav emisí jednotlivých škodlivých látek s platnými limity.

 

V druhé části programu průvodci zavedli návštěvníky do tzv. mozku cementárny - řídícího střediska, aby zde nahlédli do pracovního prostředí operátorů. Samotný proces výroby cementu je automatizovaný a je řízen počítači, tzn. že operátoři nastavují požadované parametry a počítač těmto parametrům přizpůsobuje proces výroby. „V řídicím středisku se sbíhají veškeré informace týkající se provozu cementárny (spotřeby, poruchy, množství, emise, atd.). Součástí toho je i okamžitá informace o stavu emisí, které cementárna generuje. Pokud jsou emisní limity překročeny, operátor je ihned informován a ihned činí opatření k nápravě situace", vysvětluje Ing. Jan Špaček, ředitel pro ekologii a alternativní paliva.

 

Na své trase cementárnou si mohli návštěvníci také prohlédnout nově budovanou halu pro skladování a manipulaci se sekundárními palivy, vyrobenými z průmyslových odpadů.

  

„Naším cílem ve vztahu k okolí je být co nejtransparentnější, umožnit sousedům porozumět naší činnosti a  zároveň jim ukázat, že výroba cementu dnes, při využití nejlepších dostupných technologií, je k životnímu prostředí maximálně šetrná. Přestože návštěvníků bylo méně, než jsme očekávali, jejich aktivní zájem nás potěšil a věříme, že se nám podařilo je přesvědčit, že přistupujeme  k našemu okolí zodpovědně a principy trvale udržitelného rozvoje pro nás nejsou jen prázdnou frází", uvedl Niels Ledinek, ředitel akciové společnosti. 

 

Kontakt:

Milena Hucanová

Tel.: 416 577 215

e-mail: milena.hucanova@lafarge.com

 

 

 

Jan Špaček, ředitel pro ekologii a alternativní
paliva, při výkladu

V řídícím středisku

Na prohlídkové trase

Možnosti navštívit cementárnu využili i ti nejmenší